Flamée-flash | Wijziging BTW-wetgeving verkoop aan particuliere EU-klanten, het digitaal oprichten vennootschap en de Corona-vaccinatie medewerkers

Wij geven u eerst wat meer informatie over de wijziging van de btw-wetgeving bij de verkoop aan particuliere EU-klanten. Ten tweede staan we stil bij de mogelijkheid om vanaf 1 augustus ek op volledig digitale wijze een vennootschap op te richten. Tot slot staan we ook even stil bij de Corona-vaccinatie van uw medewerkers en de invloed hiervan op de werkdag.

Verkoop aan particuliere klanten in de EU – wijziging inzake BTW

Elektronische diensten in de EU

Elektronische diensten zijn diensten die over het internet worden verleend. Denk maar aan de online levering van software, het digitaal abonnement op uw krant, het kopen van een e-book, …

Bij elektronische diensten mag u als Belgische ondernemer met Belgische btw factureren aan elke particulier uit elk EU-land, op voorwaarde dat u de omzetdrempel niet overschrijdt. Overschrijdt u de omzetdrempel van 10.000 EUR per kalenderjaar wel, dan moet u buitenlandse btw aanrekenen. Dit geldt ook voor alle andere transacties van dat jaar én van het daaropvolgende kalenderjaar.

Betekent dit dat u in alle EU-landen waar u aan particulieren hebt verkocht een btw-nummer moet aanvragen wanneer u de drempel overschrijdt ? Neen, gelukkig niet. U kan de buitenlandse btw voldoen via een bijzondere aangifte, namelijk de MOSS-aangifte (Mini One Stop Shop). Deze aangifte zorgt ervoor dat u zich niet hoeft te registeren bij de belastingdienst in elk EU-land waar u levert, maar dat u in België per kwartaal uw MOSS-aangifte kunt indienen en betalen. Vervolgens zorgt de btw-administratie zelf voor de doorstorting van de verschuldigde btw aan de verschillende EU-landen.

Verkoop op afstand

Het stelsel voor verkopen op afstand is van toepassing indien aan volgende twee voorwaarden is voldaan:

  • De goederen worden verzonden door de verkoper zelf, of door iemand die voor zijn rekening handelt, naar de afnemer, vanuit een Lidstaat van de Europese Unie naar een andere Lidstaat van diezelfde gemeenschap;
  • De afnemer is een natuurlijke, niet-btw-plichtige persoon (of een persoon die door een afwijkende regeling wordt gedekt).

Verkoopt u goederen op afstand aan een particulier uit een andere EU-lidstaat, dan is die levering normaliter onderworpen aan de Belgische btw. Overschrijdt uw omzet op jaarbasis het drempelbedrag, dan zal u moeten factureren met buitenlandse btw. Het drempelbedrag is verschillend per EU-lidstaat en bedraagt in de meeste gevallen 100.000 EUR of 35.000 EUR. Het verschil met de elektronische diensten is dat u bij het overschrijden van de drempel wél verplicht bent om in die andere EU-lidstaat een btw-nummer aan te vragen en lokale btw-aangiften zal moeten indienen. Op vandaag bestaat er voor de verkopen op afstand namelijk geen gelijkaardig systeem als de MOSS-aangifte voor elektronische diensten.

Wat verandert er concreet vanaf 1 juli 2021?

De verschillende nationale omzetdrempels in de verschillende EU-landen zullen worden gelijkgeschakeld. Er zal voortaan een uniforme omzetdrempel van 10.000 EUR van toepassing zijn voor alle EU-lidstaten. Bovendien is deze nieuwe drempel van toepassing voor afstandsverkopen én elektronische diensten samen. De grens zal dus veel sneller bereikt worden waardoor meer webshops buitenlandse btw zullen moeten aanrekenen.

Wordt de drempel van 10.000 EUR overschreden, dan zal u (in principe) in elke EU-lidstaat waar u aan particulieren  verkoopt een btw-nummer moeten aanvragen en moeten voldoen aan de lokale btw-verplichtingen.

