UPDATE – Overzicht steunmaatregelen in het kader van coronavirus

Sinds de opmars van het coronavirus zijn er steeds meer voorzorgsmaatregelen van kracht. Denken we hierbij aan de verplichte sluiting van horeca, de social distancing-regels,…

Het coronavirus heeft niet alleen een impact op ons persoonlijk leven, maar ook op de economie en het bedrijfsleven. Om de economische en financiële impact te temperen heeft de Federale en Vlaamse regering laatste dagen een hele resem steunmaatregelen afgekondigd.

We geven u hieronder graag een overzicht van deze steunmaatregelen.

Heeft u vragen over één van deze steunmaatregelen of wenst u graag meer advies inzake uw persoonlijke situatie, aarzel niet ons te contacteren.

De hinderpremie

De hinderpremie is een financiële compensatiemaatregelen voor ondernemingen die VERPLICHT hun zaak dienen te sluiten.

VOORWAARDEN?

 1. Vorm: Zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige in bijberoep met sociale bijdragen die minstens gelijkaardig zijn als iemand in hoofdberoep, vennootschap met werkende vennoten of minsten 1 voltijds personeelslid in dienst, vereniging of vzw met minstens 1 voltijds personeelslid in dienst
 1. Verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting
 2. Actieve inschrijving in de KBO met een vestigingseenheid in Vlaanderen
 3. Fysieke inrichting in Vlaanderen

WIE?

Wel in aanmerking  NIET in aanmerking
Ondernemingen MET EEN FYSIEKE VESTIGING, die geheel of gedeeltelijk MOETEN sluiten door de overheid Ondernemingen die vrijwillig sluiten of GEEN FYSIEKE vestiging hebben
Hotels waarvan het restaurant gesloten is Hotels zonder restaurant of cafe
Toeristische vakantiewoningen, INDIEN ingeschreven in KBO Vakantiewoningen die NIET zijn ingeschreven in KBO
Ondernemingen waarvan een deel van de onderneming verplicht moet sluiten (bv. Winkel met horecagedeelte)
Ambulante handelaars (bv. Marktkramers of foorkramers) waarbij de evenementen gesloten zijn
Kapperszaken

Hoeveel?

Volledige sluiting Eenmalig 4.000 euro +  160 euro per sluitingsdag vanaf 6 april 2020
Gedeeltelijke sluiting Eenmalig 4.000 euro + 160 euro per sluitingsdag vanaf 6 april 2020
Meerdere vestigingen Eenmalige premie PER vestiging met minstens één voltijds personeelslid ingeschreven op deze vestiging

! 1 onderneming = maximaal 5 premies

Overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is een uitkering voor zelfstandigen naar aanleiding van de verminderde of weinige inkomsten.

Voor wie?

WEL in aanmerking NIET in aanmerking
Zelfstandigen in HOOFDBEROEP Zelfstandige in bijberoep of gelijkgesteld met bijberoep
Meewerkende echtgenoten in maxistatuut Meewerkende echtgenoten zonder maxistatuut
Student-zelfstandigen
Gepensioneerden

! bedrijfsleiders van een onderneming waarvan de activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen gestaakt zijn, komt in aanmerking. Het nog ontvangen van een bezoldiging of voordelen in natura is irrelevant. 

Voorwaarden?

 1. Onderbreking van de activiteiten gedurende minstens 7 opeenvolgende dagen
 2. Inwonend in België
 3. Tijdens de overbrugging niet werken als werknemer
 4. U ontvangt geen andere uitkeringen. Andere premies (bv. Hinderpremie) mag wel.

Hoeveel?

De uitkering bedraagt 1.291,69 euro zonder gezinslast of 1.614,10 euro met gezinslast per maand waarin de activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen zijn gestaakt.

Aanvraag?

U dient een aanvraag te verrichten bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die geheel of gedeeltelijk, verplicht of vrijwillig geen werk aan hun werknemers kunnen aanbieden, kunnen de tijdelijke werkloosheid inroepen. Er geldt slechts één regeling, zonder onderscheid tussen arbeiders en bedienden. De regeling geldt retroactief vanaf 13 maart 2020.

Wie?

De tijdelijke werkloosheid geldt voor werknemers van bedrijven die verplicht hun deuren moeten sluiten. Tevens geldt de tijdelijke werkloosheid ook voor bedrijven die omwille van een aanzienlijke daling van zijn omzet, productie, cliënteel of aantal bestellingen ingevolge het coronavirus, tijdelijk geen werk kunnen aanbieden aan zijn werknemers.

Daarnaast heeft de regering beslist dat wie in quarantaine verblijft en aldus niet kan werken wegens besmette gezinsleden ook onder dit statuut valt.

Minister van werk Nathalie Muylle heeft zopas ook aangegeven dat de combinatie van tijdelijke werkloosheid en zelfstandige in bijberoep uitzonderlijk is toegelaten.

Hoeveel?

De uitkering voor de werknemer bedraagt 70% van het brutoloon, met een plafond van 2.754,76 euro  euro. Daarenboven ontvangt de werknemer 5, 63 euro per dag.

Op de uitkering wordt 26.75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Afbetalingsplan RSZ

Een afbetalingsplan inzake de sociale werkgeversbijdragen voor het 1ste en 2de kwartaal 2020 kan aangevraagd worden bij de dienst RZS minnelijke afbetalingstermijnen. Deze aanvraag kan online geschieden.

