Aansprakelijkheid als bestuurder van vennootschap

Bent u bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap? Wees u dan bewust van de mogelijke aansprakelijkheid als bestuurder van die vennootschap. Ondertussen is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) reeds 2,5 jaar van kracht. Eén van de belangrijkste hervormingen omvat wijzigingen aan deze bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat houdt de aansprakelijkheid als bestuurder van een vennootschap in?

De bedrijfsleiders binnen een vennootschap kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen voorzichtige en zorgvuldige personen, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Uiteraard zal dit concept, net zoals in het verleden, een feitenkwestie zijn.

Indien het bestuursorgaan als een college optreedt of indien er bepaalde schendingen van de statuten of het Wetboek hebben plaatsgevonden, kan deze aansprakelijkheid zelfs hoofdelijk zijn. Dit betekent dat elke bestuurder afzonderlijk kan worden aangesproken voor de volledige schade.

Wanneer is de aansprakelijkheid op een bestuurder niet van toepassing? Indien hij/zij geen deel heeft gehad in de fout én mits schriftelijke melding aan de overige leden van het bestuursorgaan dat u geen deel wenst uit te maken van de beslissing. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld door expliciet tegen te stemmen, zich te onthouden of niet aanwezig te zijn op het overleg. U merkt dat een goede administratieve onderbouw in deze context zeer belangrijk is.

De hoogte van de maximumgrens van de bestuurdersaansprakelijkheid is afhankelijk van de economische omvang van de onderneming in kwestie. Er wordt hieromtrent rekening gehouden met de gemiddelde omzet en het gemiddelde balanstotaal van de drie voorgaande boekjaren. De maximumbedragen variëren tussen de 125.000 EUR en de 12.000.000 EUR. Het is helaas niet mogelijk om een contractuele beperking in te roepen die de bestuurdersaansprakelijkheid vastlegt onder de hierboven benoemde wettelijke grens. Er zijn bovendien uitzonderlijke situaties voorzien in de wet waarbij het maximale bedrag niet van toepassing is en er aldus onbeperkte aansprakelijkheid mogelijk is…

Flamée & Partners zouden geen voordenkers zijn indien wij niet zouden trachten een concrete oplossing hiervoor aan u toe te lichten. Verschillende verzekeringsinstellingen bieden een  verzekering inzake bestuurdersaansprakelijkheid aan. De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van de omzet van de vennootschap, de sector, of er in het verleden al bepaalde zaken zijn voorgevallen.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!