Privacybeleid

Privacybeleid

1. Algemeen

1.1. De hieronder besproken algemene voorwaarden (hierna ‘de Gebruiksvoorwaarden’) zijn toepasselijk op alle personen die zich toegang verschaffen tot en gebruik maken van de website www.flamee.be (hierna ‘de Website’ genoemd). Deze Website is ontwikkeld en toegankelijk gemaakt door Flamée & Partners accountants & belastingconsulenten bv (hierna de ‘Dienstverlener’). Door uzelf toegang te verschaffen tot de Website en de Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk de hierna volgende gebruiksvoorwaarden.

1.2. Iedere persoon die zich toegang verschaft tot de Website verklaart meerderjarig te zijn en te beschikken over volledige handelingsbekwaamheid. Indien u niet aan deze vereisten voldoet, verzoeken wij u vriendelijk meteen de Website te verlaten.

2. Identiteit van de Dienstverlener

De identificatiegegevens van de Dienstverlener zijn:

Flamée & Partners accountants & belastingconsulenten
Overleiestraat 100
8530 Harelbeke
KBO: 0821.675.221
e-mail: info@flamee.be
tel.: 056 704 440

3. Algemene Gebruiksrichtlijnen Website

3.1. Door het gebruik van de Website, verklaart u zich akkoord om:

 • Deze Gebruiksvoorwaarden na te leven;
 • Geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers in de weg staan of de veiligheid van de Website verstoren;
 • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden of op een andere manier te verspreiden;
 • De Website te gebruiken als een zorgvuldig huisvader en in overeenstemming met de goede en eerlijke handelsgebruiken.

3.2. Indien u vaststelt dat informatie die zich op de Website bevindt, een inbreuk uitmaakt op de (intellectuele) rechten van een derde, strijdig is met de openbare orde of goede zeden, kan u zulks melden aan de Dienstverlener. De Dienstverlener zal de melding onderzoeken, u in kennis stellen van zijn bevindingen en desgevallend de betreffende informatie (doen) verwijderen, zonder evenwel hieromtrent enige aansprakelijkheid in zijn hoofde te erkennen.

3.3 De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om te allen tijde een wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden door te voeren. De Dienstverlener zal de aangepaste versie aan u ter kennis brengen bij uw eerstvolgende bezoek aan of gebruik van de Website, nadat de aangepaste versie in werking zal zijn getreden. Als u de doorgevoerde wijziging of aanvulling niet aanvaardt, dient u elk verder gebruik van de Website te staken.

4. Bijzondere Gebruiksrichtlijnen

4.1. Met betrekking tot de gegevens die u aan de Dienstverlener toevertrouwt, verklaart u uitdrukkelijk:

 • Dat deze geen merken, logo’s of andere elementen bevatten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden.
 • Dat deze niet op de één of andere wijze strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.

Het is uw verantwoordelijkheid om u te houden aan alle bestaande wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener of van derden.

4.3. Als gebruiker vrijwaart u de Dienstverlener tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verklaring. De Dienstverlener kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal dat door gebruikers aan haar wordt toevertrouwd.

5. Onbeschikbaarheid

5.1. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor zijn Website op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem. De Dienstverlener behoudt zich ook het recht voor zijn Website, alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

5.2. De Dienstverlener geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website. De inhoud van de Website (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

6. Links

6.1. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De Dienstverlener verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Hij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze websites.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De informatie op de Website is van algemene en commerciële aard. De Dienstverlener levert redelijke inspanningen opdat de door hem ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u door de Dienstverlener ter beschikking wordt gesteld, kan u de Dienstverlener contacteren.

7.2. De Dienstverlener kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, bv. door virussen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de toegang tot of het gebruik van de Website of van op de Website ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere website waarnaar de Website zou linken. In geen geval is de Dienstverlener aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.

8. Intellectuele Eigendom

8.1. Het concept alsook de inhoud van de Website, alsook de op de Website afgebeelde merken, logo’s, handelsnamen, illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de productnamen, de teksten, beelden alsook de in verband met de Website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn tot het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de rechten op handelsnamen, logos, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals het octrooirecht, die toebehoren aan de Dienstverlener of aan derden waarmee de Dienstverlener de nodige contractuele afspraken heeft.

