Dividenduitkering? Dubbele test voortaan noodzakelijk.

In een vorig artikel bespraken we reeds de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe vennootschapsrecht. Een belangrijke wijziging is de dubbele test die vanaf 1 januari 2020 moet worden uitgevoerd bij elke uitkering door een vennootschap. Het betreft enerzijds de balanstest en anderzijds de liquiditeitstest.

Waarom?

Een van de grootste veranderingen in het nieuwe vennootschapsrecht is het verdwijnen van het kapitaal in de nieuwe BV, de opvolger van de BVBA. In het oude vennootschapsrecht was het kapitaal een soort bescherming voor de schuldeisers. Vermits een BV in principe kan opgericht worden zonder kapitaal, is deze  bescherming verdwenen. Daarom heeft de wetgever een compenserende maatregel  in het leven geroepen. Vanaf 1 januari 2020 moet elke uitkering van geld uit de vennootschap onderworpen worden aan twee  testen: de balanstest en de liquiditeitstest.

Welke uitkeringen?

In het wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt gesteld dat de dubbele test verplicht is bij elke uitkering. De vraag stelt zich dan wat men onder een uitkering verstaat. De vraag is simpel te beantwoorden; alle uitkeringen van gelden die de liquiditeit van de vennootschap veranderen. Het betreft onder andere dividenden, interim-dividend, tantièmes, kapitaalverminderingen, …De balanstest

De balanstest, ook wel netto-actieftest genoemd, onderzoekt of het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief dreigt te worden. Indien dit het geval is, mag de uitkering niet plaatsvinden. Het netto-actief van een vennootschap is het verschil tussen de totale activa enerzijds en de voorzieningen, schulden en niet-afgeschreven kosten van oprichting en onderzoek & ontwikkeling anderzijds.

Het uitvoeren van de balanstest is een bevoegdheid van de algemene vergadering. Deze dient zich voor het uitvoeren van deze test te baseren op de cijfers uit de laatst goedgekeurde jaarrekening of op een recente staat van activa en passiva.

De liquiditeitstest

De tweede test is de liquiditeitstest. Deze bestaat erin na te gaan of de vennootschap, na de uitkering, haar schulden die in een periode van ten minste 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden nog zal kunnen terugbetalen. Bij deze test moet rekening gehouden worden met de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.

De liquiditeitstest is een bevoegdheid van het bestuur. Zij dient een gemotiveerd verslag op te stellen. Als de test duidelijk maakt dat uitkeringen niet mogelijk zijn, mag het bestuursorgaan de eerdere beslissing tot uitkering  door de algemene vergadering niet uitvoeren.

Negatieve testen en toch uitkeren?

Bij een onrechtmatige uitkering kan de vennootschap de gelden van alle aandeelhouders terugvorderen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of de aandeelhouders al dan niet op de hoogte waren van het onrechtmatig karakter van de uitkering.

Ook het bestuur kan aansprakelijk gesteld worden bij fouten in de uitvoering van de liquiditeitstest. Het gevaar in het foutief uitvoeren ligt vooral in het feit dat het bestuur rekening dient te houden met de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen. Dit betreft niet enkel ontwikkelingen die ze kennen maar ook behoorden te kennen.

Enkel nodig in de Besloten Vennootschap

Het uitvoeren van de liquiditeitstest is verplicht in de BV. In de NV bestaat het kapitaal nog steeds waardoor deze verplichting niet van toepassing is. De balanstest is wel verplicht. Een belangrijk gevolg is dat bij onterechte uitkeringen de vennootschap de gelden enkel kan terugvorderen van aandeelhouders die ter kwader trouw hebben gehandeld.

Besluit
Bij elke uitkering van gelden in de BV  zoals dividenduitkeringen, kapitaalverminderingen… zal de balanstest en liquiditeitstest dienen uitgevoerd. Uitkeringen die één of beide  testen niet doorstaan,  mogen niet plaatsvinden. Het is dan ook belangrijk de testen correct en tijdig uit te voeren.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel niet om ons te contacteren via ewoud@flamee.be

Wij helpen u hierbij graag verder.

 

Het Flamée & Partners Academy Team