Zelfstandig? Dan kan het relance-overbruggingsrecht voor u van toepassing zijn…

Bepaalde sectoren  ondervinden nog steeds de ingrijpende gevolgen van de Corona-crisis. Veel ondernemingen draaien nog niet op volle toeren. De overheid voorziet daarom in een extra steunmaatregel om de getroffen zelfstandigen financieel bij te staan: het relance-overbruggingsrecht of de relance-uitkering genoemd. Deze maatregel is een extra mogelijkheid bovenop het reeds bestaande overbruggingsrecht. Het klassieke overbruggingsrecht […]

Gesplitste aankoop van een onroerend goed gecombineerd met een schenking

Erven is in het Vlaamse Gewest een zeer dure aangelegenheid. De erfbelasting kan, in rechte lijn en tussen partners, oplopen tot maar liefst 27%. Bij erfenissen ten voordele van andere personen zijn de tarieven zelfs nog een stuk hoger. Betreffende het schenken van onroerende goederen wordt de hoge erfbelasting vaak vermeden door de techniek van […]

Minstens één maand huur kwijtgescholden? Een handelshuurlening is mogelijk tot 1 oktober 2020

Sommigen ondernemers werden omwille van de coronacrisis verplicht om de deuren van de uitbating tijdelijk te sluiten. Voor deze ondernemers betekent dit dat de inkomsten volledig opdrogen terwijl de vaste kosten, waaronder de huur, verder dienen betaald te worden. Om deze ondernemers financieel te ondersteunen heeft Vlaanderen de handelshuurlening in het leven geroepen. Dankzij een […]

Tijdelijk 50% vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing mogelijk.

Recent werd een nieuwe – tijdelijke – gedeeltelijke – vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing door de overheid in het leven geroepen. Werkgevers die vanaf 12 maart 2020 tot 31 mei 2020 gedurende één ononderbroken periode van minstens 30 kalenderdagen een beroep deden op tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis, kunnen er gebruik van maken. Het […]

Uw corona ondersteuningspremie: 2000 EUR

Wat? De premie is een Gewestelijke subsidie om Vlaamse bedrijven en zelfstandigen die een omzetdaling van minstens 60% noteren in de doorstartperiode financieel te ondersteunen. Door de versoepeling van de coronamaatregelen sinds 3 juni. openden veel handelszaken opnieuw de deuren. Indien er een omzetdaling wordt vastgesteld van minstens 60% ten opzichte van het vorig boekjaar, […]

Corona tax-shelter: fiscale stimulans om uw spaargeld te activeren

Momenteel werkt de regering nog aan een aantal coronasteunmaatregelen voor ondernemingen, waaronder een tijdelijke “coronatax shelter”. Natuurlijke personen kunnen via dit systeem een belastingvermindering genieten in de personenbelasting indien zij nieuwe aandelen op naam verwerven van kleine vennootschappen. Dit systeem bevat enkele belangrijke verschilpunten met de reeds bestaande tax shelter voor startende ondernemingen. Rechtstreekse investeringen […]

De zomervakantie… eindelijk tijd voor een vakantiejob?

Als student een centje bijverdienen? Dat kan, maar enkel als u op de hoogte bent van de beperkingen. Zo weet u waarschijnlijk al dat u maximaal  475 uren per jaar kan presteren onder dit fiscaal gunstig regime. In dit artikel herhalen we nog even de belangrijkste zaken om zo voordelig mogelijk uw studentenjob uit te […]

BVBA is voortaan BV ; aanpassen uithangborden, autobelettering, facturatie,…

Op 1 mei 2019 trad het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Sommige bepalingen van dit nieuwe wetboek zijn van dwingende aard en bijgevolg al van toepassing vanaf 1 januari 2020. De voornaamste wijzigingen deden zich voor in hoofde van de BVBA, die voortaan de besloten vennootschap of BV heet. Tijd om de […]

Einde van de kosteloze schenking voor een buitenlandse notaris vanaf 1 december 2020

