Bijverdienen als gepensioneerde

Het is mogelijk om als gepensioneerde, naast uw wettelijk pensioen, nog steeds andere beroepsinkomsten te genieten. Niettemin gelden hieromtrent wel enkele belangrijke voorwaarden die moeten in acht genomen worden. Voorwaarde inkomensgrenzen De beroepsinkomsten van een gepensioneerde worden getoetst aan een bepaalde inkomensgrens.  Bij het niet-overschrijden van deze grenzen, zal de gepensioneerde geen “pensioen” verliezen. Indien […]

Afschaffing van het duolegaat

De Vlaamse Regering kondigt aan het systeem van duolegaat af te schaffen, aangezien dit volgens hen niet eerlijk zou zijn. De goede doelen reageren ongerust. Wat is een duolegaat? Een duolegaat is kortweg een mogelijkheid om geen erfbelasting te betalen bij het erven als verre familie of vrienden van de overledene. De overledene kan hiervoor […]

Federaal standpunt versoepeld omtrent gesplitste aankoop

De administratie heeft in een nieuwe beslissing omtrent de gesplitste aankoop zijn zienswijze versoepeld. Bij een gesplitste aankoop, waarbij het vruchtgebruik bij overlijden aanwast rijst steeds opnieuw de vraag of er al dan niet successierechten verschuldigd zijn. Hierbij is het van belang of de blote eigenaar kan bewijzen dat de aankoop van de blote eigendom […]

Afschaffing van de woonbonus: nog snel een huis kopen?

De meest opmerkelijk maatregel van de nieuwe Vlaamse regering is ongetwijfeld de afschaffing van de woonbonus. Ter compensatie zullen de registratierechten verlaagd worden, maar nu al blijkt dit een onevenwichtige compensatie. Het is alleen nog maar de vraag welke gevolgen dit alles teweeg zal brengen op de vastgoedmarkt. Afschaffing woonbonus, verlaging registratierechten Wie een huis […]

Dienstencheques voor en na het Vlaams regeerakkoord

Via de dienstencheques kan u aan een voordelig tarief iemand betalen voor de ondersteuning bij huishoudelijke taken. Het is dankzij de financiële bijdrage van de Vlaamse Overheid dat dit betaalmiddel interessant wordt. De bedoeling van deze cheques is om laaggeschoolde arbeidskrachten makkelijker aan het werk te zetten en om het zwartwerk in de schoonmaaksector tegen […]

Forfaitaire kilometervergoeding voor gebruik eigen wagen

Sommige bedrijfsleiders en werknemers doen op jaarbasis heel wat kilometers voor het werk. Denken we maar aan een klantenbezoek of een bespreking met een nieuwe leverancier. Vaak gaan zij met een firmawagen op pad, maar soms gebeurt dit ook met hun eigen privé-voertuig. Hiervoor kunnen ze een kilometervergoeding ontvangen, die forfaitair bepaald wordt. Bedrag van […]

Nog tot december 2019 verhoogde investeringsaftrek

De overheid probeert via de investeringsaftrek nieuwe investeringen door ondernemingen aan te moedigen. Concreet kan een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van een investering in mindering worden gebracht van de belastbare basis in de vennootschapsbelasting of personenbelasting. Algemene of specifieke investeringsaftrek? Eerst en vooral bestaat er een algemene investeringsaftrek. Deze is van toepassing van zodra […]

Uw bedrijfswagen omruilen voor cash en met de bedrijfsfiets naar het werk?

Bedrijfswagens en salariswagens zijn in België een veelgebruikt verloningsmiddel omwille van de zeer hoge belastingdruk op arbeid. De overheid wenst, omwille van de files en de bijhorende milieuproblematiek, het belonen van werknemers met een salariswagen binnen de perken te houden. Daarom schuift ze enkele alternatieve verloningstechnieken naar voor: de mobiliteitsvergoeding en het mobiliteitsbudget. Twee op het eerste zicht gelijkaardige begrippen met toch een verschillende inhoud.

Is het mobiliteitsbudget een alternatief voor de bedrijfswagen?

Op 1 oktober trad het mobiliteitsbudget in werking. Met dit mobiliteitsbudget kan uw werknemer zijn bedrijfswagen inruilen voor een jaarlijks budget dat hij/zij zelf kan samenstellen. Het mobiliteitsbudget is toegankelijk voor werknemers die reeds een bedrijfswagen ter beschikking hebben, maar ook voor diegenen die daarvoor in aanmerking komen. De bedoeling van de overheid is om via dit budget het aantal bedrijfswagens te verminderen.

Uitbreiding vrijwillige overuren in de horecasector

De invoering van de flexi-jobs heeft de sector extra mogelijkheden tot flexibele tewerkstelling. In de horecasector zijn er, naast de flexi-jobs, ook vrijstellingen van belasting en sociale bijdragen mogelijk voor wie in deze sector overuren presteert. Er zijn, onder voorwaarden, twee combineerbare vrijstellingen toepasbaar die samen recht geven op 360 overuren per jaar vrij van sociale bijdragen en personenbelasting.

Aandeelhouder verliest anonimiteit vanaf 31 oktober 2018: het UBO-register.

Tegen 31 maart 2019 dient bepaalde informatie over de “uiteindelijke begunstigden” of “Ultimate Beneficial Owners” (UBO) van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen of andere gelijkaardige entiteiten opgenomen in het “UBO-register”. Dit register heeft tot doel de natuurlijke personen die de effectieve controle uitoefenen in de vennootschap, vzw of stichting te identificeren. Het register werd ingevoerd door de Antiwitwaswet van 18 september 2017 en heeft een Europese draagwijdte.

Wat kost een vervroegde terugbetaling van een ondernemerskrediet?

Bij het vervroegd terugbetalen van een krediet afgesloten door een ondernemer wordt er door de bank een wederbeleggingsvergoeding, een zogenaamde “funding loss”, aangerekend. Deze vergoeding is meestal gelijk aan zes maanden interest, maar kan ook veel hoger zijn. Het bedrag van deze vergoeding is afhankelijk of het krediet wordt gekwalificeerd als “lening” dan wel als “kredietopening”. Het is dus van belang dat uw krediet op de juiste wijze wordt benoemd in het leningscontract.