Corona flitscontroles – een woning in de vennootschap – contractrecht

We staan even stil bij de aankondiging van de overheid inzake flitscontroles op verplicht telewerk. Vervolgens bekijken wij het gewijzigde standpunt van de belastingadministratie in het kader van het voordeel van alle aard bewoning. Om af te ronden informeren we u over de wijzigingen in het contractrecht betreffende overeenkomsten in een B2B-context.

Flitscontroles – een gewaarschuwde werkgever is er twee waard…

In het kader van de verlenging van de coronamaatregelen is telewerk opnieuw verplicht binnen de dienstensector. De regering heeft in dit kader expliciet flitscontroles aangekondigd gedurende de maand januari 2021. Arbeidsinspecteurs van de FOD Werkgelegenheid gaan bij bedrijven langs om te verifiëren of de coronaregels worden nageleefd. In eerste instantie controleren ze of de medewerkers die thuiswerk kunnen verrichten dat ook effectief doen. Daarnaast dient de werkgever nog steeds te zorgen voor voldoende maatregelen die de social distancing kunnen garanderen zoals afstand houden, pijlen aanbrengen zodat medewerkers elkaar niet kruisen in het kantoor; gebruik van handgels en mondmaskers…

Wie nog op kantoor aanwezig is dient een attest voor te leggen om de aanwezigheid te rechtvaardigen. Er dient aangetoond dat de job niet van thuis uit kan plaatsvinden en essentieel is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering of de kwaliteit van de dienstverlening. Een wekelijkse terugkomdag is uitgesloten.

Indien er inbreuken worden vastgesteld zijn daar gevolgen aan verbonden, naargelang de aard van de inbreuk:

  • De werkgever krijgt een waarschuwing;
  • De werkgever krijgt een termijn om zich alsnog in orde te stellen;
  • De werkgever krijgt een boete;
  • De werkzaamheden dienen onmiddellijk te worden stopgezet.

Wij adviseren om de maatregelen te volgen en uw medewerkers zoveel mogelijk van thuis uit te laten werken.

Een woning in de vennootschap?

De fiscale rechtspraak en standpunten van de overheid evolueren constant. Wij wensen u dan ook te informeren betreffende een nieuwe standpunt van de FOD Financiën met betrekking tot het aan te rekenen voordeel alle aard voor privé bewoning van een onroerend goed dat eigendom is van de vennootschap.

De fiscus kijkt doorgaans zeer argwanend als een vennootschap kosten aftrekt voor een privéwoning die ter beschikking staat van de bedrijfsleider. Deze kosten omvatten zowel de afschrijvingskosten van het pand alsook de kosten voor inrichting, opfrissing, schilderwerken, verzekering…

Ze hanteren het standpunt dat in sommige gevallen deze kosten de toets van artikel 49 WIB92 niet doorstaan. Dat wil zeggen dat die kosten geen kosten zijn voor de vennootschap om belastbastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Deze kosten worden in de regel dan integraal verworpen in de vennootschap.

Echter, dergelijke kosten kunnen ons inziens op basis van een goed onderbouwd dossier toch als aftrekbaar aangenomen worden. De klassieke twee verdedigingspistes waarop u als belastingplichtige kunt steunen zijn de ‘bezoldigingstheorie’ en de ‘meerwaardetheorie’.

  • Oorspronkelijke aanvalsroute: zijn de kosten wel aftrekbaar in de vennootschap?

Kort gesteld moet u kunnen aantonen dat de terbeschikkingstelling van de woning integraal deel uitmaakt van het bezoldigingspakket van de bedrijfsleider en dat de bedrijfsleider in ruil hiervoor reële prestaties levert voor de vennootschap die belastbare inkomsten vertegenwoordigen. De verloningspolitiek dient jaarlijks formeel bevestigd te worden in de notulen van de algemene vergadering.

Naast de hierboven vermelde “bezoldigingstheorie” kan er eveneens gewezen worden naar de ‘meerwaardetheorie’ waarbij de vennootschap argumenteert dat het onroerend goed een investering is. Bij een latere verkoop van het pand zal de vennootschap een meerwaarde realiseren die uiteraard belastbaar is in de vennootschap. Het pand dient dan in volle eigendom in de vennootschap aangehouden. Bij vruchtgebruik is dit niet het geval.

  • Nieuwe aanvalsroute: de werkelijke huurwaarde belasten in hoofde van de bedrijfsleider.

Normaliter wordt een bedrijfsleider voor het gratis gebruik van een woning belast op een forfaitair voordeel alle aard volgens artikel 18 KB/WIB92. Tot nog toe was het de algemene regel dat, mits naleving van de bezoldigingstheorie, alle kosten van het onroerend goed aftrekbaar zijn in de vennootschap.

Maar de FOD Financiën wisselt het geweer van schouder en stapt af van de traditionele bezoldigingstheorie. Ze is van mening dat de bedrijfsleider dient belast te worden op de werkelijke huurwaarde van het voordeel bewoning in plaats van het forfaitair gewaardeerde voordeel van alle aard op basis van het kadastraal inkomen. De kosten van het onroerend goed zijn dan aftrekbaar in de vennootschap.

In de rechtsleer wordt dit standpunt ter discussie gesteld en is men het niet eens met deze waarderingswijze van het voordeel. De belastingambtenaren stellen per definitie de aftrekbaarheid van de kosten ter discussie bij een belastingcontrole.

De terbeschikkingstelling van een onroerend goed door de vennootschap aan de bedrijfsleider voor privaat gebruik vraagt onderbouwing en voorbereiding. Uiteraard kunnen wij u helpen met de voorbereiding en de verdediging.

Wijziging contractrecht in een B2B-context – het belang van een juridisch correcte overeenkomst

Sinds 1 december 2020 zijn zogenaamde “onrechtmatige bedingen” opgenomen in contracten tussen ondernemingen verboden, net zoals dit reeds jarenlang het geval was ten aanzien van consumenten. Deze nieuwe wetsbepaling geldt zowel voor de algemene voorwaarden als voor de contracten zelf zoals managements- en andere samenwerkingsovereenkomsten.

Zo kunnen de algemene voorwaarden enkel nog ingeroepen worden wanneer de contractant hiervan op de hoogte was bij het tot stand komen van de verbintenis. Het louter vermelden van die algemene voorwaarden op de keerzijde van een overeenkomst is niet meer voldoende.

De wettekst bevat onder andere een lijst van bepalingen die in alle omstandigheden verboden zijn zoals het verbod om naar de rechter te stappen. Er is eveneens een lijst van bepalingen die geacht worden onrechtmatig te zijn, tenzij het tegendeel bewezen wordt? Bijvoorbeeld een automatische verlenging zonder redelijke opzegtermijn, clausules die eenzijdig essentiële elementen wijzigen en onredelijke schadebedingen.

Kortom, het is aangewezen uw algemene voorwaarden en contracten grondig onder de loep te nemen. Wij kunnen u daarmee helpen. Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?