Terug naar Lexicon

Continuïteit onderneming

Indien een onderneming waarvan de continuïteit is bedreigd een door de rechtbank gehomologeerd reorganisatieplan heeft of een minnelijk akkoord heeft vastgesteld, geniet de onderneming van een fiscale vrijstelling voor schuldvorderingen op de medecontractanten, waardeverminderingen en voorzieningen. De vrijstelling wordt genoten tot de volledige tenuitvoerlegging van het plan of het minnelijk akkoord of tot het sluiten van de procedure.