Uw klant betaalt niet? Schort de overeenkomst op!

Heeft u een klant die zijn/haar factuur niet betaald? Dan heeft u de mogelijkheid om deze overeenkomst op te schorten! Wij leggen u via deze weg graag uit hoe en onder welke voorwaarden u dit kan toepassen.

Na het afsluiten van een contract moet in principe elke partij zijn of haar deel van de overeenkomst nakomen. Het voelt echter hoegenaamd niet fair aan als u uw deel van de verbintenis moet nakomen terwijl uw tegenpartij haar deel niet nakomt. Daarom werd in het verbintenissenrecht een uitzondering ingeschreven, de zogenaamde exceptie van niet-uitvoering, waarbij u uw verbintenissen kan opschorten indien uw tegenpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor de duidelijkheid gaan we hieronder uit van een relatie tussen u als ondernemer en uw klant, waarbij uw klant niet betaalt.

Bij niet-betaling kan u onder bepaalde voorwaarden de verderzetting van uw deel van de verbintenis opschorten. Het contract volledig ontbinden is bij deze exceptie niet mogelijk, daar zijn meer verregaande contractuele bepalingen voor nodig. Hieronder duiden wij de voorwaarden die moeten worden voldaan om de opschorting in te roepen.

De verbintenis wordt niet nageleefd.

Uw klant moet specifiek zijn of haar deel van de verbintenis niet nakomen. Concreet betekent dit dus dat de facturen niet betaald worden. Deze voorwaarde betekent meteen ook dat wanneer de klant de facturen volledig betaalt, u ook uw deel van de verbintenis terug moet aanvatten. U kan de exceptie dus niet inroepen voor een in het verleden fout gelopen betaling die reeds werd rechtgezet.

Er is geen sprake van overmacht.

Indien uw klant kan aantonen dat de niet-betaling het gevolg is van overmacht, mag u deze exceptie niet inroepen.

De overeenkomsten moeten samenhangen.

Wat ook niet toegestaan is, is de exceptie inroepen ten gevolge van niet-betaling door de klant van een volledig andere factuur. Indien u continue diensten verleent, mag u uiteraard wel de diensten opschorten totdat alle facturen betaald zijn. Gaat het om twee afzonderlijke contracten (bijvoorbeeld bouw van een tuinhuis in januari en schilderen van een badkamer in september), mag u enkel de overeenkomst opschorten waar de facturen niet betaald worden.

Veroorzaak geen onnodige schade.

Als laatste voorwaarde moet u er ook voor zorgen dat uw opschorting geen nodeloze schade veroorzaakt aan de reeds verrichte werkzaamheden. Het is dus mogelijk dat u wel nog verplicht bent om eerst het reeds voltooide werk te beschermen, zodat dit niet verloren of beschadigd raakt door de opschorting.

Hoe roept u deze exceptie in?

Indien u deze exceptie wil inroepen, moet u een aantal stappen volgen. Vooreerst moet u de klant in gebreke stellen om de betalingen toch nog in orde te brengen. Helpt dit niet, dan verwittigt u uw klant dat u zich op deze exceptie beroept. U geeft hier ook de reden van de opschorting en de omstandigheden die de opschorting rechtvaardigen mee.

Als laatste verduidelijken wij dat u met uw klant andere afspraken kan maken, indien gewenst. U kan bijvoorbeeld in uw algemene voorwaarden opnemen dat alle laattijdige bepalingen de exceptie rechtvaardigen, waardoor geen discussie kan ontstaan omtrent de voorwaarde van samenhang (zie hierboven).

Conclusie

Indien uw klant aldus niet betaalt, kan u zelf een exceptie inroepen en uw deel van de verbintenissen opschorten. Hou hier voornamelijk rekening met het feit dat u een aantal stappen moet volgen en dat alle voorwaarden moeten voldaan zijn. Goed opgestelde algemene voorwaarden kunnen u hierbij zeker helpen.

U merkt dat ook hier een goede redactie van uw algemene voorwaarden, bijgevoegd bij facturen en offertes, essentieel is. Kunnen wij u helpen met het opstellen van juridisch sluitende algemene voorwaarden? Geef ons een seintje via mail of telefoon!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten