Erfovereenkomsten helpen u om uw nalatenschap te regelen

Het Belgische erfrecht laat toe om een erfovereenkomst over over een nog niet opengevallen nalatenschap te sluiten. Dit betekent dat u een overeenkomst sluit over uw eigen nalatenschap voor het moment u overlijdt. In België onderscheiden we twee soorten erfovereenkomsten, namelijk de punctuele en globale erfovereenkomsten.

Punctuele erfovereenkomst

De punctuele erfovereenkomst laat toe om specifieke zaken te regelen die slechts een bepaald aantal familieleden treffen.

In de punctuele erfovereenkomst kunnen dan ook verschillende afwijkende regels en waarderingen tussen betrokken partijen worden afgesproken. Denk hierbij aan regelingen inzake  het verzaking aan een vruchtgebruik of inkorting, afspraken inzake een valckeniersclausule, …

Globale erfovereenkomst of familiepact

De globale erfovereenkomst is een overeenkomst tussen  ouders (beiden of ieder afzonderlijk) en alle vermoedelijke erfgenamen in rechte nederdalende lijn (kinderen, kleinkinderen, …). Deze erfovereenkomst wordt ook weleens het familiepact genoemd.

Deze overeenkomst heeft tot doel om een evenwicht tussen alle erfgenamen te creëren, rekening houders met reeds gedane schenkingen, schenkingen die in de erfovereenkomst zijn opgenomen of de individuele situatie van een erfgenaam.

Daarnaast kunnen ook (stief)kinderen, met name kinderen van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner in een globale erfovereenkomst worden opgenomen.

Hoe kan je een erfovereenkomst afsluiten?

Een erfovereenkomst dient steeds plaats te vinden via een notariële akte. Daarnaast is het van groots belang dat elke partij het ontwerp van overeenkomst ontvangt. Het is dan ook de taak van de notaris om de inhoud en de gevolgen van de overeenkomst aan de betrokken partijen toe te lichten. Tevens wordt elke erfovereenkomst ingeschreven worden in het Centraal Register van Testamenten.

Wenst u meer informatie over erfovereenkomsten, aarzel niet ons te contacteren. We helpen u graag verder!