Flamée-flash | Voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting, het systeem van liquidatiereserve en de checklist sociale inspectie voor de bouwsector

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn.

Wij geven u eerst wat meer informatie met betrekking tot de voorafbetalingen inzake vennootschapsbelasting. Ten tweede bespreken we kort het systeem van de liquidatiereserve, voor bepaalde vennootschappen een goedkope manier om winsten uit te keren. Tot slot staan we even stil bij de sociale controles in de bouwsector, die momenteel volop aan de gang zijn.

Voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting

De fiscus verwacht dat u voorschotten betaalt op de uiteindelijke belasting die uw vennootschap verschuldigd is. U volgt dit maar beter goed op want de fiscus zal een belastingvermeerdering van maar liefst 6,75% toepassen als u nalaat hieraan gevolg te geven. Deze belastingvermeerdering moet worden aanzien als een proportionele boete op de laattijdige betaling van de vennootschapsbelasting.

We verduidelijken deze belastingvermeerdering met een voorbeeld. Stel dat uw vennootschap een belastbare winst heeft van 50.000 EUR en dat ze onderworpen wordt aan het tarief van 25% vennootschapsbelasting. In dit geval moet u 12.500 EUR vennootschapsbelasting betalen. Indien u dit bedrag niet via voorafbetalingen aan de fiscus overmaakt in het jaar waarin u deze winst hebt gerealiseerd, dan zal uw belastingvermeerdering 843,75 EUR bedragen (12.500 EUR x 6,75%). Geld dat u ons inziens beter kunt besteden.

Ook het moment van voorafbetaling speelt een rol in de bepaling van de uiteindelijke belastingvermeerdering. Er zijn vier mogelijke tijdstippen waarop u uw voorafbetalingen kunt verrichten. Elke voorafbetaling geeft u recht op een vermindering van de belastingverhoging, maar dit percentage neemt af naarmate u later overschrijft. Hieronder geven we een overzicht van deze bonificaties indien uw boekjaar samenvalt met het kalenderjaar:

  • Voorafbetaling vóór 12 april 2021: 9% bonificatie
  • Voorafbetaling vóór 12 juli 2021: 7,5% bonificatie
  • Voorafbetaling vóór 11 oktober 2021: 6% bonificatie
  • Voorafbetaling vóór 20 december 2021: 4,5% bonificatie

Zoals u kunt vaststellen, heeft u er baat bij om uw voorafbetalingen zo vroeg mogelijk te verrichten. Zo zal een voorafbetaling vóór 12 april 2021 van 75% van uw geschatte belasting, de belastingverhoging tot nul herleiden (12.500 EUR x 75% x 9% = 843,75 EUR). Uiteraard hebben deze voorafbetalingen ook een gevolg voor uw cash flow, waardoor gespreide voorafbetalingen mogelijks interessanter kunnen zijn in uw situatie.

Merk op dat nieuw opgerichte vennootschappen gedurende hun eerste drie boekjaren vrijgesteld zijn van deze belastingvermeerdering wegens een gebrek aan voorafbetalingen.

Liquidatiereserve? Winst van uw vennootschap voordelig uitkeren

Op welke manier kan ik mijzelf vergoeden voor de prestaties die ik lever aan mijn vennootschap? Hoe doe ik dit zo fiscaalvriendelijk mogelijk? Het is een vraag die blijft terugkeren.

Indien de vennootschap winst maakt zijn de opties legio, waarbij elke keuze in een specifiek fiscaal gevolg resulteert. De aanleg van een liquidatiereserve is voor u misschien wel de meest interessante oplossing. Ondanks het feit dat de maatregel reeds enkele jaren in voege is, achten we het belangrijk het stelsel nog eens kort aan u toe te lichten.

Vanaf AJ. 2015 is het voor kleine vennootschappen mogelijk (een deel van) de belaste winst in de vennootschap aan te houden onder de vorm van een liquidatiereserve. Op dit bedrag betaalt de vennootschap bij de aanleg ervan een bijkomende vennootschapsbelasting van 10%.

Het tarief van de roerende voorheffing dat gehanteerd zal worden bij uitkering van deze reserve hangt af van het moment waarop de uitkering plaatsvindt.  We onderscheiden twee situaties:

  • Indien de liquidatiereserve wordt uitgekeerd minstens vijf jaar na de aanleg ervan, is er een bijkomende roerende voorheffing verschuldigd van slechts 5%. Met inachtneming van de extra aanslag vennootschapsbelasting bij de aanleg (10%) komt dit neer op een belastingdruk van net geen 15%. Ter vergelijking : indien er geopteerd werd voor de klassieke, onmiddellijke uitkering van een dividend, kijkt men aan tegen een roerende voorheffing van 30%.
  • Geduld is een schone deugd : wie kan wachten tot aan de vereffening van de vennootschap om de liquidatiereserve uit te keren, kan dit doen zonder betaling van de voormelde 5% roerende voorheffing.

Wij helpen u graag verder in het bepalen van de voor u meest optimale uitkeringsstrategie! Geef gerust een seintje indien u hierover verdere vragen zou hebben.

Bouwsector – sociale inspectie

De overheid kondigde vorig jaar aan dat zij in 2021 maar liefst 2000 controles zal uitvoeren op bouwwerven in het kader van de controle op de correcte toepassing van de regels van de sociale wetgeving. Eén van de voornaamste aandachtspunten van dergelijke controles is het fenomeen van schijnzelfstandigheid. Werkt u met zelfstandige onderaannemers? Besteed dan zeker voldoende aandacht aan de opmaak van de juiste contracten, offertes, facturen…!

Daarnaast dienen er ook specifiek een aantal documenten te worden voorgelegd. Zijn die documenten niet beschikbaar, dan riskeert uw onderneming zware boetes.

Indien u dit wenst, bezorgen wij u graag een checklist van de Sociale Inlichtingen en de Opsporingsdienst. Deze checklist verduidelijkt de documenten die een sociaal inspecteur u kan vragen voor te leggen, zijn specifieke bevoegdheden enz. Geef gerust een seintje indien wij u deze checklist dienen te bezorgen! Wij gaan verder graag met u in overleg omtrent de maatregelen die u kunt nemen om een sociale controle vlot te laten verlopen.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ward@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team