Privacy verklaring

Als klant van Flamée & Partners heeft u recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Ons kantoor is dagelijks bezig met het verwerken van persoonsgegevens van klanten. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er met uw persoonlijke gegevens binnen ons kantoor gebeurt en hoe deze worden verwerkt.

In deze rubriek willen wij u hierop een antwoord bieden. In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw gegevens worden verzameld en hoe ermee wordt omgegaan. Zo wordt ook uitgelegd waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Tot slot worden uw rechten met betrekking tot uw gegevens vermeld en aangetoond hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Verwerking van de persoonsgegevens van klanten

Flamée & Partners Accountants & Belastingconsulenten is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en wordt vertegenwoordigd door haar drie bestuurders. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gelegen te Overleiestraat 100, 8530 Harelbeke. Meer informatie omtrent ons kantoor vindt u op de onze website http://www.flamee.be/ . Uw vragen betreffende uw persoonsgegeven kan u ons per post richten op bovenstaand adres of via het e-mailadres klantenadministratie@flamee.be .

A. Welke gegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die in verband staat met geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Het betreft dus enkel over gegevens van een individuele persoon en niet van rechtspersonen.

Een persoon wordt op directe wijze geïdentificeerd aan de hand van volgende gegevens. Onderstaande gegevens worden door ons kantoor verwerkt :

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum)
 • Contactgegevens (emailadres, telefoonnummer)
 • Financiële en boekhoudkundige gegevens ( bezittingen)
 • Beroep ( diploma, werkervaring, opleiding)
 • Familiale gegevens ( burgerlijke staat, aantal kinderen,… )

B. Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?

 • Als u klant bent/wordt, vanaf het eerste contact met ons kantoor
 • Indien u beroep doet op ons boekhoudkundige, fiscale of juridische diensten
 • Indien u over een abonnement beschikt voor onze nieuwsbrief
 • Indien u ingaat op onze uitnodigingen bijvoorbeeld voor het volgen van onze georganiseerde opleidingen.

C. Op welke basis en voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt ?

De verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor berust op de contractuele band die wij aangaan met onze klanten.

Ons kantoor zal uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Teneinde haar in staat te stellen om haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen zoals overeengekomen in de opdrachtbrief of om op verzoek van de klant precontractuele diensten of maatregelen te nemen
 • Ter voorbereiding van een bespreking met de klant
 • Teneinde met de klant te communiceren en op de hoogte te houden van eventuele (wets) wijzigingen, nieuwsbrieven, aanbiedingen of interessante weetjes voor de klant
 • Het opstellen van een gepersonaliseerd advies voor de klant
 • Teneinde te voldoen aan de wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan ons kantoor onderworpen is zoals bijvoorbeeld de antiwitwaswetgeving.

D. Hoe worden de gegevens beschermd?

De toegang tot uw persoonsgegevens wordt beperkt en is enkel toegestaan indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van bepaalde taken. In het kader van deze toegang en/of kennis tot deze persoonsgegevens en conform de wettelijke bepalingen ter zake – in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna AVG – verbinden onze medewerkers er zich toe om:

 • Alle gegevens, inclusief de persoonsgegevens, op een strikt vertrouwelijke wijze te behandelen en de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van de persoonsgegevens op geen enkele wijze te schenden
 • Enkel de persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om de taken als medewerker uit te voeren en deze niet te verwerken voor persoonlijke doeleinden of doeleinden van derden.

De persoonsgegevens worden ook door ons kantoor meegedeeld aan derden. Dergelijke overdracht is enkel van toepassing indien de overdracht wettelijk of contractueel vereist is. Deze personen dienen zich tegenover ons ertoe te verbinden om deze gegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te verwerken.

Daarenboven is het mogelijk dat ons kantoor gegevens dient over te dragen naar een land gelegen buiten de EU en niet over een passend beschermingsniveau met betrekking tot uw persoonsgegevens beschikt. Flamée & Partners vindt het uiterst belangrijk om voldoende zorg en aandacht te besteden aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij beschikken dan ook over een afdoend veiligheidsniveau en ondernemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van deze persoonsgegevens te verzekeren.

E. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Zolang de klant contractueel verbonden is met ons kantoor dienen wij deze persoonsgegevens bij te houden. Van zodra de contractuele relatie wordt beëindigd zullen de persoonsgegevens nog minstens zeven jaar worden bewaard ten gevolge de plicht om boekhoudkundige stukken minstens zeven boekjaren bij te houden.

F. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

1. Recht op inzage

U heeft steeds recht op toegang en inzage in uw persoonsgegevens die door ons kantoor worden bewaard/verwerkt. Ons kantoor zal u op de hoogte stellen van:

 • Waarom de gegevens worden verwerkt
 • Over welke soort gegevens wij beschikken
 • Aan welke personen/organisatie uw gegevens worden doorgegeven
 • Hoe lang uw gegevens door ons worden bewaard

2. Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft steeds de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of aan te vullen indien deze volgens u onjuist of onvolledig zijn.

3. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit is onder meer mogelijk in volgende gevallen:

 • Indien u de juistheid van uw gegevens betwist kunnen de gegevens niet gebruikt worden zolang ze niet worden aangepast
 • Indien u een bezwaar indient tegen het verwerken van uw gegevens dan dienen wij de verwerking van de persoonsgegevens stop te zetten tenzij ons kantoor dwingende gerechtvaardigde gronden kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten

4. Recht op overdracht

U beschikt over de mogelijkheid om uw gegevens van ons te ontvangen. U kunt deze gegevens doorsturen naar een andere onderneming die eenzelfde dienstverlening aanbiedt. U kunt ons ook vragen uw gegevens rechtstreeks naar de andere onderneming over te dragen over te dragen. Dit recht heeft enkel betrekking op digitale persoonsgegevens.

5. Recht op vergetelheid

U heeft het recht om uw gegevens volledig te laten wissen voor zover

 • uw gegevens niet langer dienen bewaard te worden door ons kantoor
 • deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze bestemd waren.
 • Indien u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekt of bezwaar maakt.

6. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U heeft het recht om geen voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking en profilering.

Ons kantoor verkiest dan ook om een dienstverlening op maat van de klant te verstrekken waarbij elk dossier individueel wordt behandeld. Er wordt door ons kantoor geen gebruik gemaakt van automatiseerde verwerking van dossier, waardoor er steeds een menselijke tussenkomst noodzakelijk is.

7. Recht op bezwaar

Indien u niet wilt dat wij u gegevens verder verwerken dan beschikt u over het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen.

Er zal geen rekening gehouden worden met dit recht indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder opweegt tegenover het uwe. Er kan op deze uitzondering geen beroep worden gedaan indien het een gaat om een prospect.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door de Cliënt via het versturen van een email aan klantenadministratie@flamee.be. De Beroepsbeoefenaar zal het nodige doen binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd met twee extra termijnen van één maand wanneer nodig, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken dat door de beroepsbeoefenaar wordt ontvangen. Desgevallend brengt de Beroepsbeoefenaar de Cliënt hiervan op de hoogte.

Elk verzoek met betrekking tot de bovenvermelde rechten van de Cliënt zal kosteloos gebeuren tenzij dergelijk verzoek manifest ongegrond is of disproportioneel. In dergelijk geval zal door de beroepsbeoefenaar een redelijke kost aangerekend worden rekening houdend met de hoeveelheid administratieve kosten die de beroepsbeoefenaar dient te maken om aan het verzoek van de Cliënt te kunnen voldoen.

G. Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit met name de Privacy-commissie gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
U kunt de Privacy Commissie bereiken via mail commission@privacycommission.be of telefonisch: 02/274.48.00

H. Ons cookiebeleid

In dit beleid wordt vermeld welke cookies er op onze website worden gebruikt en waarom deze door ons kantoor worden opgenomen.

Wat is een cookie ?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van Facebook

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Waarom gebruikt Flamée & Partners CVBA cookies?

 • Cookies zorgen voor een adequate werking van onze website
 • Om onze website te beveiligen
 • Persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen
 • Het gebruik van onze website gemakkelijk te maken
 • Om te meten welke informatie werd opgezocht door de bezoekers en welke pagina’s zij hebben bekeken; hierdoor kunnen wij persoonlijk aanbiedingen van informatie over onze producten en diensten naar onze bezoekers sturen
 • Om sociale media te integreren op onze website

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit recht kunt u uitoefenen via het versturen van een email aan klantenadministratie@flamee.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In – en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies ?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

I. Wijziging aan onze privacyverklaring

Onder invloed van technologische of wetswijzigingen kan onze privacyverklaring wijzigingen ondergaan. U zult hieromtrent steeds op de hoogte worden gehouden via ons internetsite www.flamee.be en via onze andere gebruikelijke communicatiemiddelen.