Boekhoudkundige en financiële terminologie

Lexicon

Aangifte (IB)

Jaarlijks dient er een aangifte te gebeuren van de inkomsten die verworven zijn gedurende een belastbare periode. Aan deze aangifte is een vermoeden van juistheid verbonden. Deze aangifte bestaat uit twee delen, waarvan het eerste deel bestemd is voor alle belastingplichtigen en het tweede deel vooral bestemd is voor bedrijfsleiders en zelfstandigen. De aangifte wordt ingediend op papier of online via tax-on-web.

Aangifte (RV)

In een aangifte dient, door de belastingplichtigen, melding te worden gemaakt van de inkomsten waarop roerende voorheffing verschuldigd is. Dit zijn onder andere inkomsten uit dividenden en interesten.

Aangifte (VVAA)

Een aangifte voordelen van alle aard dient opgemaakt te worden door een rechtspersoon, waarbij melding gemaakt wordt van voordelen ten gunste van de werknemer of bedrijfsleider, die door de onderneming in aftrek genomen kunnen worden.

Aangifte nalatenschap

Met de aangifte nalatenschap wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en het vermogen van de overleden persoon op het moment van het openvallen van de nalatenschap, met name de datum van overlijden. Deze aangifte dient als grondslag tot het berekenen van de verschuldigde successierechten en wordt gedaan door erfgenamen of legatarissen.

Aangifte speciaal

Een aangifte speciaal is bestemd voor belastingplichtigen die in België geen woonplaats hebben. De belastingplichtige dient gebruik te maken van een apart formulier om de inkomsten met een belastbaar karakter in België op te nemen in de aangifte.

Aangifte voorheffingen

De aangifte voorheffingen is een algemene term waarbij belastingplichtigen melding maken van de verschillende soorten voorheffingen, dit zijn de bedrijfsvoorheffing, de onroerende voorheffing en de roerende voorheffing.

Aangifteplicht

Elke belastingplichtige die inkomsten verwerft of belastbare handelingen stelt, is ertoe genoodzaakt aangifte te doen van deze inkomsten.

Aangiftetermijn (IB)

De aangiftetermijn is de termijn waarbinnen aangifte moet worden gedaan in de inkomstenbelasting. De aangiftetermijn wordt teruggevonden op het aangifteformulier en mag geenszins korter zijn dan één maand na verzending van het formulier door de betrokken dienst.

Aangiftetermijn (succ.)

Bij het overlijden van een natuurlijk persoon heeft men vier maand de tijd om aangifte te doen van de inkomsten en het vermogen van de overledene. De aangiftetermijn wordt in bepaalde gevallen verlengd. Dit is onder andere het geval wanneer de overleden persoon woonachtig was in het buitenland.

Aanplakkingstaks

Een aanplakkingstaks is een belasting die verschuldigd is op de aanplakking. Aanplakking is een vorm van bekendmaking die, behoudens uitzonderingen, gebeurt door middel van een aanplakkingsbrief.

Aanschaffingswaarde

De aanschaffingswaarde is de waarde van een goed, te bepalen volgens de te betalen prijs. De aanschaffingswaarde wordt gebruikt voor de berekening van de afschrijving en eventuele meerwaarden. De aanschaffingswaarde is gelijk aan de aanschaffingsprijs of de vervaardigingsprijs of de inbrengwaarde.

Aanslag (IB)

De aanslag in de inkomstenbelasting is de vaststelling van de belastingschuld door de belastingadministratie op grond van door de belastingplichtige meegedeelde gegevens of door de administratie verzamelde gegevens. Dit is de formalisering van de belastingschuld.

Aanslag van ambtswege

Een aanslag van ambtswege is een aanslag die op initiatief van de belastingadministratie plaatsvindt ten gevolge van het gebrek aan medewerking vanwege de belastingplichtige, dit op basis van informatie waarover de administratie beschikt. Hiermee wordt de bewijslast omgekeerd en dient de belastingplichtige het tegendeel te bewijzen indien de inkomsten betwist worden.

Aanslagbiljet lokale belasting

Een aanslagbiljet lokale belasting is een aanslag uitgaande van de lokale overheid waarbij het bedrag van de verschuldigde belasting wordt vastgesteld.

Aanslagjaar (IB)

Het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. De belasting voor het inkomen uit jaar t heeft normaal betrekking op het jaar t+1. Elk aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Aanslagjaar-speciaal

Een aanslagjaar-speciaal is van toepassing op belastingplichtigen die niet gedurende het hele jaar inkomsten verworven hebben, om redenen dat het belastbaar karakter is verdwenen. Voor deze belastingplichtigen zal het inkomstenjaar slechts gedeeltelijk in aanmerking worden genomen, met name zal er enkel rekening worden gehouden met de periode tijdens dewelke het belastbaar karakter aanwezig is.

Aanslagprocedure

De aanslagprocedure is de werkwijze die door de overheid dient gevolgd te worden wanneer de belasting gevestigd wordt. Tijdens deze periode dient de overheid de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren.

Aanslagtermijnen (IB)

De aanslagtermijn is de termijn binnen dewelke de controledienst van de belastingen de belastingaanslag in de directe belastingen kan vestigen. Het is een vervaltermijn.

Aansprakelijk vertegenwoordiger

Een aansprakelijk vertegenwoordiger wordt aangesteld door belastingplichtigen die niet in België wonen. Deze aansprakelijk vertegenwoordiger is samen met de belastingplichtige hoofdelijk gehouden tot het betalen van de belastingen, die de belastingplichtige op het Belgische grondgebied verschuldigd is. Het aanstellen van een aansprakelijk vertegenwoordiger is verplicht voor belastingplichtigen wonende buiten Europa en facultatief voor inwoners van Europa. De aansprakelijk vertegenwoordiger dient erkend te worden door de Minister van Financiën.

