Nieuwe wapens voor de fiscus in de strijd tegen fiscale en sociale fraude

De federale regering heeft met haar tweede actieplan tegen de fiscale en sociale fraude gepoogd de fiscus enkele extra nieuwe wapens te geven. Aan de hand van dit artikel geven wij u graag een overzicht van de belangrijkste maatregelen dienaangaande.

Uitbreiding van de onderzoeks- aanslag en bewaartermijnen voor de fiscus.

Op vandaag heeft de fiscus de volgende termijnen:

 • Normale termijn van drie jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar
 • Buitengewone te mijn van zeven jaar bij fraude
 • Bijzondere termijn van vijf jaar bij bepaalde internationale gegevensuitwisselingen
 • Bijzondere termijn van tien jaar bij juridische constructies die onder de kaaimantaks vallen.

Met deze uitbreiding zal de fiscus voor langere periode onderzoek kunnen voeren en uiteindelijk een aanslag vestigen:

 • Normale termijn van drie jaar: indien de aangifte tijdig is ingediend blijft de normale termijn van drie jaar behouden
 • Verlengde termijn van vier jaar: indien de aangifte niet of laattijdig is ingediend
 • Verlengde termijn van zes jaar: indien de aangifte niet of laattijdig is ingediend en er een internationale connectie is:

– wanneer er een lokaal dossier of landenrapport moet ingediend worden;

– er een rapporteringsverplichting is voor betalingen > 100.000 EUR;

– er een vrijstelling of vermindering van RV gevraagd wordt op basis van een dubbel belastingverdrag, de moeder-dochterrichtlijn of interest-royaltyrichtlijn;

– er toepassing gemaakt wordt van een FBB;

– de fiscus inlichtingen ontvangen heeft m.b.t. DAC6.

 • Verlengde termijn van 10 jaar: indien fraude aangetoond kan worden of indien er sprake is van een hydridemismatch, of een juridische constructie of indien de CFC-bepalingen van toepassing zijn

Belangrijk te noteren dat de 6 of 10-jarige termijn toch niet kan worden toegepast voor rechtzettingen m.b.t. bepaalde verworpen uitgaven, zoals niet-aftrekbare autokosten, receptiekosten, relatiegeschenken, restaurantkosten, sociale voordelen.

Bewaartermijnen van boeken en bescheiden

De termijn zal worden verlengd van 7 jaar naar een termijn van 10 jaar. U zult dus voortaan voor minstens tien jaar alle boekhoudkundige stukken dienen te bewaren.

Bezwaartermijn

De termijn zal worden verlengd van 6 maanden naar een termijn van 1 jaar. U zult dus van de fiscus iets langer de tijd krijgen om bezwaar in te dienen tegen een bepaalde aanslag.

Dwangsom bij niet meewerken aan een onderzoek

Indien u als belastingplichtige niet meewerkt aan een onderzoek kan de fiscus eventueel een dwangsom vorderen boor de rechtbank. Met “niet meewerken” wordt bijvoorbeeld bedoeld: niet antwoorden op vragen om inlichtingen van de fiscus weigeren toegang te verlenen bij een fiscale visitatie, …

Wijziging percentages interesten ter harmonisatie btw en directe belastingen

Het tarief van nalatigheids- en moratoriuminteresten wordt berekend a.d.h.v. de gemiddelde rentevoet van de lineaire obligaties op 10 jaar van de maanden juli, augustus en september van het vorige jaar.

De volgende tarieven zullen van toepassing zijn voor 2023:

 • Nalatigheidsinteresten : 8% (btw) en 4% (directe belastingen)
 • Moratoriuminteresten : 6% (btw) en 2% (directe belastingen)

Heeft u vragen omtrent de wijze waarop u zich aan deze nieuwe spelregels van de fiscus kunt conformeren? U kunt ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via roeland@flamee.be.

Het Flamée & Partners Kenniscentrum

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

 • Actua / Publicaties

  De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

 • Actua / Publicaties

  Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!