Gerechtelijke ontbinding van de vennootschap bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening.

Een vennootschap moet binnen de dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar haar jaarrekening neerleggen. Indien er geen tijdige neerlegging gebeurt, dan kan de vennootschap gerechtelijk ontbonden worden.

Vroeger konden vennootschappen die hun jaarrekening gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet hadden neergelegd, gerechtelijk ontbonden worden op verzoek van het openbaar ministerie of elke belanghebbende.

In de meeste gevallen werd door de rechtbank een regularisatietermijn toegekend aan de vennootschap waardoor een ontbinding in vele gevallen werd vermeden.

Sinds 12 juni 2017 kan de rechtbank van koophandel op verzoek van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vennootschap die slechts éénmaal nalaat haar jaarrekening neer te leggen binnen een termijn van zeven maanden na de datum van de afsluiting van het boekjaar.

De rechtbank kan een regularisatietermijn toestaan van minimaal drie maanden om alsnog de jaarrekening te laten neerleggen.

Daarenboven wordt er een nieuwe rol toegekend aan de Kamers voor Handelsonderzoek. De Kamers voor Handelsonderzoek volgen de vennootschappen op en kunnen het dossier naar de rechtbank doorverwijzen indien zij vaststellen dat de jaarrekening niet werd neergelegd.

Indien de Kamers voor Handelsonderzoek een verzoek tot ontbinding indienen, dan is de regularisatietermijn facultatief.

Niettemin zal de ontbinding onmiddellijk worden uitgesproken in de volgende gevallen:

  • Indien de vennootschap ambtshalve werd geschrapt door de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • Indien zij ondanks twee oproepingen niet voor de Kamers van Handelsonderzoek is verschenen;
  • Indien de bestuurders of zaakvoerders niet over de nodige beheers vaardigheden of beroepsbekwaamheid beschikken die voor de uitoefening van de activiteit van de vennootschap bij wet zijn opgelegd.

 

Een tijdige neerlegging kan dus heel wat problemen voorkomen.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren via sally@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team