Terug naar Lexicon

Boeken en bescheiden (voorlegging)

Een belastingplichtige onderworpen aan inkomstenbelasting is verplicht de administratie, op haar verzoek alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen. Deze verplichting tot voorleggen strekt zich uit voor rijksinwoners tot de boeken en bescheiden van bankrekeningen en levensverzekeringsovereenkomsten en strekt zich uit voor vennootschappen, tot de registers van de aandelen en obligaties op naam, alsmede tot de presentielijsten van de algemene vergaderingen.