Flamée-flash | Belastingvermindering verhuurder – Nieuwe fiscale consequenties voor vastgoed buitenland – Aandelen en uw huwelijksvermogensstelsel

Wij informeren u via onze Flamée-flash graag opnieuw over enkele juridische, financiële en fiscale onderwerpen die voor u, als ondernemer, belangrijk kunnen zijn.

Wij geven u eerst wat meer informatie over de belastingvermindering wegens kwijtgescholden huur die recentelijk werd aangekondigd. Ten tweede informeren wij u graag over de nieuwe fiscale consequenties van het bezit van vastgoed in het buitenland en tot slot staan wij even stil bij de invloed van uw huwelijksvermogensstelsel op het bezit van aandelen.

Belastingvermindering wegens kwijtgescholden huur

Als verhuurder van een onroerend goed heeft u er baat bij dat uw huurgelden tijdig op uw bankrekening worden bijgeschreven omdat ook u wordt geconfronteerd met heel wat kosten. Bepaalde huurders hebben het vandaag echter bijzonder moeilijk om deze verschuldigde huur te voldoen. Denken we maar aan de huurders-ondernemingen die hun exploitatie verplicht en volledig dien(d)en te onderbreken, ingevolge de Corona-maatregelen.

 

 

Om alsnog de kwijtschelding van een deel of van het volledige huurgeld aan te moedigen en op die manier de huurder zijn liquiditeitspositie te vrijwaren, voorziet de overheid in een fiscale stimulans voor zowel verhuurders-vennootschappen als verhuurders-natuurlijke personen.

Wij geven u hieronder enkele krijtlijnen mee van dit voorontwerp van wet :

  • Het dient te gaan om de verhuur of terbeschikkingstelling van een in België gelegen onroerend goed.
  • De huurgelden dienen betrekking te hebben op de maanden maart, april en/of mei 2021. Er dient een kwijtschelding te worden afgesproken van minstens 40% van de huur. De huurder-onderneming dient, ingevolge de Corona-maatregelen, verplicht gesloten (geweest) te zijn.
  • Op 12 maart 2020 mocht de onderneming-huurder geen huurachterstallen hebben. De huurder dient een zelfstandige met eenmanszaak, een kleine vennootschap of een kleine vereniging te zijn. Ondernemingen in moeilijkheden, zoals gedefinieerd in het Wetboek der Inkomstenbelastingen, worden uitgesloten;
  • De verhuurder mag geen band hebben met de hurende partij. Denken we maar aan echtgenoten, partners, kinderen, broers en zussen…

De kwijtschelding van de huur moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen huurder en verhuurder, die verplicht dient te worden bezorgd aan de Belastingadministratie. De belastingvermindering is gelijk aan 30% van het bedrag van de kwijtgescholden huur, met enkele specifieke maxima. Deze vermindering komt tot uiting in de aangifte vennootschapsbelasting of de aangifte personenbelasting van de verhurende partij.

Op de definitieve wetteksten is het wachten tot de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Wij volgen dit vanzelfsprekend nauwgezet verder voor u op.

 

Vastgoed in het buitenland – nieuwe fiscale consequenties

Na verschillende veroordelingen door het Europees Hof van Justitie was België genoodzaakt de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen, in vergelijking met Belgische onroerende goederen, te wijzigen. Om die reden zullen buitenlandse onroerende goederen vanaf aanslagjaar 2022 op dezelfde manier worden belast als onroerende goederen gelegen in België.

Tot en met aanslagjaar 2021 dienen onroerende goederen in het buitenland belast te worden op basis van hun werkelijke huurwaarde. Dit zorgt er in de praktijk voor dat het bezit van buitenlandse onroerende goederen zwaarder wordt belast dan onroerende goederen die in België zijn gelegen en belast worden in de personenbelasting op basis van het kadastraal inkomen.

Bij niet-verhuur of verhuur aan particulieren (die deze niet voor hun beroep gebruiken) van buitenlands onroerend goed, zal voortaan ook het kadastraal inkomen van het betreffende buitenlands onroerend goed als berekeningsbasis voor de verschuldigde personenbelasting worden gehanteerd. Omdat niet alle  buitenlandse onroerende goederen beschikken over een kadastraal inkomen  wordt deze wetswijziging voor de fiscus nog een serieuze opgave…

Belastingplichtigen die vanaf 1 januari 2021 een onroerend goed in het buitenland hebben aangekocht of verkocht, zullen dit uit eigen beweging dienen te melden aan de Administratie en zullen de noodzakelijke informatie voor de bepaling van het KI dienen te bezorgen. Dit dient te gebeuren binnen de vier maanden na de verwerving of de vervreemding van het pand in kwestie.

