UPDATE: betalingsuitstel voor uw hypothecair krediet

In een eerder artikel hebben wij u reeds op de hoogte gebracht dat de financiële sector in overleg met de regering, bereid is om betalingsuitstel inzake hypothecaire kredieten kosteloos te verlenen. Hierover is er meer duidelijkheid.

Wie?

Het betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten geldt voor particulieren die aan 4 voorwaarden voldoen. Aan elk van deze vier voorwaarden dient te worden voldaan om betalingsuitstel te verkrijgen.

Voorwaarden?

1) De eerste voorwaarde bestaat erin dat het inkomen gedaald of volledig weggevallen is door de coronacrisis. Dit vindt zijn oorzaak in:

  • tijdelijke of volledige werkloosheid;
  • ziekte ten gevolge van Covid-19;
  • sluiting van een zaak.

Indien het een gezamenlijk hypothecair krediet betreft (bv. gezin) volstaat het dat het inkomen van één van de beide partners gedaald of weggevallen is.

2) Als tweede voorwaarde mocht er op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand betreffende het hypothecair krediet bestaan.

3) Het hypothecair krediet van het onroerend goed waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd, moet betrekking hebben op de enige woning en moet de hoofdverblijfplaats in België zijn van minstens één van de kredietnemers. Deze voorwaarde wordt beoordeeld op het moment waarop de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan.

4) De laatste voorwaarde stelt dat de kredietnemer(s) slechts een totaal roerend vermogen op zicht-, spaarrekening en in beleggingsportefeuille heeft van maximaal 25.000 euro Pensioensparen wordt niet meegerekend.

Welk uitstel?

Het betalingsuitstel is verschillend afhankelijk van het netto maandinkomen van het gezin.

  • Indien het netto gezinsinkomen per maand maximum 1.700 euro bedraagt, is er betalingsuitstel van het hypothecair krediet zonder bijkomende interesten tijdens deze periode. Na de periode van betalingsuitstel zullen de “normale” maandaflossingen hernemen. Het hypothecair krediet wordt verlengd met de duur van het betalingsuitstel, zowel voor de kapitaalaflossingen als voor de interesten.

 

  • Kredietnemers met meer dan 1.700 euro netto gezinsinkomen per maand, kunnen ook genieten van betalingsuitstel. Echter, na de periode van dit uitstel zullen de maandaflossingen aangepast worden waarbij de uitgestelde interesten worden verrekend. Wat de kapitaalaflossingen betreft, wordt de duurtijd van het hypothecair krediet verlengd.

 

Om de grens inzake netto gezinsinkomen  per maand te berekenen gaat men als volgt te werk:

Loontrekkenden

Het maandinkomen van februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats.

zelfstandigen

Het maandinkomen voor de coronacrisis (dit is het inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, exclusief kindergeld, na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en de ondernemingskredieten op eigen naam.

Hoelang?

Indien u een aanvraag indient voor 1 mei 2020, kan u maximaal 6 maanden betalingsuitstel genieten. Dit betekent dat de aflossingen van het hypothecair krediet zullen hernemen vanaf 1 november 2020.

Indien u een aanvraag indient vanaf 1 mei 2020, geldt dezelfde einddatum van 31 oktober 2020  als betalingsuitstel. U zal dan minder lang van het betalingsuitstel kunnen genieten. Ook in dit geval zullen de aflossingen van het hypothecair krediet hernemen vanaf 1 november 2020.

Er kan enkel betalingsuitstel worden verkregen voor toekomstige maandaflossingen. Reeds vervallen maandaflossing (bv. Per 1 april 2020 ) kunnen hier niet van genieten.

Hoe aanvragen?

Indien u betalingsuitstel van uw hypothecair krediet wenst aan te vragen, neemt u contact op met uw bankier die de nodige formaliteiten vervult.  Men kan u vragen om bepaalde bewijsstukken te bezorgen om uw dossier te onderbouwen. Wij kunnen u hiermee helpen.

 

Indien u vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren. Wij helpen u graag.