Terug naar Lexicon

Buitenlandse podiumkunstenaars

De belasting niet-inwoners wordt geheven op in België verkregen inkomsten van welke aard ook, uit een in België door een podiumkunstenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid, zelfs indien de inkomsten niet worden toegekend aan de podiumkunstenaar zelf, maar aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Zie ook bevrijdende bedrijfsvoorheffing 18 %.