Een verzekering fiscale rechtsbijstand is geen overbodige luxe

De meeste ondernemers worden, vroeg of laat, geconfronteerd met een fiscale controle. Een onaangename ervaring met extra kosten tot gevolg. Uit ervaring weten we dat bijstand van uw raadgever bij een fiscale controle geen overbodige luxe is.

Wat is een verzekering fiscale rechtsbijstand?

Een verzekering fiscale rechtsbijstand beschermt u tegen de kosten van de erelonen die ontstaan n.a.v. een fiscale controle. Dit betekent dat u bij een fiscale controle kan genieten van de voorbereiding en bijstand van uw raadgever, zonder deze extra kosten op de factuur te dragen. Daarnaast zal er op de fiscale controle een raadgever, met kennis van zaken aanwezig zijn.

In welke gevallen dekt de verzekering de kosten?

De dekking van de kosten van de bijstand heeft plaats in volgende gevallen:

1) Voor de belastingcontroles en betwistingen betreffende Belgische inkomstenbelastingen:

 • Een controle door de Belgische belastingdiensten m.b.t. de naleving van de regelgeving inzake de Belgische Inkomstenbelastingen door de verzekerde voorafgaand aan de administratieve of gerechtelijke procedure;
 • Een administratieve bezwaarprocedure of een administratieve procedure van ambtshalve ontheffing met betrekking tot de Belgische Inkomstenbelastingen;
 • Een administratieve fiscale bemiddeling met betrekking tot de Belgische Inkomstenbelastingen;
 • Een gerechtelijke fiscale procedure met betrekking tot een aanslag in de Belgische Inkomstenbelastingen voor een rechtbank of gerechtshof.

2) Voor de belastingcontroles en betwistingen betreffende de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW):

 • Een controle door de Belgische belastingdiensten m.b.t. de naleving van de regelgeving inzake de in België verschuldigde BTW door de verzekerde voorafgaand aan de administratieve en gerechtelijke procedure;
 • Een administratieve bezwaarprocedure met betrekking tot een aanslag in de Belgische BTW;
 • Een administratieve fiscale bemiddeling met betrekking tot de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW);
 • Een gerechtelijke fiscale procedure met betrekking tot een aanslag in de Belgische BTW voor een rechtbank of een gerechtshof.

Welke kosten worden gedekt?

Volgende kostenelementen worden gedekt door de polis:

 • De erelonen van Flamée & Partners, bedrijfsrevisor, advocaat, deurwaarder of iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties hieromtrent heeft. U mag dus zelf één externe partij kiezen die uw belangen behartigt.
 • De ten laste van de verzekerde gelegde kosten van de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedures i.h.k.v. de controles en betwistingen;
 • De kosten van tenuitvoerlegging.

Welke kosten worden NIET gedekt?

De kosten en erelonen die verschuldigd zijn in de periode voor de aangifte worden niet gedekt door het contract. Ook de kosten en erelonen die betrekking hebben op een schadegeval waarvan de verzekerde op het ogenblik van diens toetreding tot het contract reeds kennis had of redelijkerwijs had kunnen hebben, zitten niet in het contract vervat.

De erelonen die betrekking hebben op een schadegeval wegens niet of laattijdig indienen van een aangifte of wegens de overtreding van de fiscale of sociale wetgeving met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden worden niet gedekt door de polis. Ook schadegevallen aangaande bestuurdersaansprakelijkheid vallen niet onder de polis.

De verzekering geldt enkel voor de administratieve en gerechtelijke kosten van bovenstaand beschreven procedures. Belastingverhogingen, interesten, boetes of andere gelijkaardige bedragen worden vanzelfsprekend niet gedekt door de polis.

Vanaf wanneer ontvangt u dekking?

De tussenkomst is voorzien in het contract voor controles en betwistingen die respectievelijk ingesteld worden of ontstaan na de toetreding van de verzekerde tot de polis. Per schadegeval is er een tussenkomst door de verzekering vanaf het ogenblik dat de verzekering een schriftelijke aankondiging van een controle heeft ontvangen. Schadegevallen die zich voordoen binnen de vier maanden na toetreding tot het contract, te rekenen van dag tot dag, komen niet in aanmerking. Ook wordt er geen waarborg verleend voor onaangekondigde controles die zich voordoen binnen de twaalf maanden na toetreding tot het contract, te rekenen van dag tot dag.

Conclusie

Wij kunnen u alleen maar adviseren om een verzekering fiscale rechtsbijstand aan te gaan. Uit ervaring weten wij dat dergelijke verzekering een grote meerwaarde biedt. Daarnaast kunt u zonder financiële zorgen de volledige opvolging van de fiscale controle aan uw raadgever overlaten.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u hierbij graag verder.