Student en toch zelfstandig ? Een apart en voordelig sociaal statuut

Voor de studenten aan de hogescholen en/of universiteiten is het academiejaar alweer volop bezig. Onder hen zijn er jaarlijks ook enkelen die reeds in hun studententijd ambitie hebben als ondernemer en hiermee niet kunnen of willen wachten tot ze afgestudeerd zijn.

Als student kan het erg voordelig zijn om een zelfstandige activiteit op te starten, indien u tenminste voldoet aan de voorwaarden voor het statuut van student-zelfstandige.

 • U bent minstens 18 en hoogstens 25 jaar oud;
 • U studeert aan een erkende onderwijsinstelling in België of in het buitenland;
 • U bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per schooljaar of 17 lesuren per week om een erkend diploma te behalen;

Als u in juni afstudeert, kan u uw statuut als student-zelfstandige nog behouden tot eind september.

Het statuut van student-zelfstandige is voordelig omdat u veel minder sociale bijdragen verschuldigd bent dan wanneer u zelfstandige bent in hoofd- of bijberoep. De definitieve sociale bijdragen voor een student-zelfstandige worden namelijk als volgt berekend:

 • Wanneer uw jaarinkomen maximum 7.021,28 EUR bedraagt, dan bent u vrijgesteld van sociale bijdragen;
 • Op het gedeelte van uw inkomen boven 7.021,28 EUR zal u een verminderde bijdrage van 20,5% verschuldigd zijn;
 • Wanneer uw inkomen minstens 14.042,57 EUR bedraagt, zal u toch sociale bijdragen verschuldigd zijn zoals iemand in hoofdberoep, met een minimumbijdrage van 748,11 EUR per kwartaal.

Reclame op uw bedrijfswagen of deze van uw medewerkers ? Wat met de fiscaliteit ?

De bedrijfswagen was nog nooit zo populair. In België hebben bedrijven voor het vijfde jaar op rij een recordaantal nieuwe auto’s ingeschreven. Daarmee behoren we (tenminste wat dat onderwerp betreft) tot de absolute wereldtop. Niet zelden is op deze wagens een verwijzing terug te vinden naar de werkgever. Dit kan variëren van een sobere vermelding van naam en contactgegevens, tot een eyecatcher in de klassieke kleuren van het desbetreffende bedrijf. Hoe zit het nu fiscaal met de gemaakte kosten die hierop betrekking hebben?

De fiscus heeft haar vroeger standpunt voor wat betreft deze kosten bijgesteld. Voortaan gelden gemaakte kosten met betrekking tot reclame op auto’s weldegelijk als publiciteitskosten. Dit impliceert dat deze niet onderworpen worden aan de aftrekbeperking van autokosten, maar 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Alle vormen van reclame komen in aanmerking, ook het aanbrengen van reclameslogans. Uw wagen in de typische bedrijfskleuren laten spuiten, zal ook als een aftrekbare reclamekost worden beschouwd. De vroegere aftrekbeperking inzak BTW op deze kosten werd eveneens opgeheven, deze mag aldus voor 100% gerecupereerd worden.

Indien u uw werknemer kan overtuigen om ook op zijn privéauto reclame te voeren voor het bedrijf, dan betreft dit voor u nog steeds een aftrekbare beroepskost. Zowel de kosten voor het aanbrengen van de reclame, als de vergoeding die u daarvoor betaalt, worden beschouwd als reclamekosten. Idealiter maakt u voor de overeengekomen vergoeding een apart contract op en houdt u dat bedrag marktconform. Hulp nodig bij het opmaken van een dergelijke overeenkomst? Een telefoontje volstaat!

Vruchtgebruik en blote eigendom bij erfenissen. Hoe zit dat precies in elkaar?

Indien u geen testament heeft opgesteld of zonder huwelijkscontract getrouwd was, dan speelt, bij uw overlijden, het klassiek erfrecht. Dit impliceert dat de langstlevende partner het vruchtgebruik erft over de volledige nalatenschap, de kinderen erven de blote eigendom.

De vruchtgebruiker verkrijgt het recht om bijvoorbeeld een onroerend goed te betrekken, dividenden op te strijken die verbonden zijn met het vruchtgebruik van vererfde aandelen, intresten te innen van een vererfde schuldvordering … Als vruchtgebruiker van een onroerend goed heeft u de verplichting om het onroerend goed in stand te houden en minstens bepaalde onderhoudsherstellingen uit te voeren. Het is ook de vruchtgebruiker die de onroerende voorheffing en de brandverzekering dient te betalen.

