Terug naar Lexicon

Afschrijvingstekorten

Een afschrijvingstekort doet zich voor wanneer een belastingplichtige nagelaten heeft een afschrijving, die overeenstemt met een waardevermindering die zich tijdens een belastbaar tijdperk heeft voorgedaan, in mindering te brengen. De fiscus aanvaardt dat de belastingplichtige deze afschrijvingstekorten kan aftrekken van winsten van latere jaren.