8.2. De gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener of de hierboven vermelde rechthoudende derden in de Website en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van de gegevens op de Website, of een deel ervan, ongeacht de wijze, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

10. Privacy en cookies

10.1. De Dienstverlener hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle gebruikers van de Website. Gelieve het Privacybeleid met inbegrip van het beleid inzake cookies, zorgvuldig te lezen, aangezien uw uitdrukkelijke aanvaarding daarvan nodig is om ten volle gebruik te kunnen maken van de Website. Door de Website te gebruiken, erkent u als gebruiker kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van de Dienstverlener.

10.2. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder het Privacybeleid van de Dienstverlener. De Dienstverlener raadt u aan om het Privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1. De verhoudingen tussen de gebruiker en de Dienstverlener worden enkel beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbanken te Gent.

Cookie beleid

Tijdens uw gebruik van de website www.flamee.be (hierna ‘Website’) kunnen er cookies op uw smartphone, tablet of computer (hierna ‘Computer’) worden gedownload. Het downloaden van cookies op uw Computer zal steeds onderworpen zijn aan onderstaande bepalingen. Deze bepalingen geven u duidelijke en volledige informatie over de cookies die Flamée & Partners gebruikt en hun doel.

Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient dit cookiebeleid in samenhang te worden gelezen met onze privacy policy die u kan raadplegen via link. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Wat is een cookie?

De term ‘Cookies’ staat voor alle minibestanden die voorlopig worden opgeslaan op de Computer van de bezoeker of de server van de Website, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de bezoeker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd. Cookies zijn dus in feite de sporen van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server. Cookies hebben voornamelijk tot doel om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Ze slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op.

De cookies op uw Computer worden beheerd door uw webbrowser.

Waarom gebruikt Flamée & Partners cookies?

2.1 De Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers.

Cookies worden op uw Computer opgeslagen om volgende redenen:

 • Zij helpen de werking van de Website te verbeteren;
 • Zij helpen te begrijpen wat de interesses van de gebruikers zijn;
 • Zij laten toe te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is;
 • Zij laten toe de gebruiksvoorwaarden toe te passen en te handhaven, fraude te voorkomen en de Website maximaal te beveiligen;

Cookies helpen Flamée & Partners om u een betere gebruikservaring te bieden wanneer u de Website bezoekt en laat tevens toe de Website te optimaliseren.

2.2 De informatie die met behulp van cookies wordt verkregen, laat niet toe om gegevens te verzamelen die u als gebruiker identificeren. Zij laat enkel toe de Computer die wordt gebruikt te identificeren.

Toestemming

3.1 Het gebruik of het opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw Computer is steeds onderworpen aan uw toestemming, tenzij wat essentiële cookies betreft.

U aanvaardt of weigert niet-essentiële cookies door op de desbetreffende knop in de cookie banner te klikken. U kunt uw keuze in het algemeen uitdrukken of per soort cookie.

3.2 Indien u Flamee toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, kunt u die instelling te allen tijde wijzigen en uw toestemming intrekken door de cookies die zijn opgeslagen in uw browser te verwijderen (zie hieronder, titel 5) of door uw voorkeuren aan te passen.

Bepaalde types cookies zijn echter cruciaal voor de goede werking van de Website. Bijgevolg kan het uitschakelen van cookies als gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet optimaal werken en dat u bepaalde functionaliteiten en diensten niet kunt gebruiken.

Welke soorten cookies worden gebruikt ?

4.1 Er bestaan verschillende soorten cookies. Ze kunnen worden onderscheiden naargelang de functionaliteit, herkomst (eigen cookies versus cookies van derden), en/of de bewaartermijn (sessiecookies versus permanente cookies).

De Website maakt gebruik van de volgende cookies:

