Het half overbruggingsrecht – eventueel voor u van toepassing?

Om voor het zogenaamde volledige overbruggingsrecht in aanmerking te komen, dient u zelfstandige in hoofdberoep te zijn (of althans evenveel sociale bijdragen te betalen als iemand in hoofdberoep). Indien u niet in aanmerking komt voor het volledige overbruggingsrecht, omwille van uw sociaal statuut, komt u als ondernemer mogelijks wel in aanmerking voor het halve overbruggingsrecht voor de maanden maart en april. Dit zal met terugwerkende kracht kunnen worden aangevraagd bij uw sociaal verzekeringsfonds. Dezelfde voorwaarde als voor het gewone overbruggingsrecht blijven gelden, men dient namelijk zijn zelfstandige activiteit gedurende een bepaalde maand (maart of april) voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen (al dan niet verplicht) volledig stop te zetten.

Wie komt in aanmerking?

 • De zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen van 2017, dat hoger is dan 6.996,89 EUR (= geïndexeerd inkomen);
 • De zelfstandigen met toepassing van artikel 37 wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro (= geïndexeerd inkomen);
 • De actieve gepensioneerde zelfstandigen of 65-plussers zonder pensioen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen in 2020 berekend worden op een referte-inkomen van 2017 dat hoger is dan 6.996,89 euro (= geïndexeerd inkomen);
 • De student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen van N-3 dat zich situeert tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro (= geïndexeerd inkomen).

Voor bovenstaande vier categorieën bestaan nog twee situaties waarbij men alsnog aanspraak kan maken op het (halve) overbruggingsrecht:

 • Situatie 1: inkomsten 2017 < 6.996,89 EUR
  • maar het definitieve inkomen van 2020 is hoger dan 6.996,89 EUR, dan komt de betrokkene in principe toch in aanmerking voor (maximaal) een halve uitkering (de uitkering zal retroactief worden toegekend wanneer het definitief inkomen gekend is).
  • maar het definitieve inkomen van 2020 is hoger dan 13.993,77 EUR, dan komt de betrokkene in principe in aanmerking voor de volledige uitkering (de uitkering zal retroactief worden toegekend wanneer het definitief inkomen gekend is).
 • Situatie 2: inkomsten 2017 situeren zich tussen 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR
  • maar het definitieve inkomen van 2020 is hoger dan 13.993,77 EUR, dan komt de betrokkene in principe in aanmerking voor de volledige uitkering (de uitkering zal retroactief worden toegekend).

Voor bovenstaande situaties dient men wel nu (in 2020) reeds de aanvraag te doen bij zijn sociaal verzekeringsfonds.

Indien u op basis van uw referte-inkomen van 2017 het (halve) overbruggingsrecht hebt verkregen, maar uw definitieve inkomsten van 2020 liggen lager dan bovenvermelde grenzen, dan mogen de sociale verzekeringsfondsen het (onterecht) toegekende gedeelte van de uitkering toch niet terugvorderen.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding?

De halve financiële uitkering bedraagt maximaal 645,85 EUR/maand of 807,05 EUR/maand (met gezinslast).

Merk op dat dit de maximale bedragen betreffen waarop de zelfstandige in kwestie aanspraak kan maken. Indien men reeds een vervangingsinkomen geniet (bv. pensioen, tijdelijke werkloosheidsuitkering…), wordt de financiële uitkering mogelijks verminderd.

De som van de halve uitkering en het andere vervangingsinkomen per maand mag het bedrag van maximum 1.614,10 euro niet overschrijden. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding.

Voorbeeld: U geniet een pensioen van 1.200 euro bruto, dan heeft u bijkomend nog recht op een uitkering overbruggingsrecht van 414,10 euro.

Zelfstandigen met startdatum 01/04/2017 of later, komen niet in aanmerking voor deze halve uitkering overbruggingsrecht.

Hoe aanvragen?

Het halve overbruggingsrecht kan op dit moment nog niet worden aangevraagd, maar zal u één van de volgende dagen (online) kunnen aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Merk op dat de bepaalde sociale verzekeringsfondsen zelf hun klanten zullen contacteren indien men in aanmerking komt voor dit half overbruggingsrecht.


Wij staan u graag bij om na te kijken of u eventueel voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt. Geef ons gerust een seintje!