Steunmaatregelen in het kader van het coronavirus

U kunt waarschijnlijk, net zoals wij overigens, het woord coronavirus nog nauwelijks horen. De gezondheidsrisico’s zijn in elk geval zeer groot, helaas is echter ook de economische impact van deze crisis niet te onderschatten…

Wij sommen hieronder graag de belangrijkste reeds genomen maatregelen voor u op.

Afbetalingsplan Btw, BV, VenB, PB, RPB

Indien uw onderneming een openstaande schuld heeft inzake Btw, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, personenbelasting of rechtspersonenbelasting kan hiervoor een afbetalingsplan worden aangevraagd. Deze aanvraag dient te worden ingediend tegen uiterlijk 30 juni 2020 en moet gebeuren via een door de FOD Financiën opgesteld formulier.

Bedrijven zouden ook tot eind november de tijd krijgen om de onroerende voorheffing te gaan betalen. De aanslagbiljetten zouden dan maar in september worden verstuurd.

Steunmaatregelen patronale bijdragen

Indien u als werkgever het, omwille van het inkomensverlies door het Corona-virus, moeilijk hebt om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunt u bij de RSZ een afbetalingsplan vragen voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Op die manier wordt de zware factuur over de tijd gespreid en vermijdt u extra kosten bij niet-tijdige betaling. Ook hier zijn deadlines van kracht!

Steunmaatregelen sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die worden geconfronteerd met de negatieve impact van de Corona-crisis kunnen een aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van de (voorlopige) sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat hiermee boetes of interesten gepaard gaan. Ook hier is deze maatregel van toepassing voor de bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Ook verminderingen en vrijstellingen zouden, volgens het RSVZ, tot de mogelijkheden behoren. Dit hangt echter af van situatie tot situatie en dient per individueel geval te worden onderzocht.

Hinderpremie – ondernemingen die tot sluiting moeten overgaan

Ondernemingen die verplicht hun zaak volledig dienen te sluiten (zowel tijdens de week als in het weekend) hebben recht op een eenmalige premie van 4.000 EUR. Indien de zaak na 21 dagen nog steeds verplicht gesloten dient te blijven, komt er nog een extra vergoeding van 160 EUR per dag bij.

Voor ondernemingen die enkel in het weekend verplicht hun deuren dienen te sluiten, bedraagt de eenmalige premie 2.000 EUR. Ook hier komt er een supplementaire vergoeding van 160 EUR bij per dag boven de 21 dagen sluiting.

Hoe de premie precies moet worden aangevraagd, zou de volgende dagen duidelijker worden… Wij houden u op de hoogte!

Overbruggingsrecht

Voor deze crisis was het overbruggingsrecht reeds een mogelijkheid voor zelfstandigen in een specifieke moeilijke situatie. Normaliter diende deze echter minstens een volledige maand zijn activiteiten te onderbreken.

Er ligt echter een wetsvoorstel op tafel om deze periode terug te brengen tot 7 dagen, waardoor ook zelfstandigen die getroffen worden door de zware gevolgen van de Corona-crisis hier eventueel voor in aanmerking zouden kunnen komen. Het specifieke bedrag waarop men recht heeft, zou dan afhankelijk zijn van het aantal periodes van zeven opeenvolgende kalenderdagen van activiteits-onderbreking.

Tijdelijke werkloosheid

Ondernemingen kunnen, indien de Corona-crisis een volledige arbeidsbezetting overbodig maakt, ervoor opteren om personeelsleden te laten resulteren onder het stelsel van tijdelijke werkloosheid via overmacht. Er dient hiervoor contact te worden opgenomen met de RVA. Het bedrag van de uitkering werd verhoogd tot 70% van een geplafonneerd loon. Dit is echter enkel mogelijk voor ondernemingen die verplicht hun deuren volledig dienen te sluiten.

Voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden (ook al zou dit, omdat er voor de betrokken dag geen opgelegde sluiting is, te wijten zijn aan een daling van het werkvolume) kunnen eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

Ook de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen zou tot de mogelijkheden behoren. Voor arbeiders is de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen eerder eenvoudig te introduceren. Voor bedienden en uitzendkrachten ligt dit vaak iets moeilijker, daar er dan specifiek aan enkele preliminaire voorwaarden dient te worden voldaan.

 

Flamée & Partners volgt de actualiteit inzake de steunmaatregelen verder voor u op de voet. Zodra nieuwe maatregelen bekend raken of de praktische modaliteiten ervan ingevuld geraken, brengen wij u graag in een volgend schrijven op de hoogte.

Indien u, specifiek voor uw sector of situatie, meer informatie wenst met betrekking tot mogelijke steunmaatregelen, kunt u steeds met ons contact opnemen via ward@flamee.be of via uw dossierbeheerder. Wij bekijken dan graag wat in uw specifiek geval mogelijk is en helpen u graag met de administratieve formaliteiten hieromtrent.