Bijverdienen als student? Student@work

Het statuut van jobstudent is fiscaal zeer aantrekkelijk zowel voor de student als voor de werkgever. Toch zijn er enkele vormvoorwaarden die dienen gerespecteerd om van dit statuut te kunnen genieten. We sommen de belangrijkste nog even op.

DE STUDENT

Om als jobstudent aan de slag te kunnen gaan moet hij/zij;

–        een voltijdse opleiding volgen in het middelbaar onderwijs, hogeschool of universiteit;

–        ouder zijn dan 16 jaar of 15 jaar wanneer de eerste 2 jaren van het middelbaar werden gevolgd;

Indien hij aan de bovenvermelde criteria voldoet,  kan er een studentenovereenkomst worden afgesloten.  De studentenovereenkomst moet steeds voor een bepaalde duur en schriftelijk worden opgesteld in twee exemplaren: één voor de werkgever en één voor de student. Zij moet voor iedere student afzonderlijk worden opgemaakt en ondertekend uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding.

Dit statuut heeft als voordeel dat er een solidariteitsbijdrage van slechts 2,71% van het brutoloon verschuldigd is door de student indien hij/zij maximaal 475 uren werkt per kalenderjaar. Als hij alleen de solidariteitsbijdrage betaalt, hoeft hij in de meeste gevallen ook geen belastingen te betalen. Indien het maximaal aantal uren overschreden wordt, zijn er meer sociale bijdragen verschuldigd door zowel de student als de werkgever. Hij/zij heeft geen recht op vakantie en vakantiegeld.

Het verwerven van het eerste beroepsinkomen heeft enkele belangrijke gevolgen. Zodra de student een eigen beroepsinkomen heeft verworven, moet hij deze inkomsten aangeven in de belastingaangifte. Vaak zal de belastingadministratie overgaan tot een voorstel van vereenvoudigde aangifte. De belastingadministratie doet dit echter enkel voor belastingplichtigen ouder dan de 18 jaar.

In de veronderstelling dat de student géén andere inkomsten heeft dan de studentenarbeid, kan hij voor het inkomstenjaar 2019 maximaal 12.657,14€ verdienen zonder bijkomende belastingen te betalen. Indien de student meer verdiend, zal de belastingadministratie alsnog belastingen innen via het aanslagbiljet.

DE OUDERS VAN DE STUDENT

Er zijn twee voordelen waar de ouders van de student dienen aandacht aan te besteden:

– het fiscaal ten laste blijven van het kind;

– de ontvangen kinderbijslag niet verliezen.

Jobstudent fiscaal ten laste van de ouders

Belastingplichtigen met kinderen ten laste krijgen hiervoor een fiscaal voordeel. Een voorwaarde  is dat de student een bepaalde grens aan bruto inkomsten niet overschrijdt.

Indien er énkel sprake is van een inkomen als jobstudent, gelden de volgende bruto- inkomensgrenzen uit studentenarbeid om als kind nog fiscaal ten laste te zijn:

–        6 942.50€ als kind ten laste van gehuwde of samenwonende ouders;

–        8 792.50€ als kind ten laste van een alleenstaande ouder;

–        10 417.50€ als mindervalide kind ten laste van een alleenstaande ouder.

Wanneer het kind verschillende werkgevers had doorheen het kalenderjaar, is het belangrijk om na te gaan of het telkens studentenarbeid betreft. Wanneer er een contract werd getekend dat niet onder studentenarbeid valt, vervallen bovenstaande grenzen.

Kinderbijslag

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag georganiseerd per gewest. In Vlaanderen wordt het systeem van kinderbijslag vervangen door het “groeipakket”.

Ouders blijven het groeipakket behouden indien de jobstudent de grens van 475 uren per jaar niet overschrijdt. Dit is dezelfde grens die de student moet respecteren om van de verminderde sociale bijdragen te genieten. Het is dus van belang om deze grens te respecteren voor zowel de student als de ouders. Hoeveel het kind verdient is vanaf 2019 irrelevant voor wat betreft het groeipakket.

DE WERKGEVER

Zodra een werkgever een student aanneemt, moet hij de volgende formaliteiten vervullen:

–        een arbeidscontract voor studentenarbeid opstellen;

–        een DIMONA aangifte vanaf de eerste werkdag invullen;

–        een arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

Een interimkantoor kan de werkgever verlossen van deze administratieve verplichtingen. Het kantoor zal fungeren als tussenpersoon waarbij het alle verplichtingen van de werkgever op zich neemt. Zij zullen op hun beurt een factuur opmaken aan de werkgever voor de geleverde prestaties van de jobstudent en daar administratiekosten vaar aanrekenen.

Samengevat blijft studentenarbeid dus zeer interessant voor alle partijen.

Indien u vragen heeft hieromtrent, aarzel dan niet om ons te contacteren via ewoud@flamee.be

 

Wij helpen u hierbij graag verder.

Het Flamée & Partners Academy Team