Wie op 31 december 2020 reeds over een onroerend goed in het buitenland beschikte, zal voor het eind van 2021 ook deze noodzakelijke info dienen te bezorgen aan de Administratie. Het ziet er naar uit dat deze belastingplichtigen hieromtrent een vragenlijst van de fiscus zullen ontvangen.

Wie na 31 december 2020, maar vóór 25 februari 2021 een onroerend goed heeft verworven of heeft vervreemd in het buitenland, zal tot 30 juni 2021 de tijd krijgen om de gevraagde informatie te verzamelen en over te maken aan de bevoegde dienst.

 

Hoe het bezit van aandelen te beoordelen ifv uw huwelijksvermogensstelsel

Stellen dat aandelen aan toonder zijn afgeschaft en dat alle aandelen op naam zijn, is een open deur intrappen. Een aandeel op uw naam betekent echter niet automatisch dat ook alle rechten, die met dit aandeel verbonden zijn, 100% aan u toekomen. Afhankelijk van het specifieke huwelijksvermogensstelsel waaronder u gehuwd bent, kunnen aandelen in uw persoonlijk dan wel in het gemeenschappelijk vermogen vallen. Een woordje uitleg is hier op zijn plaats.

 

 

Gehuwd onder het wettelijk stelsel

Indien er geen specifiek huwelijkscontract is opgemaakt, dan zijn u en uw echtgenoot/echtgenote automatisch onderworpen aan de spelregels van het wettelijk stelsel. Dit impliceert dat er sprake is van een eigen vermogen van elk van de partners, maar ook van een gemeenschappelijk vermogen.

In voornoemde situatie zullen uw aandelen van een bepaalde vennootschap in principe tot de huwgemeenschap behoren. Dit betekent dat beide echtgenoten elkeen voor de helft, eigenaar zijn. Indien u kunt bewijzen dat u de aandelen in kwestie al in bezit had vóór het huwelijk of tijdens het huwelijk verworven hebt middels een schenking of erfenis, behoren ze alsnog tot uw eigen vermogen. De vermogenswaarde van de aandelen (bijv. het recht op dividend) behoort onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel tot het gemeenschappelijk vermogen.

Wanneer de aandelen op uw naam staan in het aandelenregister van de vennootschap zal u wel exclusiviteit hebben over de lidmaatschapsrechten van de aandelen. U zal in dat geval bijvoorbeeld de enige zijn die het stemrecht kan uitoefenen op de algemene vergadering van aandeelhouders.

Behoren de aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen, dan kan uw partner in het geval van een echtscheiding aanspraak maken op de helft van de vermogenswaarde van de aandelen. Behoren de aandelen niet tot het gemeenschappelijk vermogen, dan betekent dit niet automatisch dat u uw partner helemaal niets verschuldigd zal zijn.  Als aandeelhouder beslist u namelijk mee over de resultaatsverwerking van de vennootschap. U zou er bewust voor hebben kunnen kiezen om winsten niet uit te keren, omdat u weet dat deze dividenden onder de regelgeving van het gemeenschappelijk vermogen vallen.

De hervormde wetgeving terzake stelt dat de echtgenoot die zijn beroepsactiviteit uitoefent in de schoot van een vennootschap, een vergoeding verschuldigd is voor “de inkomsten die het gemeenschappelijk vermogen redelijkerwijze had kunnen ontvangen indien ze niet binnen een vennootschap werden uitgeoefend”. De vraag die zich vervolgens stelt: hoeveel moet deze vergoeding bedragen? De bewijslast ligt in deze volledig bij uw partner, die moet kunnen aantonen hoeveel de vergoeding dan wel diende te bedragen.  Het spreekt voor zich dat het belangrijk is om grondig de oorsprong van het aandelenbezit na te gaan, om zulke pijnlijke situaties te voorkomen.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen

Indien u gehuwd bent onder het stelsel van scheiding van goederen is er geen sprake van gemeenschappelijk vermogen. De aandelen die op uw naam staan zullen in het geval van een echtscheiding enkel u toekomen. Uw ex-partner kan hier op geen enkele mogelijke manier aanspraak op maken.

Gehuwd zijn met een huwelijkscontract

Indien u gehuwd bent en een huwelijkscontract hebt afgesloten is het steeds mogelijk om van bovenstaande regelgeving af te wijken.

 

Zoals u kunt lezen, hebben aandelen een specifieke context in het geval van een huwelijk.

Het is belangrijk om u hier goed over te informeren.

Indien u vragen heeft over bovenliggende materie ; wij staan steeds tot uw dienst.

 

U kunt ons steeds contacteren via ward@flamee.be.

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team