Aansprakelijkheidsvoorwaarde zaakvoerders

Zaakvoerders van vennootschappen of van grote VZW’s kunnen aangesproken worden door de fiscale administratie voor belastingschulden die de vennootschapen of verenigingen niet hebben betaald. Het aansprakelijk stellen van de zaakvoerders gebeurt door het bewijzen van een fout, schade en causaal verband.

Aanvang van werkzaamheden (btw)

Een natuurlijk persoon dient, alvorens een economische activiteit aan te vangen, hiervan aangifte te doen door middel van het formulier 604A. Deze aangifte van de aanvang van de werkzaamheden leidt ertoe dat men belastingplichtige wordt in de btw.

Aanvullende belastingen

Bij aanvullende belastingen heft het gemeentebestuur een aanvulling (opcentiemen) op een belasting van een hogere overheid. Het bestuur is niet zelf verantwoordelijk voor de vestiging, de invordering of het bedrag van de belasting en kan ook niet voorzien in vrijstellingen of verminderingen. Bijgevolg is het bestuur niet bevoegd om bezwaarschriften te behandelen.

Aanvullende crisisbijdrage

De aanvullende crisisbijdrage is een schijnbaar fiscale bijdrage geheven door middel van drie opcentiemen op de personenbelasting, maar bedoeld ter financiering van de sociale zekerheid. De aanvullende crisisbijdrage is echter afgeschaft voor natuurlijke personen sinds de wet van 12 augustus 2000.

Abattement

Een abattement is een vermindering van de verschuldigde belasting, die wordt toegepast op de laagste belastingsschijf.

Abnormaal en goedgunstig voordeel

Er is sprake van een abnormaal en goedgunstig voordeel als er aan een derde of een verwante vennootschap voordelen worden toegekend die niet gewoonlijk zijn (abnormaal) of zonder tegenprestatie (goedgunstig). De fiscus zal deze ‘vrijgevige’ belastingplichtige hierop kunnen belasten.

Accijnscompenserende belasting

De accijnscompenserende belasting is een belasting op dieselwagens, ingevoerd met als doelstelling het evenwicht te herstellen met de benzinerijders, die reeds vroeger een verhoging van de accijnzen hadden ondergaan. Deze belasting is echter afgeschaft sinds 2008.

Accijnsproducten

Accijnsproducten zijn producten waarop accijns verschuldigd is, zoals de tabaksproducten (sigaretten, sigaren, …) en alcoholhoudende dranken (bier, wijn…)

Accijnzen

Accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van bepaalde producten vervaardigd in België, of afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie of ingevoerd uit een niet-EU land (een derde land).

Accijnzengebieden

Het communautair accijnsgebied of EU-accijnsgebied is het grondgebied van de Europese Gemeenschap, met uitzondering van de volgende gebieden: Helgoland en Busingen, Livigno, Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano, de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla, de overzeese departementen (Frankrijk), de Aland eilanden, de Berg Athos en de Kanaaleilanden (Engeland). Het BLEU-accijnsgebied wordt gevormd door het grondgebied België en Luxemburg en het Bijzonder accijnsgebied komt overeen met het grondgebied van België, met name voor wat betreft nationale accijnsproducten.

Achterstallige bedrijfsvoorheffing

Een achterstallige bedrijfsvoorheffing ontstaat bij niet-betaling van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing betrekking hebbende op de vorige periode.

Achterstallige bezoldigingen

Achterstallige bezoldigingen ontstaan bij niet-betaling van de verschuldigde bezoldigingen betrekking hebbende op de vorige periode.

Achterstallige huur

Een achterstallige huur ontstaat bij niet-betaling van de verschuldigde huur betrekking hebbende op de vorige periode.

Achterstallige onderhoudsuitkeringen

Achterstallige onderhoudsuitkeringen ontstaan bij niet betaling van de verschuldigde onderhoudsuitkeringen betrekking hebbende op de vorige periode. Achterstallige onderhoudsuitkeringen zijn belastbaar als diverse inkomsten in de aangifte van de belastingplichtige.

Actieve veredeling

De actieve veredeling is het niet onderworpen zijn aan de verschillende invoerrechten of belastingen voor goederen, afkomstig van buiten Europa, indien het een veredelingshandeling betreft. Veredelingshandelingen zijn handelingen ter herstelling, ter verwerking of ter bewerking van goederen.

Adelbrieven

Een adelbrief is een eretitel, een bewijs van adeldom.

Administratie van het kadaster

De administratie van het kadaster is de administratie die het kadastraal inkomen (KI) vaststelt.

Administratief beroep (IB)

Alvorens een administratieve beslissing aan te vechten bij een rechtbank, kan of moet men eerst deze beslissing administratief aanvechten bij het bestuur die die de beslissing nam of bij een andere bestuursinstantie door middel van een administratief beroep.

Administratief toezicht

Administratief toezicht is het toezicht dat wordt uitgeoefend door een centrale overheid op de beslissingen en besluiten van gedecentraliseerde, lokale overheden. Het gaat om een legaliteits (naleving rechtsregels)- en opportuniteitscontrole (eerbiediging algemeen belang).

Administratieve boete

Een administratieve geldboete is een administratieve sanctie opgelegd door de bevoegde administratie bij niet-betaling van de verschuldigde belasting.

Administratieve boete (btw)

Voor iedere overtreding van de plicht de belasting te voldoen, wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbel van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting.