Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!


Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet van 5 november 2023, kan uw vennootschap ambtshalve doorgehaald worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als zij haar UBO-verplichtingen niet is nagekomen. Dit initiatief heeft als doel de strijd tegen slapende of spookentiteiten te versterken en achterblijvers aan te moedigen hun uiteindelijke begunstigden te registreren.

UBO-verplichtingen

Het UBO-register is een door Europa verplichte databank en wordt ingezet in de strijd tegen witwassen en terrorisme. Via het register kunnen autoriteiten in één oogopslag zien wie achter een vennootschap schuilgaat. Alle vennootschappen, maar ook vzw’s en stichtingen, moeten de identiteitsgegevens van hun uiteindelijke begunstigden (‘Ultimate Beneficial Owners’) aangeven.  Er zijn drie verplichtingen die moeten worden voldaan:

 • Eerste aanmelding/registratie: u moet de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap aanmelden. De uiteindelijk begunstigde is meestal een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in het kapitaal van de vennootschap houdt. Vaak wordt 25% gebruikt ter indicatie,  maar er moet ook worden onderzocht of geen enkele natuurlijke persoon die minder dan 25 % van de stemrechten of aandelen in het kapitaal van de vennootschap bezit of controleert, de vennootschap feitelijk controleert. Pas op! Registreren volstaat niet, de registratie moet ook correct zijn.
 • Wijzigingen die impact hebben op het UBO, moeten binnen de maand worden geregistreerd.
 • Elk jaar moet de informatie in het register herbevestigd worden, ook al zijn er geen wijzigingen. Jaarlijks betekent hier binnen 12 maanden na de laatste handeling in het UBO-register.

Reden tot sanctie

Initieel kunnen er administratieve sancties van 250 tot 50.000 EUR opgelegd worden in geval van overtreding van de bepalingen betreffende de identificatie en de mededeling van informatie over de uiteindelijke begunstigden.

Nu komt er een extra sanctie bovenop. Er zijn drie redenen voor automatische schrapping van vennootschappen en verenigingen die niet aan hun verplichtingen met betrekking tot het UBO-register voldoen:

 • Het niet verstrekken van informatie aan het UBO-register en publicatie in het Belgisch Staatsblad gedurende de afgelopen zeven jaar.
 • Het niet nakomen van de verplichting om informatie te verstrekken aan het UBO-register binnen 60 dagen na het opleggen van een administratieve boete.
 • Het niet voldoen aan de verplichting tot jaarlijks bijwerken.

Gevolgen

De schrapping, hoewel louter administratief, is niet zonder gevolgen. De betrokken entiteit kan blijven bestaan maar het leidt wel tot:

 • Activiteitenstop: de vennootschap mag dan de geschrapt verklaarde activiteiten niet meer uitoefenen. Doet ze dat toch, dan riskeert ze zelfs strafsancties.
 • Publicatie in Staatsblad: De schrapping wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, zodat klanten, leveranciers, enz. op de hoogte zijn.
 • Rechtsvordering onontvankelijk: de vennootschap kan ook niet meer naar de rechtbank stappen als bv. klanten niet betalen. Alle rechtsvorderingen van de vennootschap worden nl. onontvankelijk.

Heeft u hier nog specifieke vragen over? Bel ons gerust op of stuur ons een mailtje! Wij helpen u hiermee graag verder.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!