Terug naar Lexicon

Boeken en bescheiden (bewaarplicht)

Elke belastingplichtige onderworpen aan de inkomstenbelasting is verplicht – behoudens zij door het gerecht in beslag zijn genomen of behoudens afwijkingen toegestaan door de administratie – de boeken en bescheiden (kasboeken, facturen, financiële dagboeken, tickets,…) ter beschikking te houden van de aministratie. De bewaarplicht in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting geldt tot het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk. Een gelijklopende bepaling bestaat in het Wetboek BTW, dat stelt (kopieën van) facturen te bewaren gedurende zeven jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van uitreiking. De bewaarplicht voor Gewestelijke belastingen (onroerende voorheffing, verkeersbelasting, leegstandsheffing, verkrottingsheffing, …) is echter gekoppeld aan de aanslagtermijnen.