De naakte eigenaar zal bij het overlijden van de vruchtgebruiker automatisch volle eigenaar worden van het goed. Als naakte eigenaar mag u het onroerend goed verkopen, maar de rechten van de vruchtgebruiker dienen gerespecteerd te worden. Grote, structurele verbouwingswerken zullen ook ten laste van de naakte eigenaar vallen.

U merkt dat de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker in grote mate afhankelijk zijn van elkaar, hetgeen niet altijd wenselijk is. Om eventuele spanningen, bijvoorbeeld omtrent een eventuele verkoop, te vermijden, heeft de wetgever voorzien in een mogelijkheid om het vruchtgebruik om te zetten. Op die manier wordt de naakte eigenaar volle eigenaar van het goed in kwestie (of omgekeerd). In ruil hiervoor kan een geldsom of een rente besproken worden. De hoogte van deze bedragen wordt bepaald aan de hand van zogenaamde omzettingstabellen. Indien ook hiermee geen akkoord wordt gevonden, kunnen partijen nog altijd het geschil voorleggen aan de familierechtbank.

Vermijd extra belastingen, denk vooraf(betalingen)!

Vaak worden belastingen pas betaald in het jaar volgend op het jaar (aanslagjaar) waarop de inkomsten die de belastingen genereren, betrekking hebben (inkomstenjaar). Omwille van budgettaire redenen hoopt de overheid liever al wat vroeger over haar belastingontvangsten te kunnen beschikken. Net daarom dat de wetgever ondernemingen, zowel eenmanszaken als vennootschappen, stimuleert om voorafbetalingen te verrichten.

Deze stimulans heeft jammer genoeg de vorm aangenomen van een boetesysteem. Indien uw onderneming niet of onvoldoende voorafbetalingen heeft verricht tijdens het inkomstenjaar, zal u in principe geconfronteerd worden met een belastingvermeerdering. De hoogte van die belastingvermeerdering verschilt naargelang uw onderneming uitgebaat wordt via een “éénmanszaak”, dan wel via een  “vennootschap”. De hoogte hangt ook af van het ogenblik waarop u de voorafbetalingen precies heeft uitgevoerd.

Om een eventuele belastingvermeerdering te vermijden of te verminderen, zijn er vier momenten waarop u voorafbetalingen kunt uitvoeren:

 • vóór 10 april (of 10 dagen na het eerste kwartaal volgend op de afsluitingsdatum van uw boekjaar) ;
 • Vóór 10 juli (of 10 dagen na het tweede kwartaal volgend op de afsluitingsdatum van uw boekjaar) ;
 • Vóór 10 oktober (of 10 dagen na het derde kwartaal volgend op de afsluitingsdatum van uw boekjaar) ;
 • Vóór 20 december (of 10 dagen voor de laatste dag van de maand van de afsluitingsdatum van uw boekjaar) .

Welk bedrag aan voorafbetalingen u precies betaalt, kan u vrij kiezen. Een voorafbetaling na het eerste kwartaal van uw boekjaar levert u meer voordeel op dan de bonificatie voor een voorafbetaling in het vierde kwartaal. Idealiter betaalt u elk kwartaal één vierde van de totale belastingschuld. Deze belasting schat u liefst zo juist mogelijk in, aangezien een tekort aan voorafbetalingen resulteert in de net genoemde belastingvermeerdering en een teveel aan voorafbetalingen u geen extra voordeel oplevert én bovendien weegt op  uw cashpositie. Wij staan u graag bij om een correcte inschatting van de uit te voeren voorafbetaling op te maken!

Een voorafbetaling kunt u vrij eenvoudig uitvoeren door het bedrag dat u wenst vooraf te betalen over te schrijven op het rekeningnummer van het ‘Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen’. Belangrijk is wel dat u de juiste gestructureerde mededeling gebruikt.

Sommige ondernemingen zijn uitgesloten van de belastingvermeerdering inzake voorafbetalingen.  Zo wordt u als zelfstandige in hoofdberoep gedurende de eerste drie jaar van uw activiteit niet gesanctioneerd als u geen voorafbetalingen verricht. Deze regels gelden onverminderd voor een nieuwe KMO-vennootschap.