 • ‘Essentiële cookies’: cookies die essentieel zijn om de Website optimaal te laten functioneren en technisch noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de Website. Deze cookies kaderen in het gerechtvaardigd belang van Flamée & Partners. Deze cookies worden dan ook geplaatst zonder uw toestemming.
 • ‘Functionele cookies’: cookies die worden gebruikt voor de overdracht van signalen over een netwerk of voor het uitvoeren van een door u opgevraagde dienst (bijv. om geluid of beeld af te spelen). De Website gebruikt deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
 • ‘Analytische cookies”: cookies om anonieme statistieken samen te stellen met het oog op verbetering van de werking van de Website. Dit helpt om te begrijpen hoe de gebruikers interageren met de Website. Zo maakt de Website gebruik van Google Analytics (d.i. een webanalyse dienst waarbij cookies worden gebruikt om anonieme samenvattende statistieken te maken).
 • ‘Eigen cookies’: Flamée & Partners heeft de volledige controle over de informatie die via deze cookies wordt verzameld. Er worden geen gegevens naar een derde partij gestuurd.
 • ‘Cookies van derden’: computertoepassingen van derden waarmee gebruikers de inhoud van de Website kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van de Website aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als ‘Delen’, ‘Vind ik leuk’ van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende sociale netwerksites:

http://www.facebook.com/about/privacy/;
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 • U doet er goed aan het privacybeleid van deze sociale netwerken te bekijken om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclame) van het gebruik van navigatie-informatie die verzameld kan worden aan de hand van deze toepassingsknoppen.
 • ‘Sessiecookies’: tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
 • ‘Permanente cookies’: cookies die automatisch worden verwijderd na een bepaalde periode na uw laatste gebruik van de Website, of wanneer u als Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk een handeling stelt (door de historiek of de software die de cookies surveilleert te wissen).

De meeste cookies zijn permanente cookies die automatisch worden verwijderd na een periode van maximaal twee jaar na uw laatste gebruik van de Website. 

4.2 Deze cookies worden gebruikt voor:

 • Browserbeheer,
 • Verbinding en authenticatie als geregistreerd lid,
 • Opslag van voorkeuren,
 • Opslag van gegevens van de gebruiker,
 • Op de gebruiker gerichte veiligheidsinformatie,
 • Statistieken voor het optimaliseren van het Platform,
 • Statistieken over kijkcijfers of de bezoekherkomst van het Platform,
 • Load Balancing,
 • Het delen van inhoud,
 • Opvolging of tracking,
 • Mededeling van de (verzamelde) gegevens aan derden (bijv. sociale netwerk sites),
 • Enig ander rechtmatig gebruik van cookies, metabestanden en sporen van de transactie-inhoud, en waarbij de transactie gegevens genereert die noodzakelijk zijn om de verrichtingen te kunnen voortzetten (bijvoorbeeld zoals bij een bestelling).

4.3 Hieronder vindt u een lijst van de cookies die wij gebruiken, en waarvoor ze dienen


1. Functionele cookies

Deze cookies kan u niet weigeren als u op onze website wil surfen.

Naam Vervaltermijn Doel
PHPSESSID Deze cookie heeft een levensduur van 12 maanden “Deze cookie wordt verwijderd bij het afsluiten van de browser. 
Deze cookie wordt gebruikt om een gebruikerssessie te identificeren.”
cookieconsent_status Deze cookie heeft een levensduur van 12 maanden” Deze cookie onthoudt of u de analysecookies hebt geaccepteerd.

2. Analyse cookies

Deze cookies kan u wel weigeren als u de Website wil gebruiken.

Naam Vervaltermijn Doel
_ga Deze cookie heeft een levensduur van 24 maanden. Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om website bezoeken te meten en te analyseren. Door deze cookie kan Google Analytics de bezoeker herkennen.
_gat Deze cookie heeft een levensduur van 1 minuut. Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om website bezoeken te meten en te analyseren.
_gid Deze cookie heeft een levensduur van 24 uur. Deze cookie wordt geplaatst door Google Analytics om website bezoeken te meten en te analyseren.

Hoe kan u cookies beheren en geplaatste cookies verwijderen?

5.1 Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke cookies u toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden.

5.2 Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kan ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw Computer of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender. U heeft ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw Computer.

U vindt meer informatie in het Help-menu van uw browser. Dat zal u toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kan aanpassen. De procedure voor elke browser wordt beschreven op hun respectievelijke website.

Via de links hieronder vindt u hierover meer uitleg:

De bovengenoemde Google Analytics-advertentiefuncties kunt u blokkeren, o.a. via de Google ‘Advertentie-instellingen’, via de Google ‘Advertentie-instellingen voor mobiele apps’ of via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on (voor meer info:     http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html).

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

Bewaringstermijn

De gegevens verzameld a.d.h.v. cookies worden maximaal twee jaar bewaard.

Informatie

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u steeds een e-mail sturen naar info@flamee.be.