Schenking tussen echtgenoten: flexibele vorm van successieplanning


Bent u op zoek naar een effectieve manier om uw vermogen te plannen voor de toekomst? Vraagt u zich af hoe schenkingen tussen echtgenoten kunnen bijdragen aan een flexibele successiestrategie? Lees verder voor inzichten in deze aanpak voor successieplanning.

Bij het overwegen van successieplanning, wordt in de eerste plaats gedacht aan het overdragen van vermogen naar de kinderen (en/of kleinkinderen). Indien deze nog te jong te zijn, is het mogelijk dat u het nog niet opportuun vindt om reeds aan hen te schenken aangezien een schenking, behoudens in specifieke gevallen, immers in principe onherroepbaar is.

Om te vermijden dat uw vermogen bij een eventueel overlijden aan erfbelasting zou worden onderworpen, kan een schenking tussen echtgenoten in dergelijk geval een oplossing bieden. Dergelijke bescherming biedt enerzijds immers een bescherming naar de langstlevende partner en biedt anderzijds ook een grote flexibiliteit voor uzelf.

De voorwaarde

Let wel, een schenking tussen echtgenoten is enkel mogelijk voor goederen die behoren tot het eigen vermogen van de echtgenoten. Voor echtgenoten gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen is dit in principe geen probleem. Voor echtgenoten gehuwd onder het wettelijk stelsel zal afgetoetst dienen te worden of het vermogen dat u wenst te schenken tot het eigen vermogen van de betreffende echtgenoot behoort.

Schenkbelasting en erfbelasting

Een schenking tussen echtgenoten is vooral aangewezen bij roerende goederen aangezien de schenkbelasting bij onroerende goederen immers progressief is en kan oplopen tot 27% (in het Vlaamse gewest). Roerende goederen kunnen tussen echtgenoten evenwel geschonken worden aan het tarief van 3%. Betreft het een effectenportefeuille of liquiditeiten, dan heeft u zelfs de mogelijkheid om deze met een bankgift te schenken zonder betaling van schenkbelasting. In dit geval zal er wel een risicoperiode van 3 jaar lopen vanaf de datum van schenking. Overlijdt de echtgenoot die geschonken heeft binnen deze periode en werd de schenking niet geregistreerd, dan zal alsnog erfbelasting verschuldigd zijn. Na afloop van deze driejarige periode is dit evenwel niet langer het geval.

Herroepbaar

Het bijzondere aan een schenking tussen echtgenoten die buiten het huwelijkscontract gebeurd is dat zij in principe steeds herroepbaar is. Het principe van de onherroepbaarheid van een schenking is hier dus niet van toepassing. Bovendien dient de echtgenoot die de schenking herroept, deze herroeping niet te motiveren en is deze ook niet onderworpen aan bepaalde vormvereisten. Het recht tot herroeping is van openbare orde waardoor het zelfs niet mogelijk is om daar afstand van te doen.

Overlijdt de echtgenoot aan wie de schenking werd gedaan, dan kan de echtgenoot die de schenking gedaan heeft deze herroepen. Hierdoor wordt de schenking geacht niet plaats te hebben gehad, en zullen de geschonken tegoeden niet in de nalatenschap vallen waardoor geen erfbelasting zal verschuldigd zijn. Het is evenwel niet enkel in geval van overlijden dat de schenking kan herroepen worden, dit is bijvoorbeeld ook mogelijk in geval van echtscheiding of wanneer de kinderen ouder zijn en aan hen kan geschonken worden.

Conclusie

Een schenking tussen echtgenoten is dus een flexibele vorm van successieplanning. Door het vermogen reeds te schenken vermijdt u immers enerzijds dat uw partner of uw kinderen bij uw overlijden erfbelasting zouden verschuldigd zijn (eventueel mits het respecteren van een risicoperiode van 3 jaar) en is uw partner tevens beschermd. Anderzijds heeft u de mogelijkheid om de schenking op elk ogenblik te herroepen zonder dat u hiervoor een motivering dient te geven.

Successieplanning is uiteraard maatwerk en zal verschillen naargelang de situatie en de samenstelling van het vermogen. Ook u en uw dierbaren verdienen een op maat gemaakte successieplanning, teneinde bij uw overlijden niet voor verrassingen te staan. Heeft u hier vragen over? Onze expert bekijkt dit graag samen met u!

Het Flamée en Partners team

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Medische beroepen en btw - een korte opfrissing

  • Actua / Publicaties

    Elektronisch factureren - Een kans voor kmo's en éénmanszaken om 120% fiscaal aftrekbaar te investeren

  • Actua / Publicaties

    Het statuut van beroepsverkoper – rechten, maar ook plichten