Uitbreiding vrijwillige overuren in de horecasector

1)    Overuren wegens bijzondere omstandigheden

De overuren wegens bijzondere omstandigheden, die gepresteerd worden door een voltijdse werknemer, worden vergoed zonder mogelijkheid tot toeslag voor overwerk noch compensatie  met inhaalrust.

De wet heeft het aantal overuren dat een werknemer binnen dit stelsel kan presteren begrensd.

Het maximaal aantal vrijgestelde uren bedraagt 300 per kalenderjaar. Dit maximum wordt opgetrokken tot 360 uren indien de werkgever gebruik maakt van het geregistreerd kassasysteem.

De vergoeding voor deze overuren is vrij van personenbelasting en van  sociale zekerheidsbijdragen. Ook de bijzondere werkgeversbijdrage van 25% is niet van toepassing.

2)    Vrijwillige overuren

Indien een werknemer meer overuren wenst te presteren moet tussen de werkgever en de werknemer een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten. De overeenkomst moet gelden voor een periode van zes maanden en is hernieuwbaar. Op basis  van de overeenkomst kunnen 100 uren per kalenderjaar extra worden gepresteerd op vrijwillige basis. Deze overuren geven in principe  recht op een overwerktoeslag, maar worden niet ingehaald via inhaalrust door de werknemer.  De overwerktoeslag die de werknemer hiervoor ontvangt is onderhevig aan personenbelasting en sociale bijdragen.

Vanaf 15 februari 2018 ([1]) ,werd dit stelsel van vrijwillige overuren aangepast:

·        Het aantal vrijwillige  overuren wordt in de horecasector opgetrokken van 100 naar 360 uren op jaarbasis;

·        De werkgever is voor deze overuren geen overwerktoeslag verschuldigd;

·        Het loon voor de vrijwillige overuren, beperkt tot 360 uren, is vrijgesteld van sociale bijdragen en van personenbelasting.

regeling geldt enkel ten aanzien van overuren gepresteerd door een werknemer die voltijds is tewerkgesteld in de horecasector en waar een geregistreerde witte kassa aanwezig is.

Samenloop van beide stelsel overuren mogelijk

Het is mogelijk om als voltijdse werknemer zowel vrijwillige overuren te presteren als overuren die het gevolg zijn van een buitengewone vermeerdering van het werk. Niettemin dienen de overuren van beide categorieën te worden samengeteld. De vrijstelling op het vlak van sociale zekerheid en belasting geldt slechts voor een totaal van 360 overuren op jaarbasis voor beide stelsels samen.

Indien de voltijdse werknemer vrijwillige overuren presteert voor een werkgever die niet beschikt over een witte kassa, blijft de vrijstelling beperkt tot 100 uren. Deze uren geven dan recht op een overwerktoeslag die onderworpen is aan de gewone fiscale en sociale heffingen. Naast deze 100 uren kan de werknemer nog 300 vrijgesteld uren presteren, bijvoorbeeld wegens bijzondere omstandigheden.

Om het bovenstaande te verduidelijken, enkele voorbeelden:

Voorbeeld

David werkt voltijds bij een werkgever uit de horecasector die in elke plaats van uitbating een  geregistreerd kassasysteem gebruikt.

Mogelijkheden:

– Omwille van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid, kan David tot 360 niet in te halen overuren per kalenderjaar presteren. Die  uren zijn vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen;

– Na het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met de werkgever, kan David ook 360 vrijwillige overuren presteren die zijn vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen;

– Mits het respecteren van de voorwaarden, kan hij beide types combineren maar er zullen slechts 360 overuren worden vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen in totaal.

Voorbeeld

David werkt voltijds bij een werkgever uit de horecasector  die geen gebruik maakt van een geregistreerd kassasysteem.

Mogelijkheden:

– David kan omwille van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid tot 300 niet in te halen overuren presteren per kalenderjaar , die vrijgesteld zijn van belastingen en RSZ;
à geen enkel vrijwillig overuur kan worden vrijgesteld, als er geen gebruik wordt gemaakt van een geregistreerd kassasysteem

Conclusie

Vanaf 15 februari  2018 kunnen in de horecasector in totaal 360 vrijwillige overuren gepresteerd worden met vrijstelling van personenbelasting en sociale bijdragen.

Deze vrijstelling wordt pro rata beperkt indien de werknemer die de overuren presteert zijn fiscale woonplaats tijdens het inkomstenjaar overbrengt van België naar een ander land of omgekeerd.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel niet om ons te contacteren via sally@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team

 

 

 

 

[1] Wet van 15 januari 2018.