Het schenken van roerende en onroerende goederen gebeurt in Vlaanderen allesbehalve onbelast. De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet namelijk in een schenkbelasting zodra aktes of geschriften, die een bewijs van schenking omvatten, worden geregistreerd. De schenkbelasting op roerende goederen kon in sommige gevallen worden vermeden door te schenken voor een buitenlandse notaris. Echter, vanaf 1 december […]

Eénmanszaak of vennootschap: extra investeringsaftrek van 25% tot 31/12/2020

In 2018 en 2019 probeerde de overheid investeringen aan te moedigen door de investeringsaftrek tijdelijk te verhogen van 8% naar 20%. Normaliter werd dit belastingvoordeel sinds begin 2020 teruggebracht naar het tarief van 8%. Echter, omwille van de Corona-crisis, heeft de wetgever besloten om de investeringsaftrek opnieuw te verhogen van 8% naar 25%. Dit percentage […]

Aanvraag compensatiepremie en hinderpremie voor 30 juni 2020

De Corona-crisis brengt helaas, naast de gezondheidsmalaise, ook verregaande economische consequenties met zich mee. De overheid tracht hieraan tegemoet te komen onder de vorm van steunmaatregelen. Ons kantoor probeert u steeds, via onze nieuwsbrieven en website, op de hoogte te houden van de verschillende maatregelen die de overheid neemt. Zo berichtten wij ook omtrent de […]

Uitstoot wagens: NEDC 2.0 of WLTP vanaf 2021?

In vele ondernemingen hebben de bedrijfsleider(s) en/of de werknemers een bedrijfswagen ter beschikking. Bij een gratis terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen (in een vennootschap) dient aan de gebruiker voor het privégebruik een voordeel van alle aangerekend te worden, waarop men in de personenbelasting zal worden belast. Daarnaast zullen de kosten voor deze bedrijfswagen (aankoop, onderhoud, brandstof…) […]

UPDATE: Corona-steunmaatregelen

Gedeeltelijke vrijstelling betaling bedrijfsvoorheffing voor zwaar getroffen sectoren De regering heeft aangekondigd dat zij, via de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing, de loonkost voor de maanden juni, juli en augustus voor zwaar getroffen sectoren wenst te verminderen. Deze maatregel is van toepassing voor werkgevers die gedurende een ononderbroken periode van één maand – tussen 12 maart […]

Krediet met overheidswaarborg; een oplossing voor uw liquiditeitsprobleem?

Vele ondernemingen ondervinden door de corona-crisis liquiditeitsproblemen. De overheid wenst de banken ertoe aan te zetten om deze noden te financieren door een staatswaarborgregeling aan te bieden als bijkomende zekerheid. Welke kredieten? Het betreft kortetermijnkredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan ondernemingen tussen 1 april 2020 en 30 september 2020. De staatswaarborgregeling geldt niet […]

Het overbruggingsrecht, nu ook mogelijk voor de maand mei

In enkele van onze vorige berichten hebben wij u reeds verteld over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is een vervangingsinkomen dat een zelfstandige bij zijn sociaal verzekeringsfonds kan aanvragen zodra hij gedurende een bepaalde maand minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen zijn zelfstandige activiteit volledig (en al dan niet verplicht) heeft onderbroken. Velen onder u hebben dit, […]

Het half overbruggingsrecht – eventueel voor u van toepassing?

Om voor het zogenaamde volledige overbruggingsrecht in aanmerking te komen, dient u zelfstandige in hoofdberoep te zijn (of althans evenveel sociale bijdragen te betalen als iemand in hoofdberoep). Indien u niet in aanmerking komt voor het volledige overbruggingsrecht, omwille van uw sociaal statuut, komt u als ondernemer mogelijks wel in aanmerking voor het halve overbruggingsrecht […]

Erfovereenkomsten helpen u om uw nalatenschap te regelen

Het Belgische erfrecht laat toe om een erfovereenkomst over over een nog niet opengevallen nalatenschap te sluiten. Dit betekent dat u een overeenkomst sluit over uw eigen nalatenschap voor het moment u overlijdt. In België onderscheiden we twee soorten erfovereenkomsten, namelijk de punctuele en globale erfovereenkomsten. Punctuele erfovereenkomst De punctuele erfovereenkomst laat toe om specifieke zaken […]