Een tweede vereenvoudiging zal er vanaf 1 juli 2021 echter voor zorgen dat dit veel minder complex wordt. De MOSS-aangifte, die op heden enkel voor elektronische diensten kon worden toegepast, zal ook kunnen worden gebruikt om de buitenlandse btw voor verkopen op afstand te voldoen. De MOSS-aangifte wordt vanaf 1 juli ek dan de OSS-aangifte (One Stop Shop).

 

Het digitaal oprichten van uw vennootschap

Met de oprichting van een vennootschap gaan heel wat plichtplegingen gepaard. Deze formaliteiten zijn doorgaans zeer tijdrovend, terwijl u als ondernemer graag uw tijd maximaal besteedt aan uw bedrijfsactiviteiten.

Vanaf 1 augustus 2021 zal het mogelijk zijn om op volledig digitale wijze een vennootschap op te richten. De authentieke akte zal elektronisch en op afstand ondertekend kunnen worden. Het voorontwerp van initiatiefnemer en huidig minister van Justitie Vincent Van Quickenborne werd reeds goedgekeurd. Op die manier wordt een Europese Richtlijn omgezet en komt de digitalisering van de instrumenten en de processen in het kader van het vennootschapsrecht in een stroomversnelling. De rol van de notaris blijft echter onveranderd. Diens aanwezigheid is nog steeds vereist, zij het virtueel via videovergadering.

Digitalisering impliceert ook een groter gevaar op misbruik en fraude. Om hieraan het hoofd te bieden dient een voorgeschreven procedure gevolgd te worden. De notaris voert de nodige controles uit vooraleer de akte kan worden ondertekend. Indien er een vermoeden van fraude bestaat kan de fysieke ondertekening in het bijzijn van de notaris alsnog gevraagd worden. In landen waar dergelijke digitalisering reeds werd doorgevoerd merkte men een significante stijging van het aantal nieuwe vennootschappen. Benieuwd wat het bij ons zal geven…

 

De Corona-vaccinatie van uw medewerkers

Op 9 april 2021 werd de wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor werknemers recht hebben op klein verlet indien ze zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen COVID-19. Dit heeft als doel om werknemers, onder bepaalde voorwaarden, het recht te geven op een bezoldigde afwezigheid voor de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Deze wet is in werking getreden op 9 april 2021 en zal buiten werking treden op 31 december 2021.

Waarop recht?

Dankzij deze wet behoudt de werknemer zijn loon indien hij ervoor kiest om zich te laten vaccineren, gedurende zijn afwezigheid van de vaccinatie zelf, maar ook voor de tijd die hij nodig heeft om zich te verplaatsen van en naar de locatie waar de vaccinatie zal plaatsvinden. Merk op dat indien het vaccin via twee injecties wordt toegediend, de werknemer daar voor iedere injectie recht op heeft.

Uiteraard hoeft de werkgever geen compensatie te geven indien de vaccinatie van de werknemer buiten de normale werkuren valt.

Als de vaccinnatie bijvoorbeeld ’s morgens plaatsvindt, dan kan u als werkgever eisen van uw werknemer dat hij in de namiddag terug komt werken. Als de werknemer na de vaccinatie ziek wordt, dan gelden de gewone regels inzake arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon.

Procedure

Zodra het tijdstip van de vaccinatie voor de werknemer gekend is, dient hij de werkgever hiervan te verwittigen. Als werkgever kan u de werknemer vragen om deze afspraak te verplaatsen als deze niet goed uitkomt, maar u kan de werknemer hiertoe niet verplichten.

De werkgever kan van de werknemer de afspraakbevestiging of uitnodiging voor de vaccinatie vragen, als bewijs voor het recht op klein verlet. Van dit bewijsstuk mag u als werkgever, omwille van privacy-redenen, echter geen kopie maken. Enkel het tijdstip van de afspraak mag worden genoteerd. De afwezigheid mag ook enkel als ‘klein verlet’ worden geregistreerd, zonder vermelding van de reden.

 

Indien u omtrent deze onderwerpen verdere vragen zou hebben, kunt u ons uiteraard steeds contacteren. Dit kan zeer eenvoudig via ward@flamee.be .

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team