Zorgeloos ouder worden? Hou zelf uw toekomst in handen met de zorgvolmacht.

Wat is een zorgvolmacht?

In een zorgvolmacht wordt een vertrouwenspersoon aangesteld, de lasthebber, die u, de lastgever,  zal vertegenwoordigen indien u niet meer in staat bent om bepaalde beslissingen te nemen omwille van een ziekte, ouderdom of ongeval. In deze volmacht kunt u aangeven welke rechtshandelingen de vertrouwenspersoon in uw naam zal mogen verrichten. Aan deze volmacht kunnen eventueel voorwaarden gekoppeld worden zodat tegelijkertijd een successieplanning mogelijk is.

Dankzij de zorgvolmacht vermijdt u dat het beheer van uw vermogen wordt geblokkeerd door een verplichte tussenkomst van een rechter indien u wilsonbekwaam wordt. Het beheer van het vermogen kan verlopen volgens wat door u in de zorgvolmacht werd vastgelegd.

In uw zorgvolmacht kan u de persoon van uw keuze de opdracht geven om uw vermogen te beheren zoals u het wil. Deze bevoegdheid beperkt zich niet alleen tot daden van beheer,  ook de aan- en verkoop van goederen, verhuur, schenking, wijziging van het huwelijkscontract,.. kunnen vastgelegd worden.  De lastgever kan ook bepalen dat zijn lasthebber slechts een volmacht krijgt op het moment dat hij/zij zelf niet meer bekwaam is.

In een zorgvolmacht kan er ook worden bepaald aan wie de vertegenwoordiger goederen of gelden moeten schenken. Hierdoor zijn deze goederen of gelden onderworpen aan de schenkbelasting en dienen uw erfgenamen hierop geen erfbelastingen te betalen, tenzij de schenking plaatsheeft zonder schenkbelasting en u binnen de drie jaar na de schenking overlijdt.

Het toezicht van de rechter valt weg bij het gebruik van een zorgvolmacht. Het is daarom belangrijk een vertegenwoordiger te kiezen die u ten volle  vertrouwt. De meest voorkomende volmachten zijn de “wederkerige” volmachten waarbij echtgenoten elkaar als vertegenwoordiger aanduiden en hun kinderen als opvolgers. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om iemand te benoemen bij wie uw vertegenwoordiger jaarlijks moet rapporteren.

Hoe een zorgvolmacht opstellen?

Een zorgvolmacht is persoonlijk en moet dus afgestemd worden op uw persoonlijke situatie. Wij adviseren om uw zorgvolmacht notarieel te laten verlijden zodat u alle mogelijke bevoegdheden van de vertegenwoordiger correct kunt vastleggen. De notaris zal deze akte ook registreren in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.  Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege eindigen vanaf het moment dat de lasthebber wilsonbekwaam wordt en dat is niet de bedoeling.  Dit register kan worden geraadpleegd door een rechter indien hij moet oordelen over een verzoek tot aanstelling van een bewindvoerder.

Uitbreiding van de zorgvolmacht

Het wettelijk regime omtrent de buitengerechtelijke bescherming was vroeger enkel van toepassing op zorgvolmachten die betrekking hadden op het vermogen. Voor volmachten betreffende de persoonsgebonden aangelegenheden diende andere bijzondere wetgeving geraadpleegd te worden.

Vanaf heden is dit anders. Het toepassingsgebied van buitengerechtelijke bescherming werd  uitgebreid. Voortaan kan in de zorgvolmacht ook worden opgenomen wie uw medische vertegenwoordiger zal zijn. Niettemin dient hiervoor nog steeds de bijzondere wetgeving geraadpleegd te worden. Er kan worden bepaald wie zal beslissen over de overplaatsing naar het rusthuis,… Hierdoor kan de zorgvolmacht voortaan dienen als alomvattende regeling bij wilsonbekwaamheid.

Indien de lastgeving niet door de notaris werd opgesteld maar gewoon door de partijen dan aanvaardt men dat het verzoek tot registratie kan uitgaan van de beschermde persoon. Er zal een eensluidend verklaard afschrift van de overeenkomst worden neergelegd ter griffie van het vredegerecht van de verblijfplaats van de lastgever en subsidiair van zijn woonplaats.

Indien u meer informatie wenst hieromtrent, kan u vrijblijvend contact opnemen via  sally@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team