De zorgvolmacht nuttiger dan u denkt

In tijden zoals vandaag wordt het nut van de zorgvolmacht nog maar eens benadrukt. Wanneer u niet meer in staat bent om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen, kan het beheer via een zorgvolmacht door één of meerdere personen worden uitgeoefend.

Wat is een zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht is een buitengerechtelijke bescherming waarbij u door middel van een lastgeving het beheer van uw goederen toevertrouwd aan één of meerdere personen (“lasthebbers”). Deze lastgeving zal pas inwerking treden indien u niet meer in de mogelijkheid bent om zelf uw vermogensrechten te beheren.

De via zorgvolmacht aangestelde lasthebber zal op dat moment in uw naam en voor uw rekening handelen. Uiteraard dient hierbij het principe van de goede huisvader gerespecteerd te worden. De lasthebber zal aldus met de nodige voorzichtigheid het beheer moeten verzorgen.

Een zorgvolmacht heeft enkel betrekking op de materiële aspecten van uw vermogen, met andere woorden alle roerende en/of onroerende goederen. Persoonsgebonden aspecten, zoals een medische beslissing kan u niet via een zorgvolmacht laten nemen door een lasthebber.

Formaliteiten

De lastgever moet handelingsbekwaam zijn bij het opstellen van de volmacht. Hij is volledig vrij in het kiezen van de lasthebber. Het kan een familielid, vriend of derde zijn. Met deze volmacht is de lasthebber bevoegd om handelingen te stellen die vooraf afgesproken zijn zoals het verkopen van een huis, betalen van rekeningen, wijzigen van het huwelijkscontract,…

Het opmaken van de volmacht kan niet mondeling gebeuren, een geschrift is noodzakelijk. Hierbij is de tussenkomst van een notaris niet verplicht, doch sterk aan te raden. De tussenkomst is wel noodzakelijk als de lastgever handelingen stelt zoals het wijzigen van het huwelijkscontract, schenkingen, verkoop huis.

Bij het opmaken van een onderhandse volmacht is voorafgaande registratie wel nodig bij de vrederechter. De volmachten worden bijgehouden in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten. Enkel de lastgever, notaris, vrederechter en procureur hebben hier toegang tot.

Begin & einde

De inwerkingtreding van de volmacht kan op twee momenten aanvangen:

  1. een specifiek tijdstip, nog voor men wilsonbekwaam is (moeilijk verplaatsen, niet genoeg kennis,…)
  2. het moment van wilsonbekwaamheid.

Over wanneer iemand wilsonbekwaam is, is er geen wettelijke regeling in het kader van zorgvolmacht. Het is aan te raden om te bepalen dat de onbekwaamheid aan de hand van geneeskundige verslagen dient te worden vastgesteld. De zorgvolmacht zal dan aanvangen op dat moment zonder tussenkomst van een rechter.

De volmacht kan beëindigd worden door een beslissing van de wilsbekwame lastgever of lasthebber. Dit kan schriftelijk aan de griffie of bij de notaris. De vrederechter kan hierover ook beslissen wanneer de belangen van de lastgever in gevaar zouden komen.

Indien er slecht beheer vastgesteld wordt door de lastgever dan kan men aan de alarmbel trekken en zal er tussenkomst zijn van de rechter. Deze zal een bewindvoerder aanduiden die de handelingen zal verderzetten. Het is mogelijk om op voorhand deze persoon aan te duiden. Het is ook mogelijk om een vertrouwenspersoon aan te duiden die een oogje in het zeil kan houden of de lastgever wel correct handelt.

Nut van de zorgvolmacht

Wanneer men geen gebruik zou maken van de zorgvolmacht en bijvoorbeeld in coma raakt, moeten de familieleden naar de rechtbank. De rechter zal dan een voorlopig bewindvoerder aanduiden. De bewindvoerder krijgt de taak om het hele vermogen te beheren. Op het vlak van vermogensplanning zijn de mogelijkheden beperkt omdat er steeds een akkoord nodig is van de rechter om bepaalde handelingen te stellen. Met de zorgvolmacht hebben we dit probleem niet en kan de lasthebber altijd zelf optreden.

Het voorzien van een zorgvolmacht lijkt voor sommige een overbodige luxe of een ver van hun bed show. Echter kan een zorgvolmacht sneller zijn nut hebben dan u denkt. Kijk maar naar de realiteit die zich momenteel voordoet.

Wenst u meer informatie over de zorgvolmacht, aarzel niets ons te contacteren. Wij helpen u graag!