Vergeet vooral geen intresten te rekenen als uw vennootschap u nog geld moet…


Heeft uw vennootschap schulden aan bedrijfsleiders en/of aandeelhouders? Vergeet vooral geen intresten te rekenen! Wij geven u graag meer uitleg over de soorten schulden, de aftrekbaarheid en de herkwalificatie van de intresten.

Soorten schulden

Een schuld van de vennootschap aan een bedrijfsleider en/of aandeelhouder kan vele vormen aannemen. Dit kan gaan over leningen op lange termijn of korte termijn, met of zonder een specifieke aflossingstabel.

Een rekening courant, bijvoorbeeld, is een persoonlijke rekening op korte termijn. In principe kan u als schuldeiser op eender welk moment (een deel van) de openstaande schuld terugvragen. Indien de vennootschap kortstondig middelen nodig heeft, kan u een bijstorting uitvoeren waardoor de schuld verder toeneemt. De rekening courant kan ook stijgen door het niet uitbetalen van bezoldiging, kostenvergoedingen, huur, dividenden…

Intresten?

Uiteraard kan u als schuldeiser intresten rekenen op de openstaande schuld. Indien de vennootschap een lening bij een bank zou aangaan, zijn er immers ook intresten verschuldigd. We horen u al denken: “Top, woekerintresten aanrekenen”. Intresten zijn tenslotte kosten die de belastbare basis verlagen. Helaas is het niet zo simpel. Niet alle intresten zijn fiscaal aftrekbaar.

Aftrekbaarheid

Net zoals andere kosten zijn intresten slechts aftrekbaar wanneer deze kaderen in het genereren of behouden van inkomsten. Een vaak gebruikte verantwoording is het aanhouden van werkkapitaal en/of de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen bij investeringen. Een vennootschap moet voldoende liquide zijn om de opereren. Indien een lening 100.000 EUR bedraagt en er slechts gemiddeld 60.000 EUR op de rekening staat, heeft de vennootschap deze geleende middelen duidelijk nodig.

Daarnaast zijn de intresten slechts fiscaal aftrekbaar voor zover de fiscus ze niet beschouwd als ‘overdreven’. In dat geval worden de intresten geherkwalificeerd als dividend, waardoor het fiscaal voordeel verloren gaat.

Herkwalificatie

De fiscus beschouwt intresten als ‘overdreven’ indien de intrestvoet hoger ligt dan de ‘marktrente’. Deze marktrente maakt de fiscus aan het begin van elk kalenderjaar bekend. Voor 2023 bedroeg dit een jaarlijkse interestvoet van 5,70%. Voor 2024 bedraagt dit 8,02%. Het deel van de intresten dat hierboven ligt, wordt geherkwalificeerd.

Daarnaast worden intresten ook buitensporig beschouwd indien het bedrag waarop ze worden berekend groter is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar. Het fiscaal gestort kapitaal is steeds het minimum, zelfs indien de vennootschap boekhoudkundige verliezen heeft. Voorbeeld: naast de lening van 100.000 EUR is er 10.000 EUR inbreng en zijn er 70.000 EUR reserves. De intresten berekend op 100.000 EUR – 10.000 EUR – 70.000 EUR = 20.000 EUR worden geherkwalificeerd.

Aandachtspunten

De intresten worden jaarlijks toegekend door het bestuursorgaan en ook jaarlijks betaalbaar gesteld. Bij de betaalbaarstelling dient rekening te worden gehouden met een belasting ten belope van 30% roerende voorheffing. De intresten worden dus eigenlijk voor 30% betaald aan de overheid en voor 70% betaald aan de schuldeiser.

Het toepassen van creditintresten gebeurt best via een schriftelijke overeenkomst en stelt het bestuursorgaan mogelijk voor een belangenconflict. De nodige formaliteiten worden best nauwlettend gevolgd om bij een eventuele fiscale controle niet voor voldongen feiten te staan.

Heeft u vragen over de mogelijkheid om interesten te verkrijgen op een lening die u aan uw vennootschap heeft toegekend? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

  • Actua / Publicaties

    Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

  • Actua / Publicaties

    Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?