Uitbreiding vrijwillige overuren in de horecasector

De invoering van de flexi-jobs heeft de sector extra mogelijkheden tot flexibele tewerkstelling. In de horecasector zijn er, naast de flexi-jobs, ook vrijstellingen van belasting en sociale bijdragen mogelijk voor wie in deze sector overuren presteert. Er zijn, onder voorwaarden, twee combineerbare vrijstellingen toepasbaar die samen recht geven op 360 overuren per jaar vrij van sociale bijdragen en personenbelasting.

Aandeelhouder verliest anonimiteit vanaf 31 oktober 2018: het UBO-register.

Tegen 31 maart 2019 dient bepaalde informatie over de “uiteindelijke begunstigden” of “Ultimate Beneficial Owners” (UBO) van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen of andere gelijkaardige entiteiten opgenomen in het “UBO-register”. Dit register heeft tot doel de natuurlijke personen die de effectieve controle uitoefenen in de vennootschap, vzw of stichting te identificeren. Het register werd ingevoerd door de Antiwitwaswet van 18 september 2017 en heeft een Europese draagwijdte.

Wat kost een vervroegde terugbetaling van een ondernemerskrediet?

Bij het vervroegd terugbetalen van een krediet afgesloten door een ondernemer wordt er door de bank een wederbeleggingsvergoeding, een zogenaamde “funding loss”, aangerekend. Deze vergoeding is meestal gelijk aan zes maanden interest, maar kan ook veel hoger zijn. Het bedrag van deze vergoeding is afhankelijk of het krediet wordt gekwalificeerd als “lening” dan wel als “kredietopening”. Het is dus van belang dat uw krediet op de juiste wijze wordt benoemd in het leningscontract.

Schenken en toch de vruchten plukken?

In Vlaanderen is erven duurder dan schenken. Het kan daarom fiscaal interessant zijn om tijdens uw leven reeds bepaalde zaken te schenken. Een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik biedt een interessante mogelijkheid. De eigendom wordt opgesplitst tussen enerzijds het vruchtgebruik en anderzijds de blote eigendom die in handen komt van bijvoorbeeld de kinderen. Deze techniek werd de voorbije jaren strenger aangepakt door de Vlaamse belastingdienst (Vlabel). In een arrest van 12 juni heeft de Raad van State Vlabel teruggefloten.

Tax Shelter voor groeibedrijven uit de startblokken.

De mogelijkheid om als particulier te investeren in een startende onderneming, waarbij er een belastingvermindering in de personenbelasting kan verkregen worden tussen 30% en 45% bestaat reeds sinds 2015 onder de naam ‘tax shelter voor startende ondernemingen’. Sinds begin 2018 werd  deze mogelijkheid uitgebreid en is de ‘tax shelter voor groeibedrijven’ in het leven geroepen. […]

Vanaf 1 juni is er 7% verkooprecht verschuldigd bij aankoop van een gezinswoning in het Vlaams Gewest. U kan geld besparen door vooraf te rekenen…

Wie vanaf juni een bestaande woning aankoopt in het Vlaams Gewest, is daar 7% verkooprecht – vroeger registratierecht – op verschuldigd, ongeacht de grootte van het huis. Het groot en klein beschrijf zijn niet langer van toepassing. Bij nieuwbouwwoningen blijft ongewijzigd 21% BTW verschuldigd.

Gerechtelijke ontbinding van de vennootschap bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening.

Elke vennootschap is verplicht haar jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Vervolgens is de raad van bestuur verantwoordelijk om tijdig de jaarrekening neer te leggen bij de Nationale Bank van België. Heeft de neerlegging niet tijdig plaats, dan bestaat het risico dat de vennootschap gerechtelijk wordt ontbonden.