Gunstregime schenkbelasting aandelen familiebedrijven – ook voor uw vastgoedvennootschap?

Zowel in de Vlaamse schenkbelasting als in de Vlaamse erfbelasting geldt een specifiek gunstregime voor de overdracht van uw  familiale onderneming. Zo kunt u in het Vlaams Gewest aandelen van uw familiebedrijf, mits u voldoet aan enkele voorwaarden, schenken met een vrijstelling van schenkbelasting (0%), en is vererving mogelijk tegen een tarief van 3% (in rechte lijn en tussen partners) of 7% (tussen alle anderen).

Voor het gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen (schenken of erven) is de aanwezigheid van vastgoed in de vennootschap een extra aandachtspunt. De Vlaamse belastingdienst wil namelijk vermijden dat ook een zuiver privaat onroerend patrimonium overgedragen kan worden onder dit gunstregime.

Om toch te kunnen genieten van dit gunstregime dient u te kunnen aantonen dat er sprake is van een zogenaamde “reële economische activiteit”. Een vennootschap wordt geacht geen reële economische activiteit te hebben indien uit minstens één van de drie boekjaren, voorafgaand aan de datum van de schenking, blijkt dat de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (post 62 van de resultatenrekening) minder dan 1,50% van het totaal actief uitmaken én dat de terreinen en gebouwen (post 22 van de jaarrekening) meer dan 50% van het totaal actief uitmaken. Indien beide parameters cumulatief voldaan zijn, is het gunstregime in principe niet van toepassing.

In een recent arrest van het hof van beroep te Gent wordt bevestigd dat privaat patrimonium in de vennootschap niet tot gevolg heeft dat u automatisch uitgesloten bent van het gunstregime.

Immers, volgens het hof moet het begrip reële economische activiteit in zijn gewone betekenis begrepen worden bij gebrek aan nadere fiscale bepaling. Dat het (volledige) patrimonium moet gebruikt worden voor de economische activiteit staat nergens in een decreet ingeschreven.

Een tweede belangrijk gegeven is dat het hof ook vastgoedactiviteiten an sich niet uitsluit als een reële economische activiteit.

Een dergelijk arrest toont aan dat ook patrimoniumvennootschappen in bepaalde situaties voor het gunstregime van de Vlaamse schenk- en erfbelasting in aanmerking kunnen komen.

Het gunstregime voor schenking van familiale vennootschappen is een uiterst belangrijk middel voor successieplanning 2022. Bij screening van dossiers stellen we vast dat er vaak meer mogelijkheden zijn met het (verruimd) gunstregime dan eerst gedacht.

Heeft u hier vragen over? Een mailtje of telefoontje volstaat! Graag tot uw dienst.

Indien u omtrent dit onderwerp verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be.

Heeft u vragen?

Neem contact op met éen van
onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Misschien ook interessant voor u?

  • Actua / Publicaties

    Een huwelijks- of communiegeschenk – aftrekbaar als beroepskost?

  • Actua / Publicaties

    De pensioenbonus – wie, wat, waar en wanneer?

  • Actua / Publicaties

    Huur aftrekken als beroepskost: vergeet bijlage 270 MLH niet!