Heeft u hierover nog verdere vragen? Contacteer uw dossierbeheerder, stuur ons een mailtje via info@flamee.be of bel ons op het nummer 056/70.44.40. Wij helpen u graag verder!

Teambuilding

Bij Flamée & Partners wijken we graag af van de middelmaat. We zien kansen, mogelijkheden en berekende risico’s. We doen dat vanuit passie en gedrevenheid voor ons vak en het bijzondere is dat we dat niet alleen doen, maar als team. Ook bij ons gaat het gezegde op dat een ketting zo sterk is als haar zwakste schakel.

Tijdens onze jaarlijkse teambuilding kwam het er op aan zo snel mogelijk als team uit een maïslabyrint te ontsnappen. Naast enthousiasme, gedrevenheid en focus op resultaat, was samenwerken cruciaal.

Geen rang of stand

Geen rang of stand, geen nieuwkomers versus oudgedienden, geen kantoor Harelbeke tegen kantoor Latem. Iedereen was even belangrijk en had zijn eigen bijdrage.

Samenwerken

Dit was meteen ook een uitgelezen kans om onze vier nieuwe medewerkers de mogelijkheid te bieden zich snel thuis te voelen.

En zeg nu zelf: is er een mooiere manier om je loopbaan aan te vangen dan op de schouders van de gedelegeerd bestuurder om zo van bij het prille begin al boven het maaiveld uit te komen?

Leren van elkaar, ervaring en kennis delen, op elkaar kunnen rekenen en terugvallen, elkaar steunen en indien nodig een extra zetje geven. Noodzakelijke ingrediënten om tot samenwerking te komen, maar ook eigenschappen van een goed draaiend team.

Als kantoor vinden we dat niet alleen cruciaal, maar zetten we er ook elke dag op in. Dat maakt dat onze jaarlijkse teambuilding niet alleen een plezante dag is, maar ook een mooie bekroning van het vele werk dat we elke dag met veel inzet en goesting voor onze cliënten verzetten.

Hervorming goederenrecht: oud recht in een nieuwe verpakking?

Het nieuwe goederenrecht is in werking getreden op 1 september 2021 en zal belangrijke gevolgen hebben op vele maatschappelijke vlakken,  zowel  in  de  privé-context als in een professionele omgeving. Dit betekent dat ook vennootschappen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, zullen onderworpen worden aan de regelgeving van het nieuwe goederenrecht.

Aan de wet tot hervorming van het goederenrecht werd gesleuteld om het oude zakelijke rechtssysteem eenvoudiger, flexibeler en moderner te maken.

De nieuwe regeling heeft enkel invloed op rechtshandelingen en rechtsfeiten die plaatsvinden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

Eén van de voornaamste wijzigingen die in dit artikel aan bod zullen komen betreft de aanpassingen aan het vruchtgebruik.

Termijn

De maximumtermijn van het vruchtgebruik ten aanzien van een rechtspersoon kan nu worden bepaald voor een periode van 30 jaar tot 99 jaar. In de wet wordt nu ook verduidelijkt dat het faillissement van de rechtspersoon die het vruchtgebruik bezit, impliceert dat het vruchtgebruik  terug aanwast bij de blote eigenaar. Tevens eindigt het vruchtgebruik niet in geval van fusie of splitsing, behoudens andersluidende overeenkomst.

Recht op vruchten

Voortaan is het zo dat de vruchtgebruiker enkel gerechtigd is op de vruchten, indien deze  afgescheiden of opeisbaar worden in de loop van het vruchtgebruik. Specifiek voor dividenden uit aandelen betekent dit dat de beslissing van de algemene vergadering het toonaangevende moment wordt: indien deze beslissing valt in de loop van het vruchtgebruik, dan komen de dividenden aldus toe aan de vruchtgebruiker.

Grove herstellingen

De blote eigenaar is in principe gehouden tot het voldoen van de kosten van de uitvoering van de grove herstellingen. Deze herstellingen kunnen echter enkel worden uitgevoerd na overleg met de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan wel van de vruchtgebruiker eisen om in gelijke mate bij te dragen in de kosten. Deze bepalingen zijn van aanvullend recht. Dit heeft tot gevolg dat de partijen hier contractueel van kunnen afwijken. Een weloverwogen en goede omschrijving in uw contract is bijgevolg van cruciaal belang.

Contractvrijheid

Het nieuwe goederenrecht biedt in tegenstelling tot de oude regelgeving meer contractuele flexibiliteit voor de partijen, hetgeen betekent dat er meer ruimte is om voor de partijen regelingen uit te werken, aangepast op maat van hun specifieke wensen.

