De tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus

Elke dag ziet u dat meer en meer bedrijven hun werknemers in het stelsel van tijdelijke werkloosheid zetten. Dit stelsel wordt als instrument gebruikt door bedrijven om bij gebrek aan werk door het Corona-virus, de medewerkers tijdelijk een werkloosheidsuitkering te geven zonder ze te ontslaan.

Er bestaan twee te onderscheiden systemen van tijdelijke werkloosheid: ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ en ‘tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen’.

Beiden zijn verschillend in aanvraag en zijn voor een verschillend doelpubliek van toepassing. Hierna vindt u per systeem een beknopt overzicht van wat deze inhouden.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wanneer van toepassing?

Onder de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vallen de ondernemingen die ten gevolge van de opgelegde maatregelen (bv. sluiting cafés, restaurants, discotheken, markten, niet-essentiële winkels en handelszaken) volledig gesloten zijn. Ook werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sportieve activiteiten, sluiting van bioscopen… niet meer tewerkgesteld kunnen worden, vallen hieronder.

De ondernemingen waarvoor slechts een gedeeltelijke sluiting wordt opgelegd of die ondanks de verplichte sluiting toch nog de mogelijkheid hebben om beperkte diensten aan te bieden (bv. een traiteurdienst), kunnen voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. Merk op dat er bij deze regeling dus uitzonderlijke werkloosheidsdagen afgewisseld kunnen worden met arbeidsdagen.

Aanvraag

Voorlopig wordt dergelijke tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvaard tot en met 5 april 2020. Om gebruik te maken van deze maatregel dient men een elektronische aangifte te doen van de werkloosheid bij het werkloosheidsbureau van de RVA , waarin in de rubriek ‘opmerkingen’ moet worden vermeld dat de werkloosheid te wijten is aan de volledige of gedeeltelijke verplichting tot sluiting of afgelasting. In sommige gevallen (bv. voor werknemers van toeleveranciers van door een opgelegde sluiting getroffen bedrijven) kan het vereist worden door de RVA om een bijkomend dossier in te dienen.

Uitkering werknemers tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De werknemers die voldoen aan de voorwaarden (en met andere woorden tijdelijk werkloos worden gesteld wegens overmacht) ontvangen 65% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (2.754,76 euro per maand). Op de ontvangen uitkering wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Naast een verplichte (gedeeltelijke) sluiting, zijn er ook bedrijven die door de verspreiding van het Corona-virus getroffen worden door een daling van hun cliënteel, productie, omzet, bestellingen…. Hierdoor kan de normale arbeidsregeling niet gehandhaafd worden. Deze ondernemingen kunnen gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, waarbij er een verschillende aanvraagprocedure van toepassing is voor arbeiders en bedienden.

Arbeiders

Voor arbeiders kan de werkgever in dergelijk geval beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. De werkgever dient dan een elektronische aangifte in bij het werkloosheidbureau van de exploitatiezetel en vermeldt als opmerking ‘coronavirus’.

Bedienden

Wanneer de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden, wat voor de meeste ondernemingen het geval zal zijn, kan deze een aanvraag indienen bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben.

Een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kan pas worden ingediend wanneer je als onderneming in moeilijkheden bent erkend (en de RVA hiervan op de hoogte is gebracht). Tijdens de lopende erkenningsprocedure kan een aanvraag worden ingediend voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, op voorwaarde dat de werkgever aantoont dat hij de voorafgaande procedure van erkenning als onderneming in moeilijkheden heeft opgestart of zich geëngageerd heeft om dat te doen.

Uitkering werknemers tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

De werknemers die voldoen aan de voorwaarden (en met andere woorden tijdelijk werkloos worden gesteld wegens economische redenen), ontvangen 65% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon. Op de ontvangen uitkering wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

 

Bij vragen kan u steeds met ons contact opnemen via ewoud@flamee.be.

Wij helpen u graag!