Het nieuw Frans-Belgisch Dubbelbelastingverdrag – de krijtlijnen

Het heeft meerdere jaren geduurd, maar uiteindelijk hebben de Franse en Belgische overheden op 9 november 2021 toch een akkoord gesloten over een nieuw dubbelbelastingverdrag (DBV). Dit nieuwe verdrag vervangt het oude verdrag dat in 1964 werd gesloten en zal vermoedelijk pas in voege treden vanaf 1 januari 2023 . Wat verandert er nu precies allemaal voor uw Franse aandelen of uw Frans onroerend goed?

Wat is een dubbelbelastingverdrag

Een dubbelbelastingverdrag wijst de heffingsbevoegdheid toe aan één van beide landen om een inkomen te belasten. Het heeft een dubbele doelstelling:

 • enerzijds vermijden dat een inkomen bij eenzelfde belastingplichtige dubbel belast wordt;
 • anderzijds fraude en belastingontwijking voorkomen (met name voorkomen dat het inkomen helemaal niet belast wordt).

Het dubbelbelastingverdrag bevat criteria op basis waarvan de heffingsbevoegdheid verdeeld wordt tussen de woonstaat en de bronstaat van de inkomsten.

Wat met Franse aandelen?

Op vandaag is het zo dat dividenden van Franse aandelen belastbaar zijn in de woonstaat (i.c. België) en dit aan het tarief van 30%. Indien de uitkering loopt via een Belgische financiële tussenpersoon (bv. een Belgische bank), dan zal er automatisch 30% roerende voorheffing ingehouden worden. Indien u daarentegen de dividenden niet ontvangt via een Belgische financiële tussenpersoon, dan moet u deze inkomsten aangeven in uw aangifte personenbelasting en zullen deze afzonderlijk belast worden aan 30%. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw dividenden ontvangen worden op een rekening bij uw Franse bank.

Een voorbeeld verduidelijkt:

Indien u 100 EUR bruto dividenden ontvangt van uw Franse aandelen, dan houdt u daar uiteindelijk 74,12 EUR over. Dit betekent met andere woorden een belastingdruk van 25,88%.

Dit systeem zal met het nieuwe DBV deels aangepast worden.

Vooreerst wordt de 12,80% verankerd, hier wijzigt er dus niets.

Maar de verrekening wordt geschrapt.

In ons voorbeeld houdt u dus over: 100 EUR – 12,80 EUR – 26,16 EUR = 61,04 EUR (m.a.w. een belastingdruk van 38,96%). Duidelijk geen verbetering voor de Belgische belegger in Franse aandelen!

Wat met Franse onroerende goederen?

Ook voor privé aangehouden Franse onroerende goederen is er een wijziging op til.

Kort gesteld zullen vanaf de inwerkingtreding van het DBV, niet-verhuurde Franse onroerende goederen, die eigendom zijn van Belgische rijksinwoners, in België onderworpen zijn aan de progressieve tarieven zonder progressievrijstelling. Opnieuw voor de Belgen geen goede evolutie.

Voor de verhuurde onroerende goederen wijzigt er niets aangezien de huurinkomsten reeds in Frankrijk belast zijn en België dit wel nog moet vrijstellen met progressievoorbehoud.

Tot slot nog vermelden dat een eventuele meerwaarde bij de verkoop van Franse onroerende goederen, aangehouden via bepaalde Belgische of Franse vastgoedvennootschappen,  aanleiding zal geven tot belasting in Frankrijk. Dit normaliter tegen 19% meerwaardebelasting + 7,5% sociale bijdragen. Wederom voor Belgen met Franse onroerende goederen in een vennootschap een hogere belastingdruk.

U heeft nog even tijd om u te herorganiseren mocht u Franse dividenden ontvangen of Frans vastgoed hebben al dan niet via een vennootschap. Indien wij u hierbij kunnen helpen, vernemen wij dit graag!

Indien u omtrent dit onderwerp verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

 • Actua / Publicaties

  Registreer uw vennootschap in het UBO-register & vermijd een schrapping met kwalijke gevolgen!

 • Actua / Publicaties

  Wanneer nog bouwen of verbouwen aan 6% btw?

 • Actua / Publicaties

  Beroep doen op het systeem van flexi-jobs?