Terug naar Lexicon

Betaling (belastbaar ogenblik) (IB)

Het tijdstip van betalen bepaalt wanneer een belasting verschuldigd wordt en of deze betaling mag worden afgetrokken. De ingekohierde directe belastingen en onroerende voorheffing moeten betaald worden binnen twee maand na toezending van het aanslagbiljet. De roerende voorheffing is betaalbaar binnen de vijftien dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten. De bedrijfsvoorheffing is betaalbaar binnen de vijftien dagen na het verstrijken van de maand waarin de inkomsten werden betaald of toegekend.