Vergroening van de autofiscaliteit

Reeds lange tijd heeft de regering op verschillende manieren geprobeerd om de vergroening van het wagenpark van ondernemingen te stimuleren. Ook voor de nabije toekomst liggen er nieuwe plannen op tafel.

Op heden is er namelijk een voorontwerp van wet goedgekeurd “houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit”. Het voorontwerp voorziet op termijn in een drastische hervorming van de fiscale aftrek van autokosten. Deze nieuwe regels gelden wel pas voor wagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023. Bijgevolg blijft de fiscale aftrekbaarheid voor wagens mét een CO2-uitstoot aangeschaft vóór 1 juli 2023 ongewijzigd.

Fiscale aftrekbaarheid

Voor personenwagens mét een CO2-uitstoot die worden aangeschaft (= gekocht, geleased of gehuurd) tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, kan de aftrek voor aanslagjaar 2026 niet meer bedragen dan 75%; voor aanslagjaar 2027 niet meer dan 50%; voor aanslagjaar 2028 niet meer dan 25% en zal er vanaf het daaropvolgende aanslagjaar geen aftrek meer worden toegestaan.

Voor personenwagens gekocht, geleased of gehuurd vanaf 1 januari 2026 wordt geen fiscale aftrek meer aanvaard, uitgezonderd voor de wagens zonder CO2-uitstoot (lees: elektrische wagens en wagens op waterstof).

De fiscale aftrekbaarheid van personenwagens zonder CO2-uitstoot zal ook verder geleidelijk worden afgebouwd. Indien de wagen werd aangekocht in 2026 zal deze nog 100% aftrekbaar zijn, maar dat percentage zakt jaar per jaar tot 67,5% aftrekbaar indien aangekocht in 2031.

Voor hybride wagens, aangeschaft vanaf 1 januari 2023 zullen de benzine- of dieselkosten nog slechts voor 50% fiscaal aftrekbaar zijn. Zo wil men de gebruiker stimuleren om voornamelijk elektrisch te rijden met een hybride wagen.

Investeren in laadpalen

Vanzelfsprekend zullen er meer laadpalen nodig zijn wanneer er meer elektrische wagens in omloop gebracht worden. Om die reden worden zowel ondernemingen als particulieren fiscaal aangemoedigd om zo snel mogelijk te investeren in (intelligente) laadpalen.

Ondernemingen kunnen voor publiek toegankelijke laadpalen (binnen of buiten de normale openingsuren) een verhoogde kostenaftrek genieten van 200% wanneer deze worden aangeschaft tussen 1 september 2021 en 31 december 2022. Voor investeringen tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024 geldt een verhoogde kostenaftrek van 150%.

Particulieren die investeren in een laadpaal tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 kunnen genieten van een éénmalige belastingvermindering in de personenbelasting, die varieert van 15% tot 45% van het investeringsbedrag. Uiteraard zijn ook hier weer specifieke voorwaarden aan gekoppeld.

De beheersvolmacht als tool voor uw successieplanning

We beginnen met het intrappen van een open deur; de erfbelasting in Vlaanderen is vrij hoog… Een gedegen vermogensplanning kan dan ook aanzienlijk de belastingdruk reduceren. In dat kader hebben schenkingen een belangrijke plaats in ons rechtssysteem verworven. Men wil namelijk, op een zo fiscaal gunstig mogelijke manier, vermogen overdragen aan de volgende generatie. Fiscaalvriendelijk schenken is één iets, maar hoe behoudt u toch de verdere controle op hetgeen u hebt geschonken?

Het feit dat bij schenkingen een algemeen verbod geldt op het verder beschikken over de geschonken goederen na overdracht, lijkt in vele gevallen een hinderpaal te vormen. De schenking in combinatie met een maatschap is een vaak gehanteerde planningstechniek om de overdracht van vermogen naar de volgende generatie geleidelijk te laten verlopen. De maatschap is echter sinds kort aan extra transparantie en verplichtingen onderhevig, wat deze piste minder interessant heeft gemaakt.

