Warrants voor personeel, het vriendenaandeel en afschaffing decembervoorschot

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn.

In een eerste onderwerp bespreken we een interessante manier om een bonus toe te kennen aan uw performante personeelsleden : de warrants. Verder verduidelijken we de mogelijkheid tot het fiscaalvriendelijk participeren in een vennootschap van een vriend, familielid of kennis. Tot slot een woordje uitleg over een specifieke Corona-maatregel, zijnde de afschaffing van het verplichte  decembervoorschot voor 2021.

Een bonus na een goed jaar ?  Fiscaal interessante warrants voor uw personeel

Stel dat u één of meer werknemers een bonus wenst te geven voor hun uitmuntende prestaties van het afgelopen jaar. Een klassieke cashbonus resulteert al snel in een torenhoge loonkost : de sociale zekerheidsbijdragen en de te betalen bedrijfsvoorheffing zorgen dat het nettoloon voor de werknemer bijzonder laag is in vergelijking met de totale kost voor de werkgever. Een alternatief is de bonus uit te betalen via warrants.

De werkgever bepaalt zelf de hoogte van het bedrag en koopt de warrants aan bij de emittent (bijv. een bank). Deze warrants worden vervolgens onder de vorm van een bonus aan de werknemer toegekend. De werknemer kan vervolgens de warrants, zodra er een eerstvolgende beursquotering is (bijv. na één dag), opnieuw verkopen en op die manier cashgelden ontvangen. Door de zeer korte omzettingsperiode is het beursrisico beperkt.

In tegenstelling tot een klassieke cashbonus zijn op de toekenning van warrants geen sociale zekerheidsbijdragen werkgever (25%) of sociale zekerheidsbijdragen werknemer (13,07%) verschuldigd. De werknemer in kwestie dient op de waarde van de ontvangen warrants enkel bedrijfsvoorheffing te betalen. De verhouding tussen nettoloon enerzijds en loonkost anderzijds kan op die manier significant worden geoptimaliseerd.

Het vriendenaandeel :  participeren in een vennootschap

De Vlaamse overheid wenst particulieren te stimuleren om actief te gaan investeren in Vlaamse KMO’s. Deze stimulans vertaalt zich in een belastingkrediet van 2,5% op het geïnvesteerde bedrag van de participatie.

Via dit zgn. “vriendenaandeel” kan de KMO in kwestie tot 300.000 euro ophalen. Een belastingplichtige kan maximaal 75.000 euro investeren wil hij optimaal gebruik maken van dit belastingkrediet. De investeerder mag geen werknemer of bedrijfsleider zijn in de betrokken vennootschap. De investering mag er ook niet toe leiden dat de vriendenaandeelhouder (of zijn partner) meer dan 10% van de aandelen en de stemrechten van de vennootschap komt te bezitten.

We helpen u graag verder met het aftoetsen van de vele voorwaarden aan uw concrete situatie. Op die manier kunt u misschien ook van dit belastingvoordeel in uw aangifte personenbelasting genieten.

Tijdelijk afschaffing regelgeving m.b.t. decembervoorschot 2021

In één van onze vorige Flamée-flashes informeerden we u over de afschaffing van de verplichting tot het betalen van een zgn. decembervoorschot voor de BTW in 2020. De doelstelling van de regering was om de liquiditeitspositie van de ondernemingen niet nodeloos onder druk te zetten.

We kunnen u meedelen dat nu reeds werd beslist om ook de decembervoorschotten voor 2021 voor zowel de BTW als voor de bedrijfsvoorheffing af te schaffen.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ward@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!