De zorgvolmacht nuttiger dan u denkt

In tijden zoals vandaag wordt het nut van de zorgvolmacht nog maar eens benadrukt. Wanneer u niet meer in staat bent om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen, kan het beheer via een zorgvolmacht door één of meerdere personen worden uitgeoefend. Wat is een zorgvolmacht? Een zorgvolmacht is een buitengerechtelijke bescherming waarbij u door middel van […]

UPDATE – Betalingsuitstel van ondernemingskrediet

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kunnen betalingsuitstel van ondernemingskrediet(en) vragen. Hierover hebben wij u reeds bericht in onze vorige nieuwsbrieven. Ondertussen heeft de financiële sector de voorwaarden verduidelijkt. Wie? Het betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten geldt voor niet-financiële ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties die aan 4 voorwaarden voldoen. Aan elk van deze vier voorwaarden […]

Nieuwe steunmaatregel inzake coronavirus: de compensatiepremie ondernemers

Om recht te hebben op de hinderpremie moet uw bedrijf  verplicht van overheidswege gesloten zijn. Echter, niet iedereen was verplicht zijn zaak te sluiten. De ondernemers die niet verplicht werden tot sluiting, worden eveneens geconfronteerd met zwaar omzetverlies. Vandaag heeft de Vlaamse regering aangekondigd om ook deze laatste categorie ondernemers tegemoet te komen met de […]

Attest woon-werkverkeer & telewerkersovereenkomst in het kader van het Coronavirus

Door het coronavirus heeft de overheid allerlei maatregelen afgekondigd. Enerzijds mag u zich enkel nog essentiële verplaatsingen maken. Dit betekent onder meer verplaatsingen naar en tijdens het werk. Daarnaast heeft de overheid bedrijven verplicht om hun werknemers zoveel als mogelijk thuis te laten werken. De aspecten van deze maatregelen worden best ook schriftelijk geregeld, zodat […]

Fast Forward in plaats van Pauze… Ontdek de opportuniTIJDEN ondanks het coronavirus!

Het Coronavirus is het gespreksonderwerp van elke dag. En inderdaad, dit is geen positief verhaal; mensen die ziek worden, ondernemingen die tijdelijk sluiten, verplaatsingen die beperkt worden… Maar we dienen als ondernemer nu al na te denken hoe ons businessplan er zal uitzien in het post-Corona tijdperk. Conference calls, live streaming, thuiswerk, flexibele werkposten, doorgedreven […]

UPDATE – Overbruggingsrecht

Sinds gisteren is bekend dat de voorwaarden om te genieten van het overbruggingsrecht versoepeld zijn. Hieronder vind je de wijzigingen. Zelfstandigen in bijberoep Er is beslist dat ook zelfstandigen in bijberoep die in 2020 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn zoals een zelfstandige in hoofdberoep (minstens 745,51 euro per kwartaal) een aanvraag kunnen indienen voor het […]

UPDATE – Overzicht steunmaatregelen in het kader van coronavirus

Sinds de opmars van het coronavirus zijn er steeds meer voorzorgsmaatregelen van kracht. Denken we hierbij aan de verplichte sluiting van horeca, de social distancing-regels,… Het coronavirus heeft niet alleen een impact op ons persoonlijk leven, maar ook op de economie en het bedrijfsleven. Om de economische en financiële impact te temperen heeft de Federale […]

CORONAVIRUS – Steun door financiële sector: betalingsuitstel en garantieregeling

Naar aanleiding van de economische invloed van het coronavirus heeft minister Alexander De Croo een akkoord bereikt met de financiële sector. De bedoeling is de bedrijven die gezond” waren voor de coronacrisis te helpen om de problemen inzake liquiditeiten die zich nu (zullen) voordoen te helpen overbruggen. Daarnaast komt de financiële sector ook de gezinnen […]