Een schenking in combinatie met een beheersvolmacht geldt hier eventueel als een eenvoudiger en goedkoper alternatief. Via een beheersvolmacht geeft de eigenaar van een goed via een lastgevingsovereenkomst, een volmacht aan een derde om dit goed te beheren en er eveneens over te beschikken in naam en voor rekening van de eigenaar. In de casus waarbij ouders een schenking hebben gedaan aan hun kinderen betekent dit concreet dat de kinderen (ondertussen eigenaars van het goed) aan de ouders, via de beheersvolmacht, alsnog de volledige controle geven. Deze volmacht kan gepersonaliseerd worden om tegemoet te komen aan de wensen van de schenkers.

Er zijn 2 belangrijke elementen waarmee men rekening dient te houden in het kader van de beheersvolmacht:

 • Onherroepelijkheid: de volmachtgever (kinderen) kunnen de volmacht niet herroepen;
 • Exclusiviteit: de volmachtgever (kinderen) kunnen onder geen beding zelf handelen.

Op deze manier is de schenker zeker dat enkel hij zeggenschap blijft hebben over het geschonken goed. Let wel, de ouders zullen wel steeds rekening en verantwoording dienen af te leggen aan de kinderen, zoals gebruikelijk bij een volmacht. De volmacht dient wel beperkt te zijn in de tijd (bijvoorbeeld stopzetting na overlijden van de langstlevende schenker).

Een beheersvolmacht kan zowel onderhands als notarieel worden opgemaakt. Gezien de toegenomen verplichtingen verbonden aan de maatschap, vormt deze beheersvolmacht een plausibel alternatief voor een geleidelijke vermogensoverdracht. Meer info gewenst? Een telefoontje of mailtje volstaat!

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team

Sloddervos? Stockeer uw belangrijke documenten in een digitale kluis!

De federatie van het Belgisch Notariaat heeft recent voorzien in de terbeschikkingstelling van een ‘digitale kluis’. Via deze digitale kluis heeft u toegang tot al uw notariële akten die sinds 2015 werden verleden. Maar, er is meer…!

Naast deze documenten, die automatisch worden opgeladen, kunt u ook zelf belangrijke documenten toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan diploma’s, onderhandse overeenkomsten, notariële akten van vóór 2015… Het aanmaken en gebruiken van deze digitale toepassing is volledig gratis!

Elke Belgische burger (18+) heeft de mogelijkheid om deze digitale kluis te openen. Op vandaag is dit voor een vennootschap nog niet mogelijk. U kunt deze kluis vrij eenvoudig installeren via de website www.izimi.be .

De gegevens die u hierin opslaat, worden bewaard in de cloud. Toegang tot de kluis kan steeds mits identificatie met uw elektronische identiteitskaart. Zo bent u de enige die toegang heeft tot uw documenten. U kunt er wel voor opteren om bepaalde documenten te delen met andere personen, die ook een digitale kluis hebben bij izimi.be .

Op het ogenblik dat u komt te overlijden, kiest u zelf wat er met uw kluis dient te gebeuren. De inhoud kan, na uw overlijden, aan uw erfgenamen ter beschikking worden gesteld. Daarnaast kunt u ook opteren om de inhoud te laten vernietigen.

Een factuur mag u soms niet (volledig) betalen… Vreemd?

Logischerwijs betaalt u het volledige factuurbedrag van de facturen die u krijgt aan de onderneming die u de factuur heeft bezorgd en die voor u bepaalde prestaties heeft uitgevoerd. Echter, indien uw onderneming een factuur krijgt van bijvoorbeeld een (onder)aannemer voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden of van een poetsfirma, dan dient u eerst na te kijken of deze onderneming geen fiscale of sociale schulden heeft…

Indien deze onderneming dergelijke schulden zou hebben, dan mag u slechts een gedeelte van het factuurbedrag aan deze onderneming betalen. Een bepaald gedeelte dient u namelijk rechtstreeks aan de fiscale of sociale diensten te storten, ter aanzuivering van de schulden. Doet u dit niet, dan kunt u geconfronteerd worden met een meerkost. In het slechtste geval loopt u dan zelfs het risico dat u de factuur twee keer zult dienen te betalen.

U kunt eenvoudig checken of uw aannemer, poetsfirma, bewakingsfirma… dergelijke schulden heeft. Dit door het ondernemingsnummer in te geven op www.checkinhoudingsplicht.be .

Merk op dat dit enkel geldt voor facturatie in een professionele context! Ontvangt u als particulier een dergelijke factuur, dan dient u geen rekening te houden met deze inhoudingsplicht.

Toch iets om in de gaten te houden, lijkt ons! Bij vragen , graag tot uw dienst!