Een financieel duwtje in de rug voor de kinderen: enkele spelregels

Heel wat ouders willen hun kinderen bij de belangrijke stappen in hun leven financieel ondersteunen. Wenst uw zoon of dochter een zaak op te starten of zijn/haar eerste woning aan te kopen, dan is een financieel duwtje in de rug immers altijd mooi meegenomen, toch?

Niettegenstaande dit relatief eenvoudig lijkt, zijn er toch enkele spelregels waar u als ouder best rekening mee houdt. U beschikt over verschillende manieren om dit duwtje in de rug te geven. Hieronder zullen we de schenking via bankgift en de lening verder toelichten.  

Bankgift

Een bankgift is de eenvoudigste manier om uw kinderen financieel te ondersteunen. Bij een bankgift schrijft u een bepaalde geldsom over van een rekening op uw naam naar een rekening op naam van uw kind. Bij zo’n schenking dient u geen schenkbelasting te betalen.

Na de schenking vangt in dit geval evenwel een risicoperiode van 3 jaar aan. Overlijdt u als ouder binnen deze driejarige periode, dan zullen uw kinderen over deze geldsom alsnog erfbelasting dienen te betalen.

Aangezien het voor de 3-jarige risicoperiode uitermate belangrijk is om bij dergelijke schenking de datum van schenking te kunnen bewijzen, worden ook best de nodige begeleidende documenten of een zogenaamd ‘pacte adjoint” opgemaakt, waarin de modaliteiten van de schenking kunnen worden gespecifieerd. De respectievelijke rekeninguittreksels dienen ook te worden bijgehouden omdat zij een begin van bewijs van datum zullen vormen.

Niettegenstaande het geen verplichting is, kan u er steeds voor opteren om deze bankgift reeds bij aanvang of op elk moment gedurende deze driejarige periode te registreren. In dit geval zal u in Vlaanderen over de geschonken geldsom een schenkbelasting van 3% verschuldigd zijn, indien u heeft geschonken aan uw kinderen. Het grote voordeel daarvan is dat uw kind bij uw daaropvolgend overlijden geen erfbelasting meer zal verschuldigd zijn over dit geschonken vermogen.

Lening

Wenst u uw kind wel financieel te ondersteunen, maar wenst u nog niet onmiddellijk te schenken aan uw kinderen, dan kan u ervoor opteren om een lening toe te staan. Ook hier maakt u best de nodige begeleidende documenten op. In de leningsovereenkomst vermeldt u dan bijvoorbeeld de geleende som, de toepasselijke rente en de frequentie van terugbetalen. Op de ontvangen rente zal u een roerende voorheffing van 30% dienen te betalen.

Uiteraard belet niets u om na verloop van tijd alsnog te beslissen om het uitgeleende  kapitaal te schenken aan uw kinderen. Dit kan door een kwijtschelding van schuld die het best per aangetekend schrijven wordt geregeld om een bewijs van datum te hebben.

Indien u binnen de 3 jaar komt te overlijden, dan is uw kind nog erfbelasting verschuldigd op dit bedrag. Deze termijn begint pas te lopen op de datum dat u per aangetekende brief het saldo van de lening heeft kwijtgescholden en dus niet op het ogenblik dat de lening werd afgesloten. Ook hier heeft u evenwel steeds de mogelijkheid om deze onrechtstreekse schenking gedurende deze periode van 3 jaar te registreren.

We kunnen dus besluiten dat zowel voor een schenking via bankgift als voor een lening en een eventueel daaropvolgende schenking best de nodige documenten worden opgesteld.

Geef ons gerust een seintje als u er aan denkt om uw kinderen financieel te ondersteunen. We bekijken samen met u graag de verschillende mogelijkheden waarover u beschikt en helpen u graag bij het opstellen van de nodige documenten. Op die manier helpen we om onaangename verrassingen nadien te vermijden.

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!