Betalingsuitstel inzake btw

De federale regering voorziet in betalingsuitstel inzake btw. Dit wordt u automatisch toegekend.

 • Maandaangiftes inzake februari 2020 => 20 mei 2020
 • Maandaangiftes inzake maart 2020 => 20 juni 2020
 • 1ste kwartaalaangifte 2020 => 20 juni 2020

Betalingsuitstel inzake bedrijfsvoorheffing

Ook inzake bedrijfsvoorheffing gelden onderstaande data automatisch als uitstel voor betaling.

 • Maandaangiftes inzake februari 2020 => 13 mei 2020
 • Maandaangiftes inzake maart 2020 => 15 juni 2020
 • 1ste kwartaalaangifte 2020 => 15 juni 2020

Betalingsuitstel inzake VenB, BNI, RPB en PB

Voor betalingen in het kader van de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners, de rechtspersonenbelasting en de personenbelasting zal automatisch een extra betalingsuitstel van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten. Deze maatregel is van toepassing op de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting,  die gevestigd zijn vóór 12 maart 2020, gelden andere steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, mogelijk. Deze worden niet automatisch verleend, maar moeten worden aangevraagd. gelieve uw dossierbeheerder te contacteren indien u dit wenst. Wij bekijken voor u persoonlijk de mogelijkheden.

Betalingsuitstel of vrijstelling sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep die worden geconfronteerd met de negatieve impact van de Corona-crisis kunnen een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van de (voorlopige) sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat hiermee boetes of interesten gepaard gaan. Ook hier is deze maatregel van toepassing voor de bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020.

Uiterste datum aanvraag

1ste kwartaal => 30/03/2020

2de kwartaal => 14/06/2020

Uiterste datum betaling bij uitstel

1ste kwartaal => 30/03/2021

2de kwartaal => 29/06/2021

Ook verminderingen en vrijstellingen zouden, volgens het RSVZ, tot de mogelijkheden behoren. Dit hangt echter af van situatie tot situatie en dient per individueel geval te worden onderzocht.

Betalingsuitstel van kredieten

Niet-financiële ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen om betalingsuitstel van hun kredieten tot 30 september te verkrijgen.

Deze maatregel geldt enkel voor de ondernemingen die op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden of voor de ondernemingen die op 29 februari 2020 een betalingsachterstand hadden van minder dan dertig dagen.

Het betalingsuitstel wordt NIET automatisch toegekend. Het is de bedoeling dat u als kredietnemer kunt aantonen dat u effectief in nood bent gekomen door het Corona-virus. Indien u dergelijke aanvraag wenst in te dienen, neemt u best contact op met uw kredietverstrekker.

Bijzondere garantieregeling inzake kredieten

Er komt ook een nieuwe garantieregeling tot stand voor nieuwe kredieten.

Deze regeling is van toepassing op alle kredieten die de banken verstrekken aan niet-financiële ondernemingen, KMO’s en zelfstandigen. Om hiervan gebruik te maken, mag men geen betalingsachterstand hebben gehad op 1 februari of op 29 februari geen betalingsachterstand hebben gehad van meer dan dertig dagen.

De waarborg geldt voor alle nieuwe kredieten die de banken tussen nu en 30 september 2020 zullen verstrekken, met een maximale looptijd van 12 maanden. Deze maatregel beoogt om de ondernemingen toe te laten nieuwe kredieten tijdelijk af te sluiten om de financiële impact op termijn weg te werken.

Hypothecaire leningen van particulieren

Particulieren met een hypothecaire lening, die door het coronavirus moeilijkheden hebben voor de terugbetaling kunnen betalingsuitstel aanvragen.

Het betreft hierbij betalingsuitstel tot 30 september, zonder extra kosten. Dit uitstel omvat zowel de kapitaalaflossingen enerzijds als de rentebetalingen anderzijds. De aflossingstermijn van de hypothecaire lening wordt verlengd. Het uitgestelde bedrag komt aldus geenszins bij het resterende aantal aflossingen.

Dit is geen automatisch recht is. Indien u dit wenst, dient u contact op te nemen met uw bank voor de aanvraag. Elke aanvraag zal worden bekeken in functie van de concrete situatie waarin u zich bevindt.

Tussenkomst overheid in elektriciteit, gas en water

Wie?

Personen die tijdelijk werkloos zijn vanwege het coronavirus hebben rech op eeen financiële tussenkomst van de overheid voor het dragen van de kosten van elektriciteit, gas en water.

Hoeveel?

Het bedrag bedraagt 202,68 EUR per tijdelijk werkloze. Indien er meerdere personen binnen één gezin tijdelijk werkloos zijn, dan zal de vergoeding per werkloze worden uitgekeerd. Ook het aantal dagen tijdelijke werkloosheid is niet van belang. Er wordt geen proratering toegepast.

Aanvraag?

U dient geen aanvraag in te dienen. Dit bedrag wordt u automatisch toegekend, als u zich in het statuut van tijdelijke werkloosheid bevindt.  U dient uw facturen verder te betalen. Het bedrag zal op uw rekeningnummer gestort worden. Wanneer u dit bedrag ontvangt, is nog onduidelijk.

Vragen?

Heeft u vragen over één van deze maatregelen of wenst u meer informatie over uw concrete situatie, aarzel niet om ons te contacteren. Flamée & partners, en in het bijzonder ons team advies staat u graag bij in deze moeilijke tijden.