Terug naar Lexicon

Bezoldiging van meewerkende echtgenoten

Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten zijn alle toekenningen van een deel van de winst en de baten aan de meewerkende echtgenoot die tijdens het belastbaar tijdperk geen beroepsactiviteit uitoefent die voor hem/haar rechten opent op uitkeringen in een verplichte regeling voor pensioenen, kinderbijslagen en ziekte- en invaliditeitsverzekering die minstens gelijkwaardig zijn aan die van het sociaal statuut van zelfstandigen, noch een uitkering geniet binnen het raam van de sociale zekerheid die voor hem/haar dergelijke eigen rechten opent. De bezoldigingen moeten overeenstemmen met de normale bezoldiging van de prestaties van de meewerkende echtgenoot, maar mogen niet hoger zijn dan 30 % van het netto bedrag van de inkomsten van de beroepswerkzaamheid die met de hulp van echtgenoot wordt uitgeoefend, behoudens indien de prestaties van de meewerkende echtgenoot hem/haar kennelijk recht geven op een groter deel