Afschaffing van de woonbonus: nog snel een huis kopen?

De meest opmerkelijk maatregel van de nieuwe Vlaamse regering is ongetwijfeld de afschaffing van de woonbonus. Ter compensatie zullen de registratierechten verlaagd worden, maar nu al blijkt dit een onevenwichtige compensatie. Het is alleen nog maar de vraag welke gevolgen dit alles teweeg zal brengen op de vastgoedmarkt.

Afschaffing woonbonus, verlaging registratierechten

Wie een huis aankoopt na 1 januari 2020 , zal voor de hypothecaire lening niet meer kunnen genieten van de woonbonus. Dit fiscaal voordeel wordt vanaf 1 januari 2020 afgeschaft. Om deze afschaffing te compenseren, worden de registratierechten op de aankoop van de woning verlaagd van 7% naar 6%. Indien u de woning energiezuinig maakt, dan zakt het tarief zelfs naar 5%. Voor de aankoop van bouwgrond of een investeringspand zullen de registratierechten niet verminderd worden. Deze vielen niet onder de regeling waarvoor u vroeger de woonbonus genoot, waardoor een compensatie niet aan de orde is. Het percentage van de registratierechten blijft in deze gevallen 10%.

Om te bekijken of u al dan niet nog van de woonbonus zal kunnen genieten, telt de datum van de akte bij de notaris. Indien u de compromis voor 1 januari 2020 tekent, maar uw akte wordt pas na 1 januari 2020 verleden, zal u niet van de woonbonus kunnen genieten.

Wat houdt de woonbonus als fiscaal voordeel in ?

De woonbonus houdt in dat u de betaalde interesten, kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering fiscaal kan inbrengen. Dit bedrag mag maximaal 1.520 euro bedragen. Als het uw enige woning betreft, wordt dit bedrag verhoogd met 760 euro tijdens de eerste tien jaar van de lening. Tevens is er ook een verhoging van 80 euro als u minstens drie kinderen heeft.

Van het totale bedrag mag u 40 procent fiscaal inbrengen, zodat u recht heeft op een fiscaal voordeel van 608 euro (= 1.520 x 40%) per belastingplichtige. Dit fiscaal voordeel geldt wanneer u geen recht heeft op verhogingen.

Indien u recht heeft op alle verhogingen, zal het fiscaal voordeel oplopen tot 944 euro.

Kan ik nu nog snel een huis kopen?

Hierop is het antwoord onduidelijk. Dit zal voornamelijk afhangen van de snelheid waarmee alle betrokken partijen handelen.

Eerst en vooral dient een compromis te worden ondertekend. Minimaal 2 weken tot maximaal 4 maanden na de ondertekening van de compromis kan de akte verleden worden. Zoals gezegd, is het deze datum die telt of u al dan niet nog kunt genieten van de woonbonus. Daarnaast zal u nog een hypothecaire lening moeten afsluiten.  Ook dit brengt heel wat administratie met zich mee.

In theorie kan u nog wel snel een huis komen, maar in de praktijk zal dit ook afhangen van de notaris, kredietverstrekker en verkoper(s).

Wat bij herfinanciering van een bestaande lening?

Als een herfinanciering gebeurt van een bestaande lening, kunt u van de woonbonus blijven genieten, aangezien een herfinanciering wordt beschouwd als een voortzetting van de oorspronkelijke lening. De woonbonus blijft gelden zowel voor de herfinanciering bij de oorspronkelijke bank, als bij een nieuwe bank.

Wat bij een wederopname?

Een wederopname houdt in dat u een deel van het afgeloste kapitaal opnieuw leent. Deze handeling geldt als een nieuwe lening en zal dus vanaf 1 januari 2020 onder het nieuwe fiscale regime vallen. Hierop zal de woonbonus niet meer van toepassing zijn.

Wat is de regeling is Brussel en Wallonië?

Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben hun eigen regeling inzake fiscaliteit van de gezinswoning. In Brussel werd in 2017 de woonbonus afgeschaft, maar dit werd ook gecompenseerd door kortingen op de registratierechten. In Wallonië blijft de ‘chèque habitat’ wel mogelijk, maar zijn de registratierechten een stuk duurder.

Wel nog fiscaal voordeel voor een tweede verblijf of investeringspand?

De fiscaliteit inzake tweede verblijven of investeringspanden behoren tot de federale bevoegdheid. Op dit moment is er nog niets geweten dat er zich hier veranderingen zouden voordoen. Momenteel kunt u dus wel nog van een fiscaal voordeel genieten op uw tweede woning of een investeringspand.

Voor meer informatie hieromtrent, kunt u steeds met ons contact opnemen.

Wij helpen u graag verder!