Uw corona ondersteuningspremie: 2000 EUR

Wat?

De premie is een Gewestelijke subsidie om Vlaamse bedrijven en zelfstandigen die een omzetdaling van minstens 60% noteren in de doorstartperiode financieel te ondersteunen.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen sinds 3 juni. openden veel handelszaken opnieuw de deuren. Indien er een omzetdaling wordt vastgesteld van minstens 60% ten opzichte van het vorig boekjaar, is een extra ondersteuningspremie mogelijk. Deze ondersteuningspremie sluit aan bij de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie. De corona ondersteuningspremie bedraagt € 2.000.  Voor wie een bijberoep uitoefent bedraagt de premie € 1.000.

Deze premie kan niet gecombineerd worden met een achtergestelde corona-lening van meer dan € 75.000 in het kader van de coronamaatregelen bij PMV.

Wie?

De corona ondersteuningspremie is er voor zelfstandigen en ondernemingen gevestigd in het Vlaams Gewest. De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie vallen. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen:

1) de handelszaak kreeg een verplichte sluiting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad  zoals werd bepaald voor de corona hinderpremie. Dan dient een omzetdaling van minstens 60%   aangetoond in de maand die volgt op de opheffing van deze verplichte sluiting.

 2) de handelszaak mocht open blijven maar wordt geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 60%  in de doorstartperiode zoals werd bepaald voor de compensatiepremie. Dit is de  periode van 1 mei tot 31 mei 2020. De referentieperiode is de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019.

De omzetdaling wordt aangetoond op basis van de dagontvangsten, de geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

De corona ondersteuningspremie staat los van de corona hinderpremie en de corona compensatie-premie. Dit betekent dat indien u geen aanvraag heeft ingediend voor één van de vorige premies, u nog steeds de corona ondersteuningspremie kan aanvragen. De handelszaak dient onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of van de corona compensatiepremie te vallen om in aanmerking te komen voor de ondersteuningspremie.

Voor startende bedrijven kan vergeleken worden tussen de gerealiseerde omzet van de heropening en de verwachte omzet zoals die blijkt uit het financieel plan. Indien uit deze vergelijking blijkt dat er een omzetdaling van minstens 60% werd gerealiseerd, dan kan deze premie worden aangevraagd.

Hoeveel?

Elke onderneming of zelfstandige in hoofdberoep die aan de voorwaarden voldoet en een aanvraag indient, kan een forfaitaire premie verkrijgen van € 2 000,00.

Elke zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld, kan een éénmalige premie verkrijgen van           € 1 000,00.

Vrijgesteld van belasting?

De steunmaatregelen die de gemeenschappen en gewesten nemen in het kader van de coronacrisis zijn belastingvrij in de personen- en vennootschapsbelasting.

Controles?

Elke valse verklaring is een inbreuk tegen de wetgeving en zal gesanctioneerd worden. Controles kunnen uitgevoerd worden tot 5 jaar na de toekenning van de steun. Indien uit een controle door VLAIO blijkt dat de omzetdaling van 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Hoe?

De aanvraag moet ten laatste op 15 augustus 2020 ingediend worden via volgende link: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin.

U zal gevraagd worden de omzetdaling te bewijzen, de bewijsstukken dienen 5 jaar behouden te blijven. VLAIO zal deze aanvraag onderzoeken en zal dan beslissen of deze aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd. Indien uit de controle blijkt dat één van de voorwaarden niet is nageleefd, zal de premie niet worden toegekend en zal u de eventuele taalde steun aan VLAIO moeten terugbetalen.

Voor verdere vragen kan u ons altijd contacteren via telefoon op het nummer 056/70 44 40 en via e-mail: ewoud@flamee.be